O univerzite

  Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti

  O univerzite

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Katolícka univerzita v Ružomberku za 23 rokov svojho pôsobenia vychovala viac ako 33 000 absolventov v dennej a externej forme bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa. KU ponúka študentom možnosť štúdia na štyroch fakultách: Pedagogickej, Filozofickej, Teologickej a na Fakulte zdravotníctva vo viac ako 90 akreditovaných študijných programoch. KU uskutočňuje pedagogickú a vedeckú činnosť najmä v oblasti humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie a manažmentu.

  Hľadanie pravdy, profesionalita, konanie dobra

  K jej základným princípom patrí hľadanie pravdy, profesionalita, konanie dobra, záujem o spoločné dobro a solidarita. KU aktívne spolupracuje s viacerými organizáciami verejnej správy a súkromného sektora, čím napĺňa aj svoju tretiu spoločenskú misiu. Významnú vzdelávaciu úlohu pre pedagogických a odborných zamestnancov z praxe zohráva Centrum celoživotného vzdelávania a pre seniorov Univerzita tretieho veku. Na KU pôsobí Univerzitné pastoračné centrum, ktoré pre študentov zabezpečuje duchovnú formáciu, a rôzne kultúrne, športové a vzdelávacie aktivity.

  KU poskytuje svojim študentom okrem študijných programov aj kvalitné ubytovanie a stravovanie. V roku 2013 otvorila KU modernú univerzitnú knižnicu, ktorá je knižnično-informačným, koordinačným a poradenským pracoviskom a poskytuje služby pedagogicko-vedeckým pracovníkom, poslucháčom všetkých foriem štúdia a verejnosti.

  Dôležitú úlohu, najmä pre študentov so špecifickými potrebami, plní Poradenské centrum. KU sa už od svojho vzniku úspešne zapojila do medzinárodnej siete vysokoškolských inštitúcií v rámci programu Erasmus+. Je členom Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít, Európskej federácie katolíckych univerzít a je signatárom listiny Magna Charta Universitatum. Je tiež členom Partnerstva katolíckych univerzít, ktoré združuje katolícke univerzity strednej a východnej Európy a funguje pod záštitou Nanovic Institute, Notre Dame University z USA. Študenti aj zamestnanci KU tak majú možnosť získať cenné vedomosti, skúsenosti a zručnosti počas pobytov na partnerských zahraničných pracoviskách.

  História Katolíckej univerzity

  Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik Katolíckej univerzity v Ružomberku až po nežnej revolúcii v roku 1989, keď sa slovenskí biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu, ktorá by pripravovala katolíckych učiteľov. Zakladacia listina Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku bola podpísaná 29. júna 1995 v Dolnej Krupej, riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.

  V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú fakultu sv. Ondreja TU (KPF) transformáciou z Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. V roku 1997 bola KPF začlenená do Žilinskej univerzity a jej štatút, s právami cirkevného dohľadu rovnakými ako platia pre teologické fakulty, bol zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi KPF boli prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (1999-2000).

  Neskôr na báze KPF vznikla Katolícka univerzita v Ružomberku. Zákon NR SR č. 167/2000 zo dňa 10. mája 2000 o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku (tak znie úplný názov) určil vznik k 1. júlu 2000 s dvoma fakultami: pedagogickou a filozofickou. Teologická fakulta so sídlom v Košiciach bola zriadená 1. júla 2003, štvrtá fakulta v poradí – fakulta zdravotníctva – začala svoju činnosť 1. júla 2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU ako neštátnu vysokú školu, ale Zákonom NR SR 131/2002 o vysokých školách sa KU stala verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom od 1. apríla 2002.

  Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku bol matematik prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (7/2000 - 10/2001), jeho nástupcom fyzik prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (11/2001 - 6/2004), tretím rektorom bol hudobný vedec prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. (7/2004 - 6/2008) štvrtým teológ a žurnalista prof. Tadeusz Zasępa, PhD. (7/2008 - 6/2012, 7/2012 -5/2014), piatym teológ Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (6/2014 - 8/2018). Od 27. augusta 2018 je rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.