MOBILITA ABSOLVENTA - STÁŽ

  I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

  Študent má po skončení svojho vysokoškolského štúdia (ako absolvent KU v Bc., Mgr. PhD., stupni štúdia) možnosť nadobudnúť praktické a odborné zručnosti vo firme, podniku alebo organizácii v zahraničí, adaptovať sa na požiadavky európskeho trhu práce a lepšie porozumieť fungovaniu hostiteľskej krajiny.

  II. MOŽNOSTI REALIZOVANIA ERASMUS+ ŠTUDENTSKEJ MOBILITY

  Aktuálne je možné realizovať študentské mobility týmito spôsobmi.

  III. PRAVIDLÁ ÚČASTI ABSOLVENTA NA STÁŽI ERASMUS+

  Pre absolventov, ktorí sa chcú v rámci programu Erasmus+ zúčastniť pracovnej stáže v zahraničnej inštitúcii, platia nasledujúce pravidlá.

  IV. POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ SA NA ABSOLVENTSKÚ STÁŽ

  1. Študent si nájde vhodnú zahraničnú inštitúciu. Pracovná náplň študenta musí korešpondovať so študijným odborom! Inštitúciu si záujemca o mobilitu vyberá sám (priamo osloví konkrétnu organizáciu, pričom sa ubezpečí o jej serióznosti). Ponuky stáže sú uverejnené aj na internetovej stránke: erasmusintern.org
  2. Študent doručí na Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU osobne alebo poštou (Mgr. Lucia Kravčáková, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie, č. d. 1.03) do 26. 3. 2024 do 11:30  nasledujúce dokumenty:
  • prihláška
  • referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list - súhlas s realizovaním mobility -  pripraví vedúci katedry, na ktorej študent študuje; na Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU ho doručí vnútornou poštou KU alebo emailom (lucia.kravcakova@ku.sk); študenti dvojodborových študijných programov požiadajú referenčný list od obidvoch vedúcich katedier);
  • výpis známok zo všetkých ukončených semestrov na aktuálnom stupni štúdia (vystaví študijné oddelenie príslušnej fakulty - bezplatne pre účely programu Erasmus+ );
  •  kópia emailu z prijímajúcej inštitúcie, ktorý potvrdzuje prijatie študenta na stáž (email obsahuje meno a priezvisko študenta prijatého na mobilitu, presný názov a adresu prijímajúcej inštitúcie  vrátane dĺžky mobility, na ktorú bude študent prijatý). V prípade, že na vybranej inštitúcii budú stážovať v rovnakom období viacerí študenti, bude postačujúci jeden email potvrdzujúci prijatie všetkých študentov (email rovnako obsahuje vyššie uvedené náležitosti).
  1. Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch, znalosť cudzieho jazyka (1. platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska, 2. platí pre študentov odborov AJ, RJ, TJ, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine vrátane Česka a Poľska - na základe odporúčania katedry, na ktorej študent študuje). 
  2. Skúška z cudzieho jazyka: platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska (okrem študentov odborov: AJ, RJ, TJ a študentov ostatných odborov, ktorí predložia certifikát/maturitné vysvedčenie o dostatočnej úrovni jazykových znalostí).  Skúšky z jazyka sa uskutočnia v termínoch, o ktorých budú uchádzači včas informovaní.
  3. Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku v sekcii Medzinárodné vzťahy do 30 pracovných dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu a jeho výške bude uchádzačom zaslaná prostredníctvom e-mailu.
  4. Absolventská stáž 2024/2025 v rámci programu  Erasmus+ sa môže realizovať najskôr od 8. 7. 2024 a musí byť ukončená najneskôr do 31. 8. 2025. Podmienkou nástupu na absolventskú stáž je odovzdanie nasledujúceho dokumentu: potvrdenie o zaevidovaní na úrade práce.
  5. Uchádzač podpisom prihlášky prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.
  6. Študenti pochádzajúci z krajín mimo EÚ majú po výbere na danú inštitúciu povinnosť oboznámiť sa s potrebnými aministratívnymi úkonmi spojenými s vybavovaním víz, prechodného pobytu a pod.
  7. Viac informácií o možnostiach realizácie praktickej stáže v rámci programu Erasmus+ získate na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU a na jednotlivých fakultách.

   Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát KU):

   Mgr. Lucia Kravčáková - Erasmus referentka, mobility odchádzajúcich/prichádzajúcich študentov, lucia.kravcakova@ku.sk, 0918 337 433

   PaedDr. Martin Pinkoš – referent pre mobility KA171, martin.pinkos@ku.sk

   Fakulty KU:

   FF KU: Mgr. Janka Červeňová, janka.cervenova@ku.sk

   PF KU: Adam Janiga, adam.janiga@ku.sk

   TF KU Košice: ThDr. Michal Janiga, PhD., michal.janiga@ku.sk

   TF KU Spišská Kapitula: ThLic. Martin Taraj, PhD., martin.taraj@ku.sk

   FZ KU: doc. PhDr. et Bc. Jozef Babečka, PhD., jozef.babecka@ku.sk


   Konzultačné hodiny (rektorát, 1. poschodie, číslo dverí 1.03)

   Utorok: 8:30 - 11:30
   Streda: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30
   Štvrtok: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30

   Konzultácie sú možné po dohode (lucia.kravcakova@ku.sk) aj v inom termíne.