Stratégia internacionalizácie

Stratégia internacionalizácie určuje hlavné línie smerovania zahraničnej spolupráce univerzity, jej fakúlt i súčastí. S cieľom ďalšieho rozvoja členov akademickej obce, skvalitnenia podmienok pre prijímanie zahraničných poslucháčov/kolegov a vytvorenie zázemia na spoločnú vedeckú, výskumnú a umeleckú spoluprácu v medzinárodnej komunite.
Stratégia internacionalizácie

Čo je to Erasmus+?

Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia.

Čo zahŕňa Erasmus+?

Pre študentov vysokých škôl:

 • Štúdium v zahraničí
 • Stáž pre študentov
 • Stáž pre absolventov

Pre zamestnancov vysokých škôl:

 • Výučba na vysokej škole
 • Školenia zamestnancov vysokých škôl

Spolupráca s krajinami mimo EÚ:

Možnosti spolupráce s vysokými školami z partnerských krajín cez Medzinárodnú kreditovú mobilitu (ICM)

Spolupráca vysokých škôl:

Decentralizované akcie – Strategické partnerstvá

Centralizované akcie

 • Spoločné štúdium
 • Projekty zamerané na budovanie kapacít
 • Znalostné aliancie
 • Európske univerzity
 • Jean Monet

 

Erasmus+ 2021-2027

Nový program Erasmus+ bude v projektoch presadzovať štyri horizontálne priority:

 • inklúziu,
 • digitalizáciu,
 • udržateľný rozvoj a
 • aktívnu participáciu.

Jeho cieľom je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni. Dobrou správou je významné navýšenie rozpočtu nového programu Erasmus+. Ten sa pre programové obdobie 2021 - 2027 zdvojnásobil a predstavuje čiastku 28,4 miliardy eur, ktoré predstavujú príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania a mnoho ďalších aktivít.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom, pedagogickým a odborným zamestnancom, dospelým učiacim sa, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a v oblasti mládeže.

Ďalšou dobrou správou je, že architektúra predchádzajúceho programu (2014 – 2020) a jeho hlavné nástroje implementácie sa vo veľkej miere zachovávajú a zachovaná je teda jeho kontinuita, avšak s víziou jeho zefektívnenia a zjednodušenia. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, program naďalej pokrýva všetky oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu:

V obnovenom programe EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie sa bude program zameriavať na štyri kľúčové oblasti: relevantnosť zručností pre modernú ekonomiku; budovanie inkluzívnych systémov vysokoškolského vzdelávania; aktívny príspevok vysokých škôl k inováciám v hospodárstve a v spoločnosti; podpora vysokých škôl pri napĺňaní potenciálu dostupných ľudských a finančných zdrojov.

 

Dokumenty:

Stratégia internacionalizácie

Systém rozdelenia finančných prostriedkov Erasmus+ 2019