Krátkodobá mobilita doktoranda (KA131)

Krátkodobá mobilita doktoranda (KA131)

I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Študent doktorandského stupňa má počas svojho vysokoškolského štúdia možnosť:                                                                                

1.  absolvovať krátkodobú mobilitu Erasmus+ na partnerskej univerzite v zahraničí (krátkodobé štúdium Erasmus+)                                                                                                  

2.  nadobudnúť  praktické a odborné zručnosti vo firme, podniku alebo organizácii v zahraničí   (krátkodobá stáž Erasmus+)

Po ukončení študijného/stážového pobytu v zahraničí študent obdrží písomný doklad o absolvovaní krátkodobej mobility spolu s výpisom dosiahnutých výsledkov štúdia/stáže.

 

II. MOŽNOSTI REALIZOVANIA ERASMUS+ KRÁTKODOBEJ MOBILITY DOKTORANDOV

Aktuálne je možné realizovať krátkodobé študentské mobility doktorandov týmito spôsobmi.

 

III. PRAVIDLÁ ÚČASTI ŠTUDENTA NA ŠTUDIJNOM POBYTE ERASMUS+

1. Pre doktorandov, ktorí sa chcú v rámci programu Erasmus+ zúčastniť krátkodobého študijného pobytu na zahraničnej partnerskej inštitúcii, platia nasledujúce  pravidlá.

2. Pre doktorandov, ktorí chcú v rámci programu Erasmus+ absolvovať krátkodobú praktickú stáž v zahraničí, platia nasledujúce  pravidlá.

Navštevovanie kurzov v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania sa nemôže považovať za stáž!

 

IV. MOŽNOSTI PODÁVANIA PRIHLÁŠOK

Študent si môže v rámci jednej výzvy podať prihlášku na študijný pobyt aj na stáž.

 

V.  POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ SA NA ŠTUDIJNÝ/STÁŽOVÝ POBYT

1. ŠTÚDIUM: Študent si zo Zoznamu vysokoškolských partnerských inštitúcií vyberie podľa osobných preferencií inštitúciu, na ktorej má záujem realizovať v rámci akademického roka 2021/2022 krátkodobú študijnú mobilitu (Erasmus mobilitu - štúdium je možné realizovať len na uvedených vysokoškolských inštitúciách. Ponuky sú rozdelené podľa jednotlivých odborov).

2. STÁŽ: Študent si nájde vhodnú zahraničnú inštitúciu. Pracovná náplň študenta musí korešpondovať so študijným odborom! Inštitúciu si záujemca o mobilitu vyberá sám (priamo osloví konkrétnu inštitúciu/organizáciu, pričom sa ubezpečí o jej serióznosti). Ponuky stáže sú uverejnené aj na internetovej stránke: erasmusintern.org

3. Študent doručí na Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie, č. d. 1.03) do 14. 10. 2021 do 11:30  nasledujúce dokumenty. 

  •  prihláška- krátkodobé štúdium / prihláška- krátkodobá stáž  (študent vyplní preferovaný/-é dokument/-y)
  • štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku;
  • motivačný list v slovenskom jazyku;
  • referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list pripraví vedúci katedry (školiteľ), na ktorej študent študuje; na Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU ho doručí vnútornou poštou KU alebo emailom (lucia.kravcakova@ku.sk);
  • výpis známok zo všetkých ukončených semestrov na aktuálnom stupni štúdia (vystaví študijné oddelenie príslušnej fakulty-bezplatne pre účely programu Erasmus+);
  • Letter of Intent / Intenčný list (potrebný len pre stáž) podpísaný prijímajúcou inštitúciou (v prípade realizácie mobility v Česku/Poľsku študent vyplní slovenskú verziu; v prípade realizácie mobility v iných krajinách študent vyplní anglickú verziu). Vo výberovom konaní bude akceptovaná aj kópia, resp. scan intenčného listu. Študent dodatočne v čo najkratšom čase predloží na Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU originál.

4. Študent doručí požadované dokumenty (štúdium/stáž) osobne, prostredníctvom pošty (Mgr. Lucia Kravčáková, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) alebo elektronicky – emailom (lucia.kravcakova@ku.sk). 

5. Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch, znalosť cudzieho jazyka.

6. Skúška z cudzieho jazyka: platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska.  Skúšky z jazyka sa uskutočnia v termínoch, o ktorých budú uchádzači včas informovaní.

7. Krátkodobá mobilita  Erasmus+ sa môže realizovať od 22. 11. 2021.

8. Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku v sekcii Medzinárodné vzťahy do 30 pracovných dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu a jeho výške bude uchádzačom zaslaná prostredníctvom e-mailu.

9. Uchádzač podpisom prihlášky prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

10. Študenti pochádzajúci z krajín mimo EÚ majú po výbere na danú inštitúciu povinnosť oboznámiť sa s potrebnými aministratívnymi úkonmi spojenými s vybavovaním víz, prechodného pobytu a pod.

11. Viac informácií o možnostiach realizácie študijného pobytu v rámci programu Erasmus+ získate na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU a na jednotlivých fakultách:

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát KU):

Michaela Moldová Chovancová, PhD. – univerzitná Erasmus koordinátorka, mobility pedagógov a administratívnych pracovníkov, michaela.moldova.chovancova@ku.sk

Mgr. Lucia Kravčáková - Erasmus referentka, mobility odchádzajúcich/prichádzajúcich študentov, lucia.kravcakova@ku.sk, +421 918 337 433

Fakulty KU:

FF KU: doc. Eugen Zeleňák, PhD., eugen.zelenak@ku.sk

PF KU: Adam Janiga, adam.janiga@ku.sk

TF KU Košice: JUDr. Lukáš Sekerák, lukas.sekerak121@ku.sk

TF KU: ThLic. Martin Taraj, PhD., martin.taraj@ku.sk

FZ KU: Mgr. Ing. Imrich Andrási, MPH, imrich.andrasi@ku.sk

 

Konzultačné hodiny (rektorát, 1. poschodie, číslo dverí 1.03)

Utorok: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30
Streda: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30
Štvrtok: 8:30 - 11:30

Konzultácie sú možné po dohode (lucia.kravcakova@ku.sk) aj v inom termíne.