Absolventská stáž (KA131)

Študent má po skončení svojho vysokoškolského štúdia (ako absolvent KU v Bc., Mgr. PhD., stupni štúdia) možnosť nadobudnúť praktické a odborné zručnosti vo firme, podniku alebo organizácii v zahraničí, adaptovať sa na požiadavky európskeho trhu práce a lepšie porozumieť fungovaniu hostiteľskej krajiny.
Absolventská stáž (KA131)

ČO JE TO ERASMUS+ ABSOLVENTSKÁ STÁŽ?

Študent má po skončení svojho vysokoškolského štúdia (ako absolvent KU v Bc., Mgr. PhD., stupni štúdia) možnosť nadobudnúť praktické a odborné zručnosti vo firme, podniku alebo organizácii v zahraničí, adaptovať sa na požiadavky európskeho trhu práce a lepšie porozumieť fungovaniu hostiteľskej krajiny.

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ ABSOLVENTSKEJ STÁŽE?

Grant je možné prideliť študentovi, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • je občanom inej krajiny zapísaný ako riadny študent Katolíckej univerzity v Ružomberku a nerealizuje mobilitu do krajiny, v ktorej má trvalý pobyt;
 • má ukončené bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku;
 • študentovi, ktorý ešte neabsolvoval mobilitu v rámci podprogramu LLP/Erasmus;
 • aj študentovi, ktorý už absolvoval mobilitu v rámci podprogramu LLP/Erasmus (štúdium/stáž) v predošlých akademických rokoch (pobyt v zahraničí nesmie presiahnuť 12 mesiacov v jednom stupni vzdelávania).

POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ SA ŠTUDENTA NA ABSOLVENTSKÚ STÁŽ

 1. Študent si nájde vhodnú zahraničnú inštitúciu. Pracovná náplň študenta musí korešpondovať so študijným odborom! Inštitúciu si záujemca o mobilitu vyberá sám (priamo osloví konkrétnu organizáciu, pričom sa ubezpečí o jej serióznosti). Ponuky stáže sú uverejnené aj na internetovej stránke: erasmusintern.org
 2. Študent predloží na Rektoráte KU, Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie, č. d. 1.05) nižšie uvedené dokumenty.
 • prihláška
 • štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku;
 • motivačný list v slovenskom jazyku;
 • referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list pripraví vedúci katedry, na ktorej študent študuje; na Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU ho doručí vnútornou poštou KU alebo emailom (lucia.kravcakova@ku.sk); študenti dvojodborových študijných programov požiadajú referenčný list od obidvoch vedúcich katedier);
 • výpis známok zo všetkých ukončených semestrov na aktuálnom stupni štúdia (vystaví študijné oddelenie príslušnej fakulty - bezplatne pre účely programu Erasmus+ );
 •  Letter of Intent / Intenčný list podpísaný prijímajúcou inštitúciou (v prípade realizácie mobility v Česku/Poľsku študent vyplní slovenskú verziu; v prípade realizácie mobility v iných krajinách študent vyplní anglickú verziu). Vo výberovom konaní bude akceptovaná aj kópia, resp. scan intenčného listu. Študent dodatočne, v čo najkratšom čase, predloží na Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU originál.
 1. Študent doručí požadované dokumenty prostredníctvom pošty (Mgr. Lucia Kravčáková, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) alebo elektronicky - emailom (lucia.kravcakova@ku.sk).
 2. Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch, znalosť cudzieho jazyka (1. platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska, 2. platí pre študentov odborov AJ, NJ, RJ, TJ, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine vrátane Česka a Poľska).
 3. Skúška z cudzieho jazyka (1. platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska, 2. platí pre študentov odborov AJ, NJ, RJ, TJ, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine, vrátane Česka a Poľska) sa uskutoční v týchto termínoch o ktorých budú uchádzači včas informovaní.  
 4. Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku v sekcii Medzinárodné vzťahy do 30 pracovných dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu a jeho výške bude uchádzačom zaslaná prostredníctvom e-mailu.
 5. Absolventská stáž 2019/2020 v rámci programu  Erasmus+ sa môže realizovať najskôr od 5. 7. 2021 a musí byť ukončená najneskôr do 31. 3. 2022. Podmienkou nástupu na absolventskú stáž je odovzdanie nasledujúcich dokumentov: kópia diplomu a potvrdenie o zaevidovaní na úrade práce. 
 6. Uchádzač podpisom prihlášky prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.
 7. Študenti pochádzajúci z krajín mimo EÚ majú po výbere na danú inštitúciu povinnosť oboznámiť sa s potrebnými aministratívnymi úkonmi spojenými s vybavovaním víz, prechodného pobytu a pod.