Mobility s cieľom výučby sa môže zúčastniť zamestnankyňa/-nec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá/-rý:

  • je občiankou/občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe; 
  • mobility pedagógov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE);
  • Mobility pedagógov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi Katolíckou univerzitou v Ružomberku a partnerskými vysokoškolskými inštitúciami. Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu výučba :

   

  Projekt 2022-1-SK01-KA171-HED-000076447(realizácia mobilít do 30. júna 2025)

  Batumi Shota Rustaveli State University (Batumi, Gruzínsko) – 1 mobilita - odbor: zdravotnícke odbory

  Kontaktná osoba: Nana Kurshubadze (erasmus@bsu.edu.ge)

   

  Applied Science Private University (Amman, Jordánsko) – 2 mobility - odbor: zdravotnícke odbory

  Kontaktná osoba: Fedaa Yousef (f_yousef@asu.edu.jo)

   

  Mobilita Erasmus+ KA107 trvá 5 pracovných dní. Na cestu sú pridelené ďalšie 2 dni (jeden deň pred mobilitou a jeden deň po mobilite). Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín.

   

  Projekt 2023-1-SK01-KA171-HED-000141842 (realizácia mobilít do 30. júna 2026)

  Ilia State University (Tbilisi, Gruzínsko) - 1 mobilita - odbor: psychológia, anglický jazyk

  Kontaktná osoba: Maka Lortkipanidze (erasmusplus@iliauni.edu.ge)

   

  Yerevan State University (Yerevan, Arménsko) - 2 mobility - odbor: cudzie jazyky - anglický jazyk, ruský jazyk, taliansky jazyk

  Kontaktná osoba: Naira Mnatsakanyan (mnatsakanyan@ysu.am)

   

  Ismail Qemali University (Vlore, Albánsko)– 1 mobilita - odbor: cudzie jazyky - anglický jazyk, taliansky jazyk 

  Kontaktná osoba: Armela Panajoti (armelap@assenglish.org)

   

  Ukrainian Catholic University (Lviv, Ukrajina) - 1 mobilita - odbor: náboženská výchova a teológia, história, filozofia, anglický jazyk

  Kontaktná osoba: Solomiia Rozlutska (rozlutska@ucu.edu.ua)

   

  FINANČNÁ PODPORA:

  Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača. Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

  pobytové náklady - zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) - sa určujú na dni práce/aktivity a cesty. Pre všetky partnerské krajiny: 180 €/deň.

  cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú určené podľa počtu km:

  Vzdialenostné pásma

  Čiastka

  Medzi 0 - 99 km

  20 €

  Medzi 100 – 499 km

  180 €

  Medzi 500 – 1999 km

  275 €

  Medzi 2000 – 2999 km

  360 €

  Medzi 3000 – 3999 km

  530 €

  Medzi 4000 – 7999 km

  820 €

  8000 km a viac

  1 100 €

   

  Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma:

  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

   

  PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV:

  Záujemcovia o mobilitu predložia dokumenty na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU alebo v Podateľni Rektorátu KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) a pošlú ich aj na @: martin.pinkos@ku.sk najneskôr do 18. decembra 2023, do 12:00.

  Dokumenty:

  1. Prihláška
  2. Originál alebo sken tlačiva Programu mobility – výučba/Mobility Agreement v anglickom jazyku. 

  Po zvolení prijímajúcej univerzity zo zoznamu partnerských univerzít potvrďte záujem najprv referentovi pre mobility Erasmus+ KA107 (PaedDr. Martin Pinkoš), ktorý Vám pomôže s kontaktovaním partnerskej univerzity a pri spracovaní Programu mobility/Mobility Agreement. Program mobility potvrdzuje priamy nadriadený zamestnanca a kontaktná osoba na prijímajúcej univerzite.

   

   

  VÝBER PRACOVNÍKOV:

  Zamestnanci môžu pri výbere získať max. 12 bodov za nasledujúcich podmienok:

  • kvalita programu výučby s dôrazom na prínos mobility pre pracovníčku/-ka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu. Zamestnankyňa/-nec môže získať body za detailne vypracovaný program mobility (5 bodov);
  • výučba v cudzom jazyku na KU (1 bod), angažovanosť v starostlivosti o zahraničné/-ných študentky/-tov a zamestnankyne/-cov na fakulte (1 bod);
  • frekvencia zahraničných ciest – pri výbere uchádzačiek/-čov majú prednosť pracovníčky/-ci, ktorí nerealizovali mobilitu s finančnou podporou v uplynulých akademických rokoch (1 bod za každý ak. rok neabsolvovanej mobility Erasmus+ za posledné 2 akademické roky);
  • pri výbere uchádzačiek/-čov majú prednosť pracovníčky/-ci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus+ prvýkrát (2 body) a pracovníčky/-ci, ktorí sa zapoja do Staff Week (1 bod).

  Výsledky výberového konania budú zverejnené na webovej stránke KU.

   

  Bližšie informácie získate:

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

  PaedDr. Martin Pinkoš

  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, m. č. 1.03

  e-mail: martin.pinkos@ku.sk

   

  PRED MOBILITOU:

  Pracovník KU odovzdá minimálne 3 tyždne pred vycestovaním na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

  • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - považuje sa za zmluvu medzi pracovníkom a KU,
  • formulár pre bankové údaje,
  • dohoda o použití súkromného motorového vozidla  s prílohami (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom)
  • kópiu cestovného poistenia na obdobie mobility (s potvrdením o platbe za poistenie).

   

  PO MOBILITE:

  Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU tieto dokumenty:

  • vyúčtovanie pracovnej cesty,
  • cestovné doklady (s potvrdením o platbe),
  • doklad o ubytovaní na meno pracovníka (s potvrdením o platbe),
  • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec mobility,
  • správa zo zahraničnej služobnej cesty (bude zaslaný link na vyplnenie),
  • EU Survey - on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).