Mobility s cieľom školenia sa môže zúčastniť zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

  • je občanom Slovenskej republiky alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe,
  • je občanom inej krajiny v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť.

   

  Mobility zamestnancov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi Katolíckou univerzitou a partnerskými univerzitami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE). Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu školenie v príslušnom akademickom roku:

   

  Projekt 2019-1-SK01-KA107-060279: (realizácia mobilít do 8. júla 2022)

  Batumi Shota Rustaveli State University (Gruzínsko) – 1 mobilita 

  Kontaktná osoba: Nana Kurshubadze (erasmus@bsu.edu.ge)

   

  Projekt 2020-1-SK01-KA107-078054: (realizácia mobilít do 7. júla 2023)

  Armenian State Pedagogical University (Arménsko) – 1 mobilita

  Kontaktná osoba: Raisa Avetyan (raisa.avetyan@aspu.am)

   

  Ivane Javakhisvili Tbilisi State University (Gruzínsko) - 1 mobilita

  Kontaktná osoba: Tea Gergedava (tea.gergedava@tsu.ge)

   

  TRVANIE MOBILITY:

  Mobilita Erasmus+ KA107 trvá 5 pracovných dní. Na cestu sú pridelené ďalšie 2 dni (jeden deň pred mobilitou a jeden deň po mobilite).

   

  VÝBER PRACOVNÍKOV:

  Zamestnanci môžu pri výbere získať max. 12 bodov za nasledujúcich podmienok:

  • kvalita programu školenia s dôrazom na prínos mobility pre pracovníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu. Zamestnanec môže získať body za detailne vypracovaný program mobility (5 bodov),
  • frekvencia zahraničných ciest – pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí nerealizovali mobilitu s finančnou podporou v uplynulých 3 akademických rokoch (1 bod za každý ak. rok neabsolvovanej mobility Erasmus+ KA107),
  • pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát (2 body).
  • prednosť majú nepedagogickí zamestnanci (1 bod), prednostne tí, ktorí sa zúčastnia na Staff Week (1 bod) a tí zamestnanci, ktorých mobilita bude zameraná na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov a účasť na Staff Week (1 bod).

  Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU.

   

  FINANČNÁ PODPORA:

  Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača. Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov - pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) a stanovené sú na dni práce/aktivity a dní cesty:

  Všetky partnerské krajiny: 180 €/deň

   

  cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú stanovené podľa počtu km:

  Vzdialenostné pásma

  Čiastka

  Medzi 10 - 99 km

  20 €

  Medzi 100 – 499 km

  180 €

  Medzi 500 – 1999 km

  275 €

  Medzi 2000 – 2999 km

  360 €

  Medzi 3000 – 3999 km

  530 €

  Medzi 4000 – 7999 km

  820 €

  8000 km a viac

  1 100 €

   

  Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma:

  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

   

  PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

  Záujemcovia o mobilitu predložia dokumenty na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU alebo v Podateľni Rektorátu KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) a pošlú ich aj na @: martin.pinkos@ku.sk najneskôr do 18. októbra 2021, do 12:00.

  Dokumenty:

  1. PRIHLÁŠKA;
  2. Originál alebo sken tlačiva Programu mobility – školenie/MobilityAgreement v anglickom jazyku potvrdený prijímajúcou inštitúciou.

  Po zvolení prijímajúcej univerzity zo zoznamu partnerských univerzít potvrďte záujem najprv referentovi pre mobility Erasmus+ KA107 (PaedDr. Martin Pinkoš), ktorý Vám pomôže s kontaktovaním partnerskej univerzity a pri spracovaní Programu mobility/Mobility Agreement. Program mobility potvrdzuje priamy nadriadený zamestnanca a kontaktná osoba na prijímajúcej univerzite.

  Upozornenie: Z dôvodu pretrvávajucej epidemiologickej situácie, niektoré univerzity nemusia zabezpečovať fyzickú mobilitu. V prípade, že nebude možná realizácia fyzickej mobility na zahraničnej inštitúcií z dôvodu pandémie COVID-19, zamestnanci môžu, po dohode s prijímajúcou inštitúciou, absolvovať aj tzv. VIRTUÁLNU MOBILITU (mobilita prebieha online, zamestnanec fyzicky nevycestuje do zahraničia na partnerskú inštitúciu).

  Pri tomto type mobility nie je nárok na grant. Zamestnanec po absolvovaní mobility získa Certifikát z partnerskej inštitúcie a mobilita mu bude uznaná.

   

  Keďže ide o krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, je potrebné byť pripravený na administratívne úkony spojené s vybavovaním víz. Viac informácii o vízovej povinnosti nájdete na www.mzv.sk.

   

  Bližšie informácie získate:

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

  PaedDr. Martin Pinkoš

  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, m. č. 1.03

  e-mail: martin.pinkos@ku.sk

   

  PRED MOBILITOU:

  Pracovník KU odovzdá minimálne 3 tyždne pred vycestovaním na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

  • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - považuje sa za zmluvu medzi pracovníkom a KU,
  • formulár pre bankové údaje,
  • dohoda o použití súkromného motorového vozidla  s prílohami (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom),
  • kópiu cestovného poistenia na obdobie mobility.
  •  

  PO MOBILITE:

  Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU tieto dokumenty:

  • vyúčtovanie pracovnej cesty,
  • cestovné doklady,
  • doklad o ubytovaní na meno pracovníka,
  • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec mobility,
  • správa zo zahraničnej služobnej cesty,
  • EU Survey - on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).