MOBILITA ABSOLVENTA - STÁŽ

I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Študent má po skončení svojho vysokoškolského štúdia (ako absolvent KU v Bc., Mgr. PhD., stupni štúdia) možnosť nadobudnúť praktické a odborné zručnosti vo firme, podniku alebo organizácii v zahraničí, adaptovať sa na požiadavky európskeho trhu práce a lepšie porozumieť fungovaniu hostiteľskej krajiny.

II. MOŽNOSTI REALIZOVANIA ERASMUS+ ŠTUDENTSKEJ MOBILITY

Aktuálne je možné realizovať študentské mobility týmito spôsobmi.

III. PRAVIDLÁ ÚČASTI ABSOLVENTA NA STÁŽI ERASMUS+

Pre absolventov, ktorí sa chcú v rámci programu Erasmus+ zúčastniť pracovnej stáže v zahraničnej inštitúcii, platia nasledujúce pravidlá.

IV. POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ SA NA ABSOLVENTSKÚ STÁŽ

 1. Študent si nájde vhodnú zahraničnú inštitúciu. Pracovná náplň študenta musí korešpondovať so študijným odborom! Inštitúciu si záujemca o mobilitu vyberá sám (priamo osloví konkrétnu organizáciu, pričom sa ubezpečí o jej serióznosti). Ponuky stáže sú uverejnené aj na internetovej stránke: erasmusintern.org
 2. Študent predloží na Rektoráte KU, Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie, č. d. 1.05) nižšie uvedené dokumenty.
 • prihláška
 • štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku;
 • motivačný list v slovenskom jazyku;
 • referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list pripraví vedúci katedry, na ktorej študent študuje; na Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU ho doručí vnútornou poštou KU alebo emailom (lucia.kravcakova@ku.sk); študenti dvojodborových študijných programov požiadajú referenčný list od obidvoch vedúcich katedier);
 • výpis známok zo všetkých ukončených semestrov na aktuálnom stupni štúdia (vystaví študijné oddelenie príslušnej fakulty - bezplatne pre účely programu Erasmus+ );
 •  Letter of Intent / Intenčný list podpísaný prijímajúcou inštitúciou (v prípade realizácie mobility v Česku/Poľsku študent vyplní slovenskú verziu; v prípade realizácie mobility v iných krajinách študent vyplní anglickú verziu). Vo výberovom konaní bude akceptovaná aj kópia, resp. scan intenčného listu. Študent dodatočne, v čo najkratšom čase, predloží na Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU originál.
 1. Študent doručí požadované dokumenty prostredníctvom pošty (Mgr. Lucia Kravčáková, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) alebo elektronicky - emailom (lucia.kravcakova@ku.sk).
 2. Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch, znalosť cudzieho jazyka (1. platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska, 2. platí pre študentov odborov AJ, NJ, RJ, TJ, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine vrátane Česka a Poľska - na základe odporúčania katedry, na ktorej študent študuje). 
 3. Skúška z cudzieho jazyka: platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska (okrem študentov odborov: AJ, NJ, RJ, TJ).  Skúšky z jazyka sa uskutočnia v termínoch, o ktorých budú uchádzači včas informovaní.
 4. Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku v sekcii Medzinárodné vzťahy do 30 pracovných dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu a jeho výške bude uchádzačom zaslaná prostredníctvom e-mailu.
 5. Absolventská stáž 2019/2020 v rámci programu  Erasmus+ sa môže realizovať najskôr od 1. 7. 2022 a musí byť ukončená najneskôr do 31. 8. 2023. Podmienkou nástupu na absolventskú stáž je odovzdanie nasledujúcich dokumentov: kópia diplomu a potvrdenie o zaevidovaní na úrade práce. 
 6. Uchádzač podpisom prihlášky prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.
 7. Študenti pochádzajúci z krajín mimo EÚ majú po výbere na danú inštitúciu povinnosť oboznámiť sa s potrebnými aministratívnymi úkonmi spojenými s vybavovaním víz, prechodného pobytu a pod.
 8. Viac informácií o možnostiach realizácie praktickej stáže v rámci programu Erasmus+ získate na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU a na jednotlivých fakultách.

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát KU):

  Michaela Moldová Chovancová, PhD. – univerzitná Erasmus koordinátorka; mobility pedagógov a administratívnych pracovníkov, michaela.moldova.chovancova@ku.sk

  Mgr. Lucia Kravčáková - Erasmus referentka, mobility odchádzajúcich/prichádzajúcich študentov, lucia.kravcakova@ku.sk, 0918 337 433

   

  Fakulty KU:

  FF KU:  doc. Eugen Zeleňák, PhD., eugen.zelenak@ku.sk

  PF KU: Adam Janiga, adam.janiga@ku.sk

  TF KU Košice: JUDr. Lukáš Sekerák, lukas.sekerak121@ku.sk

  TF KU: ThLic. Martin Taraj, PhD., martin.taraj@ku.sk

  FZ KU: Mgr. Ing. Imrich Andrási, MPH, imrich.andrasi@ku.sk

   

  Konzultačné hodiny (rektorát, 1. poschodie, číslo dverí 1.03)

  Utorok: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30
  Streda: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30
  Štvrtok: 8:30 - 11:30

  Konzultácie sú možné po dohode (lucia.kravcakova@ku.sk) aj v inom termíne.