ERASMUS+  VÝUČBA KA 131,  2022-2023

  Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom vyučovať na zahraničných partnerských univerzitách v programových krajinách.

  ERASMUS+ VÝUČBA A ODBORNÁ PRÍPRAVA (tzv. KOMBINOVANÁ MOBILITA)

  Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom fyzicky vyučovať na zahraničných partnerských univerzitách a kombinovať svoj prednáškový pobyt s odbornou prípravou/školením. Výučba a aktivity školenia sa realizujú na tej istej inštitúcii a na základe existujúcich medziinštitucionálnych dohôd. Svoj pobyt zamestnanec môže využiť na overenie podmienok realizácie študentských mobilít, stretnutia so študentmi, jednania o ďalšej spolupráci.

  ERASMUS+ VÝUČBA  A ZMIEŠANÉ INTENZÍVNE PROGRAMY/BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES

  Ide o krátkodobé intenzívne programy za účastí min. 3 partnerských vysokoškolských inštitúcii (s pridelenou Erasmus chartou ECHE). Využívajú sa inovačné spôsoby výučby a učenia, kombinuje sa fyzická mobilita (5 dní) s virtuálnou časťou (dĺžka nie je stanovená). 

  KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ?

  Mobility s cieľom výučby sa môže zúčastniť zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

  • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe (krajina však musí byť iná ako  krajina jeho pobytu)
  • mobility pedagógov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE). Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je uvedený nižšie  
  • prijímajúca vysoká škola (VŠ) vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho učiteľa (tlačivo Program mobility - výučba/Mobility Agreement). Dokument následne potvrdí priamy nadriadený uchádzača o mobilitu a  inštitucionálny Erasmus+ koordinátor KU (v prípade, že prijímajúca inštitúcia požaduje kópiu kompletne podpísaného Programu mobility - výučba/Mobility Agreement, zamestnanec jej túto kópiu pošle). Zamestnanec, ktorý má záujem o kombinovanú mobilitu, vypracuje program mobility na výučbu, do ktorého uvedie aj plánované aktivity v rámci školenia
  • výučba môže byť súčasťou Zmiešaného intenzívneho programu (Blended Intensive Programme)
  • je možne podať len jednu prihlášku v rámci aktuálnej výzvy výučba/školenie

   

  KRITÉRIÁ VÝBEROVÉHO KONANIA:

  Zamestnanci môžu pri výbere získať max. 10 bodov za nasledujúcich podmienok: 

  • kvalita programu výučby s dôrazom na prínos mobility pre pracovníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu. Zamestnanec môže získať body za detailne vypracovaný program mobility (5 bodov)
  • výučba v cudzom jazyku na KU (1 bod), angažovanosť v starostlivosti o zahraničných študentov/zamestnancov na fakulte (1 bod)
  • frekvencia zahraničných ciest – pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí nerealizovali mobilitu Erasmus+ s finančnou podporou v uplynulom akademickom roku  a tí, ktorí nemali schválenú mobilitu na ak. rok 2022/2023 (1 bod)
  • pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát (2 body)

   

  TRVANIE MOBILITY

  • Dĺžka fyzicky realizovanej mobility - výučba môže trvať: 5 pracovných dní a 1 deň je vyčlenený na cestu. Mobilita môže byť kratšia, avšak minimálna dĺžka mobility je 2 dni a 1 deň je vyčlenený na cestu. Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín.

   

  FINANČNÁ PODPORA

  Grant na fyzickú mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača. Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

  • pobytové náklady - zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) - sa určujú na dni práce/aktivity a cesty. 
   Prijímajúca krajina    Sadzba na deň v €
  Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko, Faerské ostrovy, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo  160 €
  Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko,  Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko, Andorra, Monako, San Maríno, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát)      140 €
  Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Severné Macedónsko, Turecko 120 €

   

  • cestovné náklady - zahrňajú cestovné náklady, ktoré sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú stanovené podľa počtu km:
  Vzdialenostné pásma Čiastka
  Medzi 10 - 99 km 23 €
  Medzi 100 – 499 km 180 €
  Medzi 500 – 1 999 km 275 €
  Medzi 2 000 – 2 999 km 360 €
  Medzi 3 000 – 3 999 km 530 €
  Medzi 4 000 – 7 999 km 820 €
  8 000 km a viac 1 500 €

  Podporované je zelené (ekologické) cestovanie. Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

   

  TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY:                                               OBDOBIE REALIZÁCIE MOBILITY:

   24.11.2022   do  12:00                                                                             23.01.2023 - 31.05.2023

   

  Upozornenie:

  Zamestnanec je povinný informovať prijímajúcu i vysielajúcu inštitúciu o akejkoľvek zmene súvisiacej s mobilitou v predstihu.

   

  DOKUMENTY K PRIHLASOVANIU

   

  Vzhľadom na nariadenie GDPR o ochrane  osobných údajov budú uchádzači o mobilitu informovaní o výsledku výberového konania individuálne emailom najneskôr do 30 dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu na fyzickú mobilitu spolu s ďalšími informáciami bude uchádzačom poslaná na univerzitný e-mail. Výška finančného príspevku sa vypočíta na základe stanovených pobytových a cestovných nákladov. Grant je príspevkom na náklady pracovníkov v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

   

  PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

   

  PRED MOBILITOU:

   

  Minimálne 3 týždne pred vycestovaním pracovník odovzdá na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1 A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

  • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - sa považuje za zmluvu medzi vyučujúcim a KU 
  • formulár pre bankové údaje
  • dohodu o použití súkromného motorového vozidla s prílohami (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom)
  • kópiu poistenia

   

   

  PO MOBILITE:                                                                                         

   Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU tieto dokumenty:

  • vyúčtovanie pracovnej cesty
  • cestovné doklady
  • doklad o ubytovaní na meno pracovníka
  • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
  • správu zo zahraničnej služobnej cesty
  • on-line správu (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty z adresy 

   eu-corporate-notification-system@ec.europa.eu).

   

  V prípade otázok, prosím, kontaktujte:

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

  Hrabovská cesta 1 A, 034 01 Ružomberok, m. č. 1.05

  tel.: +421 444 304 693, mob.: +421 918 337 411

  e-mail: michaela.moldova.chovancova@ku.sk

   

  Mobility sa budú realizovať podľa aktuálnej situácie s COVID-19 a na základe usmernení národných autorít a zahraničných inštitúcií. Prosíme, aby ste si pred zahraničnou cestou overili informácie platné pre jednotlivé krajiny, napr. na webových sídlach:

  Informácie o ochorení COVID−19

  Obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajín na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR