Zahraničná stáž (KA103)

Jedným z cieľov programu Erasmus+ je podporovať zahraničné stáže (napr. v podnikoch, spoločnostiach a iných organizáciách) doktorandov a študentov bakalárskeho a magisterského štúdia zapísaných v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v krajinách účastniacich sa programu. Tieto príležitosti sú dostupné aj pre čerstvých absolventov.
Zahraničná stáž (KA103)

ČO JE TO ERASMUS+ STÁŽ?

Jedným z cieľov programu Erasmus+ je podporovať zahraničné stáže (napr. v podnikoch, spoločnostiach a iných organizáciách) doktorandov a študentov bakalárskeho a magisterského štúdia zapísaných v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v krajinách účastniacich sa programu. Tieto príležitosti sú dostupné aj pre čerstvých absolventov.

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ STÁŽE?

Grant je možné prideliť študentovi, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • je občanom inej krajiny zapísaný ako riadny študent Katolíckej univerzity v Ružomberku a nerealizuje mobilitu do krajiny, v ktorej má trvalý pobyt;
 • má ukončený min. prvý ročník bakalárskeho štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Grant je možné udeliť aj poslucháčom doktorandského štúdia;
 • študentovi, ktorý ešte neabsolvoval mobilitu v rámci podprogramu LLP/Erasmus; aj študentovi, ktorý už absolvoval mobilitu v rámci podprogramu LLP/Erasmus (štúdium/stáž) v predošlých akademických rokoch (pobyt v zahraničí nesmie presiahnuť 12 mesiacov v jednom stupni vzdelávania).

Grant nie je možné prideliť študentovi, ktorý:

 • má prerušené štúdium;
 • je poslucháčom nadštandardnej formy štúdia (opakovanie ročníka).
 •  

POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ SA ŠTUDENTA NA STÁŽ

 1. Študent si nájde vhodnú zahraničnú inštitúciu. Pracovná náplň študenta musí korešpondovať so študijným odborom! Inštitúciu si záujemca o mobilitu vyberá sám (priamo osloví konkrétnu organizáciu, pričom sa ubezpečí o jej serióznosti). Ponuky stáže sú uverejnené aj na internetovej stránke: erasmusintern.org
 2. Študent predloží na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie, č. d. 1.03) nasledujúce dokumenty. 
 • prihláška 
 • štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku;
 • motivačný list v slovenskom jazyku;
 • referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list pripraví vedúci katedry, na ktorej študent študuje; na Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU ho doručí vnútornou poštou KU alebo emailom (lucia.kravcakova@ku.sk); študenti dvojodborových študijných programov požiadajú referenčný list od obidvoch vedúcich katedier);
 • výpis známok zo všetkých ukončených semestrov na aktuálnom stupni štúdia (vystaví študijné oddelenie príslušnej fakulty-bezplatne pre účely programu Erasmus+).
 • Letter of Intent / Intenčný list podpísaný prijímajúcou inštitúciou (v prípade realizácie mobility v Česku/Poľsku študent vyplní slovenskú verziu; v prípade realizácie mobility v iných krajinách študent vyplní anglickú verziu). Vo výberovom konaní bude akceptovaná aj kópia, resp. scan intenčného listu. Študent dodatočne v čo najkratšom čase predloží na Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU originál.
 1. Študent doručí požadované dokumenty prostredníctvom pošty (Mgr. Lucia Kravčáková, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) alebo elektronicky - emailom (lucia.kravcakova@ku.sk).
 2. Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch, znalosť cudzieho jazyka (1. platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska, 2. platí pre študentov odborov AJ, NJ, RJ, TJ, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine vrátane Česka a Poľska). 
 3. Skúška z cudzieho jazyka (1. platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska, 2. platí pre študentov odborov AJ, NJ, RJ, TJ, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine, vrátane Česka a Poľska).  Skúšky z jazyka sa uskutočnia v termínoch, o ktorých budú uchádzači včas informovaní.
 1. Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku v sekcii Medzinárodné vzťahy do 30 pracovných dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu a jeho výške bude uchádzačom zaslaná prostredníctvom e-mailu. 
 2. Pracovná stáž  Erasmus+ sa môže realizovať od 5. 7. 2021 do 31. 3. 2022.
 3. Uchádzač podpisom prihlášky prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.
 4. Študenti pochádzajúci z krajín mimo EÚ majú po výbere na danú inštitúciu povinnosť oboznámiť sa s potrebnými aministratívnymi úkonmi spojenými s vybavovaním víz, prechodného pobytu a pod.