Krátkodobá mobilita doktoranda (KA131)

  Krátkodobá mobilita doktoranda (KA131)

  I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

  Študent doktorandského stupňa má počas svojho vysokoškolského štúdia možnosť:                                                                                

  1.  absolvovať krátkodobú mobilitu Erasmus+ na partnerskej univerzite v zahraničí (krátkodobé štúdium Erasmus+)                     

  2.  nadobudnúť  praktické a odborné zručnosti vo firme, podniku alebo organizácii v zahraničí   (krátkodobá stáž Erasmus+)

  Po ukončení študijného/stážového pobytu v zahraničí študent obdrží písomný doklad o absolvovaní krátkodobej mobility spolu s výpisom dosiahnutých výsledkov štúdia/stáže.

   

  II. PRAVIDLÁ ÚČASTI ŠTUDENTA NA ŠTUDIJNOM POBYTE/PRAKTICKEJ STÁŽI ERASMUS+

  1. Pre doktorandov, ktorí sa chcú v rámci programu Erasmus+ zúčastniť krátkodobého študijného pobytu na zahraničnej partnerskej inštitúcii, platia nasledujúce  pravidlá.

  2. Pre doktorandov, ktorí chcú v rámci programu Erasmus+ absolvovať krátkodobú praktickú stáž v zahraničí, platia nasledujúce  pravidlá.

  Navštevovanie kurzov v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania sa nemôže považovať za stáž!

   

  III. MOŽNOSTI PODÁVANIA PRIHLÁŠOK

  Študent si môže v rámci jednej výzvy podať prihlášku na študijný pobyt aj na stáž.

   

  IV.  POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ SA NA ŠTUDIJNÝ/STÁŽOVÝ POBYT

  1. ŠTÚDIUM: Študent si zo Zoznamu vysokoškolských partnerských inštitúcií vyberie podľa osobných preferencií inštitúciu, na ktorej má záujem realizovať v rámci akademického roka 2024/2025 krátkodobú študijnú mobilitu (Erasmus mobilitu - štúdium je možné realizovať len na uvedených vysokoškolských inštitúciách. Ponuky sú rozdelené podľa jednotlivých odborov).

  2. STÁŽ: Študent si nájde vhodnú zahraničnú inštitúciu. Pracovná náplň študenta musí korešpondovať so študijným odborom! Inštitúciu si záujemca o mobilitu vyberá sám (priamo osloví konkrétnu inštitúciu/organizáciu, pričom sa ubezpečí o jej serióznosti). Ponuky stáže sú uverejnené aj na internetovej stránke: erasmusintern.org

  3. Študent doručí na Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU osobne alebo poštou (Mgr. Lucia Kravčáková, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie, č. d. 1.03) do 26. 3. 2024 do 11:30  nasledujúce dokumenty:

   •  prihláška- krátkodobé štúdium / prihláška- krátkodobá stáž  (študent vyplní preferovaný/-é dokument/-y);
   • referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list - súhlas s zrealizovaním mobility - pripraví vedúci katedry (školiteľ), na ktorej študent študuje; na Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU ho doručí vnútornou poštou KU alebo emailom (lucia.kravcakova@ku.sk);
   • výpis známok zo všetkých ukončených semestrov na aktuálnom stupni štúdia (vystaví pracovník zodpovedný za administráciu doktorandského štúdia na príslušnej fakulte-bezplatne pre účely programu Erasmus+);
   • kópia emailu z prijímajúcej inštitúcie (len v prípade stáže), ktorý potvrdzuje prijatie študenta na stáž (email obsahuje meno a priezvisko študenta prijatého na mobilitu, presný názov a adresu prijímajúcej inštitúcie  vrátane dĺžky mobility, na ktorú bude študent prijatý). V prípade, že na vybranej inštitúcii budú stážovať v rovnakom období viacerí študenti, bude postačujúci jeden email potvrdzujúci prijatie všetkých študentov (email rovnako obsahuje vyššie uvedené náležitosti).

  4. Študent doručí požadované dokumenty (štúdium/stáž) osobne, prostredníctvom pošty (Mgr. Lucia Kravčáková, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) alebo elektronicky – emailom (lucia.kravcakova@ku.sk). 

  5. Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch, znalosť cudzieho jazyka.

  6. Skúška z cudzieho jazyka: platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska (okrem študentov, ktorí predložia certifikát/maturitné vysvedčenie/potvrdenie svojej katedry o dostatočnej úrovni jazykových znalostí).  Skúšky z jazyka sa uskutočnia v termínoch, o ktorých budú uchádzači včas informovaní.

  7. Krátkodobá mobilita  Erasmus+ sa môže realizovať od 1. 9. 2024.

  8. Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku v sekcii Medzinárodné vzťahy do 30 pracovných dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu a jeho výške bude uchádzačom zaslaná prostredníctvom e-mailu.

  9. Uchádzač podpisom prihlášky prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

  10. Študenti pochádzajúci z krajín mimo EÚ majú po výbere na danú inštitúciu povinnosť oboznámiť sa s potrebnými aministratívnymi úkonmi spojenými s vybavovaním víz, prechodného pobytu a pod.

  11. Viac informácií o možnostiach realizácie študijného pobytu v rámci programu Erasmus+ získate na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU a na jednotlivých fakultách:

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát KU):

  Mgr. Lucia Kravčáková - Erasmus referentka, mobility odchádzajúcich/prichádzajúcich študentov, lucia.kravcakova@ku.sk, +421 918 337 433

  PaedDr. Martin Pinkoš - Referent pre mobility KA171, martin.pinkos@ku.sk

   

  Fakulty KU:

  FF KU: Mgr. Janka Červeňová, janka.cervenova@ku.sk

  PF KU: Adam Janiga, adam.janiga@ku.sk

  TF KU Košice: ThDr. Michal Janiga, PhD., michal.janiga@ku.sk

  TF KU Spišská Kapitula: ThLic. Martin Taraj, PhD., martin.taraj@ku.sk

  FZ KU: doc. PhDr. et Bc. Jozef Babečka, PhD., jozef.babecka@ku.sk

   

  Konzultačné hodiny (rektorát, 1. poschodie, číslo dverí 1.03)

  Utorok: 8:30 - 11:30
  Streda: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30
  Štvrtok: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30

  Konzultácie sú možné po dohode (lucia.kravcakova@ku.sk) aj v inom termíne.