Služby študentom so špecifickými potrebami

  (so zdravotným znevýhodnením)

  Študentom so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím, s chronickým ochorením, so zdravotným oslabením, s psychickým ochorením, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s poruchami učenia ponúkame:

  • poskytovanie poradenstva a spolupráca s odborníkmi (psychológ, kňaz, kariérová poradkyňa) pri riešení problémov súvisiacich so štúdiom a pobytom na KU
  • asistenčné služby
  • špeciálnu študovňu vybavenú mnohými asistenčnými technológiami
  • zabezpečovanie bezbariérového prístupu (napr. požičiavanie čipu na výťah na PF)
  • poskytovanie informácií a pomoc pri vybavení kompenzačných pomôcok a preukazu občana so zdravotným postihnutím

  ŠTUDENTI S PORUCHAMI ZRAKU A NEVIDIACI ŠTUDENTI

  • asistencia pri príprave stravy, príprave horúcich nápojov v Poradenskom centre
  • asistenčné služby – objednávanie obedov cez internet
  • asistencia pri práci na PC
  • pomoc pri vyhľadávaní v elektronických katalógoch a databázach
  • spracovanie študijnej literatúry do prístupnej formy
  • sprístupnenie študijných materiálov v rôznych formátoch
  • sprístupňovanie informácií – zasielanie informácii o aktuálnom dianí na KU mailom

  ŠTUDENTI S TELESNÝM A VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM

  • poskytovanie priestorov centra na oddych
  • asistencia pri príprave a ohriatí stravy, pri príprave nápojov
  • zabezpečenie pomôcok potrebných k absolvovaniu prednášok a skúšok

  ŠTUDENTI CHORÍ A ZDRAVOTNE OSLABENÍ

  • pomoc pri riešení problémových situácií vyplývajúcich zo zhoršeného zdravotného stavu, ktoré by mohli ohroziť plnenie študijných povinností

  ŠTUDENTI S PORUCHAMI UČENIA

  • pomoc pri riešení problémov súvisiacich so štúdiom
  • zabezpečenie podporných služieb pre študentov s dyslexiou, s dysgrafiou a pod. bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon

  Smernica rektora
  Súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb