Štúdium / študijný pobyt (KA131)

  Štúdium / študijný pobyt (KA131)

  MOBILITA ŠTUDENTOV - ŠTÚDIUM

  I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

  Študent má možnosť absolvovať časť svojho vysokoškolského štúdia na partnerskej univerzite v zahraničí, pričom toto štúdium nahrádza porovnateľné obdobie štúdia na domácej vysokoškolskej inštitúcii. Po ukončení študijného pobytu v zahraničí študent obdrží písomný doklad o absolvovaní štúdia spolu s výpisom dosiahnutých výsledkov štúdia.

   

  II. MOŽNOSTI REALIZOVANIA ERASMUS+ ŠTUDENTSKEJ MOBILITY

  Aktuálne je možné realizovať študentské mobility týmito spôsobmi.

   

  III. PRAVIDLÁ ÚČASTI ŠTUDENTA NA ŠTUDIJNOM POBYTE ERASMUS+

  Pre študentov, ktorí sa chcú v rámci programu Erasmus+ zúčastniť študijného pobytu na zahraničnej partnerskej inštitúcii, platia nasledujúce  pravidlá.

   

  IV. MOŽNOSTI PODÁVANIA PRIHLÁŠOK

  Študent si môže v rámci jednej výzvy podať prihlášku na študijný pobyt aj na stáž.

   

  V. POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ SA NA ŠTUDIJNÝ POBYT

  1. Študent si zo Zoznamu vysokoškolských partnerských inštitúcií vyberie podľa osobných preferencií 3 inštitúcie, na ktorých má záujem študovať v zimnom alebo letnom semestri akademického roka 2024/2025 (Erasmus mobilitu - štúdium je možné realizovať len na uvedených vysokoškolských inštitúciách. Ponuky sú rozdelené podľa jednotlivých odborov).

  2.  Študent doručí na Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU osobne alebo poštou (Mgr. Lucia Kravčáková, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie, č. d. 1.03) do 26. 3. 2024 do 11:30  nasledujúce dokumenty:

   • prihláška 
   • referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list - súhlas s realizovaním mobility -  pripraví vedúci katedry, na ktorej študent študuje; na Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU ho doručí vnútornou poštou KU alebo emailom (lucia.kravcakova@ku.sk); študenti dvojodborových študijných programov požiadajú o referenčný list od obidvoch vedúcich katedier);
   • výpis známok zo všetkých ukončených semestrov na aktuálnom stupni štúdia (vystaví študijné oddelenie príslušnej fakulty-bezplatne pre účely programu Erasmus+).

  3. Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch, znalosť cudzieho jazyka (1. platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska, 2. platí pre študentov odborov AJ, RJ, TJ, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine vrátane Česka a Poľska - na základe odporúčania katedry, na ktorej študent študuje). 

  4. Skúška z cudzieho jazyka: platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska (okrem študentov odborov: AJ, RJ, TJ a študentov ostatných odborov, ktorí predložia certifikát/maturitné vysvedčenie o dostatočnej úrovni jazykových znalostí).  Skúšky z jazyka sa uskutočnia v termínoch, o ktorých budú uchádzači včas informovaní.

  5. Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku v sekcii Medzinárodné vzťahy do 30 pracovných dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu a jeho výške bude uchádzačom zaslaná prostredníctvom e-mailu.

  6. Študenti pochádzajúci z krajín mimo EÚ majú po výbere na danú inštitúciu povinnosť oboznámiť sa s potrebnými aministratívnymi úkonmi spojenými s vybavovaním víz, prechodného pobytu a pod.

  7. Viac informácií o možnostiach realizácie študijného pobytu v rámci programu Erasmus+ získate na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU a na jednotlivých fakultách.

   

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát KU):

  Mgr. Lucia Kravčáková - Erasmus referentka, mobility odchádzajúcich/prichádzajúcich študentov, lucia.kravcakova@ku.sk, +421 918 337 433

  PaedDr. Martin Pinkoš - Referent pre mobility KA171, martin.pinkos@ku.sk

   

  Fakulty KU:

  FF KU: Mgr. Janka Červeňová, janka.cervenova@ku.sk

  PF KU: Adam Janiga, adam.janiga@ku.sk

  TF KU Košice: ThDr. Michal Janiga, PhD., michal.janiga@ku.sk

  TF KU Spišská Kapitula: ThLic. Martin Taraj, PhD., martin.taraj@ku.sk

  FZ KU: doc. PhDr. et Bc. Jozef Babečka, PhD., jozef.babecka@ku.sk

   

  Konzultačné hodiny (rektorát, 1. poschodie, číslo dverí 1.03)

  Utorok: 8:30 - 11:30
  Streda: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30
  Štvrtok: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30

  Konzultácie sú možné po dohode (lucia.kravcakova@ku.sk) aj v inom termíne.