MOBILITA ŠTUDENTOV - STÁŽ

Jedným z cieľov programu Erasmus+ je podporovať zahraničné stáže (napr. v podnikoch, spoločnostiach a iných organizáciách) doktorandov a študentov bakalárskeho a magisterského štúdia zapísaných v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v krajinách účastniacich sa programu. Tieto príležitosti sú dostupné aj pre čerstvých absolventov.

I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Študent má v rámci svojho vysokoškolského štúdia možnosť nadobudnúť praktické a odborné zručnosti vo firme, podniku alebo organizácii v zahraničí, adaptovať sa na požiadavky európskeho trhu práce a lepšie porozumieť fungovaniu hostiteľskej krajiny.

 

II. MOŽNOSTI REALIZOVANIA ERASMUS+ ŠTUDENTSKEJ MOBILITY

Aktuálne je možné realizovať študentské mobility týmito spôsobmi.

 

III. PRAVIDLÁ ÚČASTI ŠTUDENTA A ABSOLVENTA NA STÁŽI ERASMUS+

Pre študentov, ktorí sa chcú v rámci programu Erasmus+ zúčastniť pracovnej stáže v zahraničnej inštitúcii, platia nasledujúce pravidlá.

 

IV. MOŽNOSTI PODÁVANIA PRIHLÁŠOK

Študent si môže v rámci jednej výzvy podať prihlášku na študijný pobyt aj na stáž.

 

V. POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ SA ŠTUDENTA NA STÁŽ

1. Študent si nájde vhodnú zahraničnú inštitúciu. Pracovná náplň študenta musí korešpondovať so študijným odborom! Inštitúciu si záujemca o mobilitu vyberá sám (priamo osloví konkrétnu organizáciu, pričom sa ubezpečí o jej serióznosti). Ponuky stáže sú uverejnené aj na internetovej stránke: erasmusintern.org

2. Študent predloží na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie, č. d. 1.03) nasledujúce dokumenty. 

  • prihláška 
  • štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku;
  • motivačný list v slovenskom jazyku;
  • referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list pripraví vedúci katedry, na ktorej študent študuje; na Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU ho doručí vnútornou poštou KU alebo emailom (lucia.kravcakova@ku.sk); študenti dvojodborových študijných programov požiadajú referenčný list od obidvoch vedúcich katedier);
  • výpis známok zo všetkých ukončených semestrov na aktuálnom stupni štúdia (vystaví študijné oddelenie príslušnej fakulty-bezplatne pre účely programu Erasmus+).
  • Letter of Intent / Intenčný list podpísaný prijímajúcou inštitúciou (v prípade realizácie mobility v Česku/Poľsku študent vyplní slovenskú verziu; v prípade realizácie mobility v iných krajinách študent vyplní anglickú verziu). Vo výberovom konaní bude akceptovaná aj kópia, resp. scan intenčného listu. Študent dodatočne v čo najkratšom čase predloží na Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU originál.

3. Študent doručí požadované dokumenty prostredníctvom pošty (Mgr. Lucia Kravčáková, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) alebo elektronicky - emailom (lucia.kravcakova@ku.sk).

4. Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch, znalosť cudzieho jazyka (1. platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska, 2. platí pre študentov odborov AJ, NJ, RJ, TJ, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine vrátane Česka a Poľska - na základe odporúčania katedry, na ktorej študent študuje). 

5. Skúška z cudzieho jazyka: platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska (okrem študentov odborov: AJ, NJ, RJ, TJ).  Skúšky z jazyka sa uskutočnia v termínoch, o ktorých budú uchádzači včas informovaní.

6. Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku v sekcii Medzinárodné vzťahy do 30 pracovných dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu a jeho výške bude uchádzačom zaslaná prostredníctvom e-mailu. 

7. Pracovná stáž  Erasmus+ sa môže realizovať od 1. 12. 2021 do 30. 9. 2022.

8. Uchádzač podpisom prihlášky prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

9. Študenti pochádzajúci z krajín mimo EÚ majú po výbere na danú inštitúciu povinnosť oboznámiť sa s potrebnými aministratívnymi úkonmi spojenými s vybavovaním víz, prechodného pobytu a pod.

10. Viac informácií o možnostiach realizácie praktickej stáže v rámci programu Erasmus+ získate na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU a na jednotlivých fakultách.

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát KU):

Michaela Moldová Chovancová, PhD. – univerzitná Erasmus koordinátorka; mobility pedagógov a administratívnych pracovníkov, michaela.moldova.chovancova@ku.sk

Mgr. Lucia Kravčáková - Erasmus referentka, mobility odchádzajúcich/prichádzajúcich študentov, lucia.kravcakova@ku.sk, 0918 337 433

Fakulty KU:

FF KU: doc. Eugen Zeleňák, PhD., eugen.zelenak@ku.sk

PF KU: Adam Janiga, adam.janiga@ku.sk

TF KU Košice: JUDr. Lukáš Sekerák, lukas.sekerak121@ku.sk

TF KU: ThLic. Martin Taraj, PhD., martin.taraj@ku.sk

FZ KU: Mgr. Ing. Imrich Andrási, MPH, imrich.andrasi@ku.sk

 

Konzultačné hodiny (rektorát, 1. poschodie, číslo dverí 1.03)

Utorok: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30
Streda: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30
Štvrtok: 8:30 - 11:30

Konzultácie sú možné po dohode (lucia.kravcakova@ku.sk) aj v inom termíne.