ČO JE ERASMUS+  VÝUČBA KA131, 2021-2022?

  Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom vyučovať na zahraničných partnerských univerzitách v programových krajinách.

  ČO JE ERASMUS+ VÝUČBA A ODBORNÁ PRÍPRAVA (tzv. KOMBINOVANÁ MOBILITA)?

  Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom fyzicky vyučovať na zahraničných partnerských univerzitách a kombinovať svoj prednáškový pobyt s odbornou prípravou/školením. Výučba a aktivity školenia sa realizujú na tej istej inštitúcii a na základe existujúcich medziinštitucionálnych dohôd.

  KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ?

  Mobility s cieľom výučby sa môže zúčastniť zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

  • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe (krajina však musí byť iná ako  krajina jeho pobytu)
  • mobility pedagógov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE). Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je uvedený nižšie. 
  • prijímajúca vysoká škola (VŠ) vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho učiteľa (tlačivo Program mobility - výučba/Mobility Agreement). Dokument následne potvrdí priamy nadriadený uchádzača o mobilitu a  inštitucionálny Erasmus+ koordinátor KU (v prípade, že prijímajúca inštitúcia požaduje kópiu kompletne podpísaného Programu mobility - výučba/Mobility Agreement, zamestnanec jej túto kópiu pošle). Zamestnanec, ktorý má záujem o kombinovanú mobilitu, vypracuje program mobility na výučbu, do ktorého uvedie aj plánované aktivity v rámci školenia.

   

  KRITÉRIÁ VÝBEROVÉHO KONANIA:

  Zamestnanci môžu pri výbere získať max. 12 bodov za nasledujúcich podmienok: 

  •  kvalita programu výučby s dôrazom na prínos mobility pre pracovníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu. Zamestnanec môže získať body za detailne vypracovaný program mobility (5 bodov)
  •  výučba v cudzom jazyku na KU (1 bod), angažovanosť v starostlivosti o zahraničných študentov/zamestnancov na fakulte (1 bod)
  • frekvencia zahraničných ciest – pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí nerealizovali mobilitu s finančnou podporou v uplynulých 3 akademických rokoch (1 bod za každý ak. rok neabsolvovanej mobility Erasmus+)
  • pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát (2 body)

  TRVANIE MOBILITY

  • Dĺžka fyzicky realizovanej mobility - výučba: 3 pracovné dni (Česko, Maďarsko, Poľsko), 5 pracovných dní (ostatné programové krajiny) + 1 deň je vyčlenený na cestu. Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín.
  • Dĺžka virtuálnej mobility: min. 2 dni.
  • Dĺžka fyzicky realizovanej kombinovanej mobility (výučba + školenie): 3 pracovné dni (Česko, Maďarsko, Poľsko), 5 pracovných dní (ostatné programové krajiny) + 1 deň je vyčlenený na cestu. Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 4 hodiny v rámci svojho ďalšieho programu.

   

  FINANČNÁ PODPORA

  Grant na fyzickú mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača. Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

  • pobytové náklady - zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) - sa určujú na dni práce/aktivity a cesty. 
   Prijímajúca krajina    Sadzba na deň v €
  Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko  135 €
  Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko,  Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko      120 €
  Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Severné Macedónsko, Turecko 105 €
  • cestovné náklady - zahrňajú cestovné náklady, ktoré sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú stanovené podľa počtu km:
  Vzdialenostné pásma Čiastka
  Medzi 10 - 99 km 23 €
  Medzi 100 – 499 km 180 €
  Medzi 500 – 1 999 km 275 €
  Medzi 2 000 – 2 999 km 360 €
  Medzi 3 000 – 3 999 km 530 €
  Medzi 4 000 – 7 999 km 820 €
  8 000 km a viac 1 500 €

   

  Podporované je zelené (ekologické) cestovanie. Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

  Pri realizácií virtuálnej mobility pracovník nemá nárok na grant. 

   

  TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY:                                               TERMÍN MOŽNÉHO ZAČIATKU MOBILITY:

   I. kolo:  18.10.2021   do  12:00                                                                 08.11.2021

  II. kolo:  07.02.2022   do  12:00                                                                 07.03.2022

   

  Upozornenie:

  1. Zamestnanci, ktorí z dôvodu šírenia pandémie COVID-19 nemohli realizovať služobnú cestu v ak. roku 2019/2010 ani v  ak. roku 2020/2021, sa môžu zapojiť do tejto výzvy.

  2. Z dôvodu pretrvávajucej epidemiologickej situácie, môžu zamestnanci absolvovať aj tzv. VIRTUÁLNU MOBILITU (mobilita prebieha online, zamestnanci fyzicky nevycestujú do zahraničia na partnerskú inštitúciu). Pri tomto type mobility nie je nárok na grant. Zamestnanec po absolvovaní mobility získa Certifikát z partnerskej inštitúcie a mobilita mu bude uznaná.

  3. Zamestnanec je povinný informovať prijímajúcu i vysielajúcu inštitúciu o akejkoľvek zmene súvisiacej s mobilitou v predstihu.

   

  DOKUMENTY K PRIHLASOVANIU

  Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU najneskôr do 30 dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu na fyzickú mobilitu spolu s ďalšími informáciami bude uchádzačom poslaná na univerzitný e-mail. Výška finančného príspevku sa vypočíta na základe stanovených pobytových a cestovných nákladov. Grant je príspevkom na náklady pracovníkov v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

   

  PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

   

  PRED MOBILITOU:

   

  Pri FYZICKEJ MOBILITE pracovník KU odovzdá minimálne 3 týždne pred vycestovaním na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

  • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - sa považuje za zmluvu medzi vyučujúcim a KU
  • formulár pre bankové údaje
  • dohodu o použití súkromného motorového vozidla s prílohami (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom)
  • kópiu poistenia.

  Pri VIRTUÁLNEJ MOBILITE pracovník KU čo najskôr pred realizáciou mobility kontaktuje  Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Michaela Moldová Chovancová, PhD., mob: +421 918 337 411, e-mail: michaela.moldova.chovancova@ku.sk) a dohodne sa na podpísaní Zmluvy o realizácií mobility Erasmus+.

   

   

  PO MOBILITE:                                                                                         

     Najneskôr do 10 dní po návrate z fyzicky realizovanej mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU tieto dokumenty:

  • vyúčtovanie pracovnej cesty
  • cestovné doklady
  • doklad o ubytovaní na meno pracovníka
  • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
  • správa zo zahraničnej služobnej cesty
  • on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).

  Pri VIRTUÁLNEJ MOBILITE pracovník KU odovzdá tieto dokumenty:

  • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
  • správa zo zahraničnej služobnej cesty
  • on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).

   

  V prípade otázok, prosím, kontaktujte:

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

  Hrabovská cesta 1 A, 034 01 Ružomberok, m. č. 1.05

  tel.: +421 444 304 693, mob.: +421 918 337 411

  e-mail: michaela.moldova.chovancova@ku.sk

   

  Mobility budú realizované podľa aktuálneho vývoja situácie s COVID-19 a na základe usmernení národných autorít a zahraničných inštitúcií. Prosíme, aby ste si pred zahraničnou cestou overili informácie platné pre jednotlivé krajiny, napr. na webových sídlach:

  Informácie o ochorení COVID−19

  Obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajín na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

   

  Zoznam zamestnancov_ výučba 2021_2022

  Zoznam zamestnancov_ výučba 2021_2022 II.KOLO