MOBILITA ZAMESTNANCOV ERASMUS+ KA103 - výučba (2020/2021)

  I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

  Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na zahraničných partnerských univerzitách. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.

   

  II. CIEĽOVÁ SKUPINA

  Mobility s cieľom výučby sa môže zúčastniť zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

  • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe.
    

  III. OSOBITNÉ PODMIENKY

  • Mobility pedagógov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE). Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je zverejnený vo výzve na podávanie prihlášok na mobilitu - výučba na príslušný akademický rok.
  • Prijímajúca vysoká škola (VŠ) vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho učiteľa (tlačivo Program mobility - výučba/Mobility Agreement). Dokument následne potvrdí priamy nadriadený uchádzača o mobilitu a ako posledný inštitucionálny Erasmus koordinátor KU (v prípade, že prijímajúca inštitúcia požaduje kópiu kompletne podpísaného Programu mobility - výučba/Mobility Agreement, zamestnanec jej túto kópiu pošle).
  • Zamestnanec si môže podať 1 prihlášku do výberového konania.

   

  IV. VÝBER PRACOVNÍKOV

   Zamestnanci sú vybratí na základe:

  •  kvalita programu výučby s dôrazom na prínos mobility pre pracovníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu.
  •  výučba v cudzom jazyku na KU (1 bod), angažovanosť v starostlivosti o zahraničných študentov/zamestnancov na fakulte
  • frekvencia zahraničných ciest – pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí nerealizovali mobilitu s finančnou podporou v uplynulých 3 akademických rokoch (1 bod za každý ak. rok neabsolvovanej mobility Erasmus+)
  • pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát
  • kapacitné možnosti prijímajúcej inštitúcie

  V. TRVANIE MOBILITY

  Mobilita Erasmus+ trvá 3-5 pracovných dní. Na cestu môže byť pridelený ďalší deň.

  Virtuálna mobilita trvá min. 2 dni.

   

  VI. MINIMÁLNY POČET HODÍN VÝUČBY

  Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín.

   

  VII. INFORMOVANIE VYSIELAJÚCEJ A PRIJÍMAJÚCEJ INŠTITÚCIE

  Zamestnanec je povinný informovať prijímajúcu i vysielajúcu inštitúciu o akejkoľvek zmene súvisiacej s mobilitou v predstihu.

   

  VIII. FINANČNÁ PODPORA

  Grant na fyzickú mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+.

  Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

  Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

  • pobytové náklady - zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) - sa určujú na dni práce/aktivity a cesty:

   

  Prijímajúca krajina                                                                             Sadzba na deň v €

  Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko,                           135 €

  Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko

   

  Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko,

  Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko                    120 €

   

  Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko,

  Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko,          105 €

  Severné Macedónsko, Turecko

  • cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú určené podľa počtu km:
  Vzdialenostné pásma Čiastka
  Medzi 10 - 99 km 20 €
  Medzi 100 – 499 km 180 €
  Medzi 500 – 1999 km 275 €
  Medzi 2000 – 2999 km 360 €
  Medzi 3000 – 3999 km 530 €
  Medzi 4000 – 7999 km 820 €
  8000 km a viac 1 100 €

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma:

  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

  Pri realizácií virtuálnej mobility pracovník nemá nárok na grant.

  IX. PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

   

  PRED MOBILITOU:

   

  Pri FYZICKEJ MOBILITE pracovník KU odovzdá minimálne 2 týždne pred vycestovaním na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

  • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - sa považuje za zmluvu medzi vyučujúcim a KU
  • formulár pre bankové údaje
  • dohodu o použití súkromného motorového vozidla s prílohami (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom)
  • kópiu poistenia.

  Pri VIRTUÁLNEJ MOBILITE pracovník KU čo najskôr pred realizáciou mobility kontaktuje  Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Michaela Moldová Chovancová, PhD., mob: +421 918 337 411, e-mail: michaela.moldova.chovancova@ku.sk) a dohodne sa na podpísaní Zmluvy o realizácií mobility Erasmus+.

   

  PO MOBILITE:                                                                                         

    Najneskôr do 10 dní po návrate z fyzicky realizovanej mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU tieto dokumenty:

  • vyúčtovanie pracovnej cesty
  • cestovné doklady
  • doklad o ubytovaní na meno pracovníka
  • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
  • správa zo zahraničnej služobnej cesty
  • on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).

  Pri VIRTUÁLNEJ MOBILITE pracovník KU odovzdá tieto dokumenty:

  • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
  • správa zo zahraničnej služobnej cesty
  • on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).

   

  Nedodržiavanie termínov na odovzdanie dokumentov bude zohľadnené pri výberovom konaní na zahraničnú mobilitu v budúcnosti.

   Záujemcovia o mobilitu/y predložia nasledujúce dokumenty, s ohľadom na COVID-19 emailom: michaela.moldova.chovancova@ku.sk

  Dokumenty:

   2. čitateľný sken tlačiva Programu mobility – výučba/Mobility ageement potvrdený prijímajúcou inštitúciou:

  Pre mobility do Českej a Poľskej republiky je možné použiť formulár PROGRAM MOBILITY  výučba v slovenskom jazyku.

  Pre mobility do ostatných krajín EÚ je určený formulár MOBILITY AGREEMENT  v anglickom jazyku.

  Po zvolení prijímajúcej univerzity zo zoznamu zahraničných univerzít záujemcovia o mobilitu kontaktujú univerzitného, resp. fakultného koordinátora programu Erasmus+ na prijímajúcej univerzite alebo vedúceho príslušného pracoviska tejto inštitúcie (zoznam kontaktov) a dohodnite si podrobnosti mobility a podpísanie Programu mobility – výučba/Mobility ageement.

  Pre flexibilný manažment i realizáciu mobilít s ohľadom na COVID-19 sa uchádzači môžu prihlasovať aj opakovane či už na virtuálnu alebo fyzickú mobilitu do nižšie stanovených termínov alebo individuálne:

  Termín odovzdania prihlášok:                                           Termín možného začiatku mobility:

   Priebežne  (najneskôr do 31.01.2022)                                  Tri týždne po odovzdaní dokumentov

   

  2. Z dôvodu pretrvávajucej epidemiologickej situácie, môžu zamestnanci absolvovať aj tzv. VIRTUÁLNU MOBILITU (mobilita prebieha online, zamestnanci fyzicky nevycestujú do zahraničia na partnerskú inštitúciu).

  Pri tomto type mobility nie je nárok na grant. Zamestnanec po absolvovaní mobility získa Certifikát z partnerskej inštitúcie a mobilita mu bude uznaná.

  Podmienkou je odučiť minimálne 8 vyučovacích hodín.

  Dĺžka fyzicky realizovanej mobility: 3 pracovné dni (Česko, Maďarsko, Poľsko), 5 pracovných dní (ostatné krajiny) + 1 deň je vyčlenený na cestu.

  Dĺžka virtuálnej mobility: min. 2 dni.

  Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU najneskôr do 30 dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu na fyzickkú mobilitu bude uchádzačom poslaná na univerzitný e-mail. Výška finančného príspevku sa vypočíta na základe stanovených pobytových a cestovných nákladov. Grant je príspevkom na náklady pracovníkov v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

  Bližšie informácie získate:

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, m. č. 1.05

  tel.: +421 444 304 693, mob.: +421 918 337 411

  e-mail: michaela.moldova.chovancova@ku.sk

   

  Mobility budú realizované podľa aktuálneho vývoja situácie s COVID-19 a na základe usmernení národných autorít a zahraničných inštitúcií.

   

  Prosíme, aby ste si pred zahraničnou cestou overili informácie platné pre jednotlivé krajiny, napr. na webových sídlach:

  Informácie o ochorení COVID−19

  Obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajín na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR