Mobility s cieľom školenia sa môže zúčastniť zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

  • je občanom Slovenskej republiky alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe,
  • je občanom inej krajiny v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť.

  Mobility zamestnancov za účelom školenia sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi Katolíckou univerzitou v Ružomberku a partnerskými vysokoškolskými inštitúciami. Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu školenie:

   

  Projekt 2021-1-SK01-KA131-HED-000011146: (realizácia mobilít do 31. mája 2023)

  Ismail Qemali University (Vlore, Albánsko) – 1 mobilita.

  Kontaktná osoba: Armela Panajoti (armela.panajoti@univlora.edu.al)

   

  Mobilita trvá 5 pracovných dní. Na cestu sú pridelené ďalšie 2 dni (jeden deň pred mobilitou a jeden deň po mobilite).

   

  VÝBER PRACOVNÍKOV:

  Zamestnanci môžu pri výbere získať max. 12 bodov za nasledujúcich podmienok:

  • kvalita programu školenia s dôrazom na prínos mobility pre pracovníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu. Zamestnanec môže získať body za detailne vypracovaný program mobility (5 bodov),
  • frekvencia zahraničných ciest – pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí nerealizovali mobilitu s finančnou podporou v uplynulých 3 akademických rokoch (1 bod za každý ak. rok neabsolvovanej mobility Erasmus+ KA107),
  • pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát (2 body).
  • prednosť majú nepedagogickí zamestnanci (1 bod), prednostne tí, ktorí sa zúčastnia na Staff Week (1 bod) a tí zamestnanci, ktorých mobilita bude zameraná na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov a účasť na Staff Week (1 bod).

  Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU.

   

  FINANČNÁ PODPORA:

  Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača. Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov - pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) a stanovené sú na dni práce/aktivity a dní cesty. Všetky partnerské krajiny: 180 €/deň

  Cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú stanovené podľa počtu km. Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma:

  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

   

  PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

  Záujemcovia o mobilitu predložia dokumenty na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU alebo v Podateľni Rektorátu KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) a pošlú ich aj na @: martin.pinkos@ku.sk najneskôr do 24. mája 2022, do 12:00.

  Dokumenty:

  1. PRIHLÁŠKA;
  2. Originál alebo sken tlačiva Programu mobility – školenie/MobilityAgreement v anglickom jazyku potvrdený prijímajúcou inštitúciou.

  Po zvolení prijímajúcej univerzity zo zoznamu partnerských univerzít potvrďte záujem najprv referentovi pre mobility Erasmus+ KA107 (PaedDr. Martin Pinkoš), ktorý Vám pomôže s kontaktovaním partnerskej univerzity a pri spracovaní Programu mobility/Mobility Agreement. Program mobility potvrdzuje priamy nadriadený zamestnanca a kontaktná osoba na prijímajúcej univerzite.

  Upozornenie: Z dôvodu pretrvávajucej epidemiologickej situácie, niektoré univerzity nemusia zabezpečovať fyzickú mobilitu. V prípade, že nebude možná realizácia fyzickej mobility na zahraničnej inštitúcií z dôvodu pandémie COVID-19, zamestnanci môžu, po dohode s prijímajúcou inštitúciou, absolvovať aj tzv. VIRTUÁLNU MOBILITU (mobilita prebieha online, zamestnanec fyzicky nevycestuje do zahraničia na partnerskú inštitúciu).

  Pri tomto type mobility nie je nárok na grant. Zamestnanec po absolvovaní mobility získa Certifikát z partnerskej inštitúcie a mobilita mu bude uznaná.

   

  Bližšie informácie získate:

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

  PaedDr. Martin Pinkoš

  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, m. č. 1.03

  e-mail: martin.pinkos@ku.sk

   

  PRED MOBILITOU:

  Pracovník KU odovzdá minimálne 3 tyždne pred vycestovaním na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

  • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - považuje sa za zmluvu medzi pracovníkom a KU,
  • formulár pre bankové údaje,
  • dohoda o použití súkromného motorového vozidla  s prílohami (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom),
  • kópiu cestovného poistenia na obdobie mobility.

   

  PO MOBILITE:

  Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU tieto dokumenty:

  • vyúčtovanie pracovnej cesty,
  • cestovné doklady,
  • doklad o ubytovaní na meno pracovníka,
  • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec mobility,
  • správa zo zahraničnej služobnej cesty,
  • EU Survey - on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).