ERASMUS+ ŠKOLENIE KA 131,  2024-2025

  Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov na partnerských vysokoškolských inštitúciách v programových krajinách. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností  a rozvoj zručností, ktoré je možné využiť na domácom pracovisku.

  ERASMUS+ ZMIEŠANÉ INTENZÍVNE PROGRAMY/BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES

  Ide o krátkodobé intenzívne programy za účastí min. 3 partnerských vysokoškolských inštitúcii (s pridelenou ECHE). Využívajú sa inovačné spôsoby vzdelávania a učenia, kombinuje sa fyzická mobilita (5 dní) s virtuálnou časťou (dĺžka nie je stanovená). 

   

  KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ?

  Mobility s cieľom školenia sa môže zúčastniť najmä administratívna/-y zamestnankyňa/-nec Katolíckej univerzity v Ružomberku (pracovná zmluva na plný úväzok), ktorá/-ý má priamy vplyv na zmenu riadiach procesov KU (pracovná zmluva na plný úväzok) a pedagogická/-ý zamestnankyňa/-nec KU (pracovná zmluva na plný úväzok), ktorá/-ý sa hlási na inštitúciu, na ktorej nie je možné realizovať učiteľskú mobilitu, a ktorá/-ý:

  • je občiankou/občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe 
  • mobilita školenie sa uskutočňuje na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými univerzitami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE). Mobility sa môžu uskutočniť aj na tých univerzitách, s ktorými nie je podpísaná dohoda o spolupráci, ale vysokoškolské inštitúcie sú držiteľmi ECHE. Zoznam partnerských univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je zverejnený nižšie
  • prijímajúca vysoká škola (VŠ) vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúcej/-ceho pracovňíčky/-níka (tlačivo Program mobility – školenie/Mobility Agreement). Dokument potvrdí priama/-y nadriadená/-ý uchádzačky/-a o mobilitu a inštitucionálna Erasmus+ koordinátorka KU (v prípade, že prijímajúca inštitúcia požaduje kópiu kompletne podpísaného Programu mobility - školenie/Mobility agreement, zamestnankyňa/-nec jej túto kópiu pošle)
  • školenie možno realizovať aj v rámci Zmiešaných intenzívnych programov (Blended Intensive Programme)
  • mobilitu v tej istej inštitúcií môžu realizovať maximálne 3 pracovníčky/-níci toho istého zamerania
  • neodporúča sa uchádzať o fyzickú mobilitu v inštitúcii, v ktorej už zamestnanec školenie uskutočnil v uplynulom období existencie programu Erasmus+
  • je možne podať len jednu prihlášku v rámci aktuálnej výzvy výučba/školenie KA131.

   

  KRITÉRIÁ VÝBEROVÉHO KONANIA

  Zamestnanci môžu pri výbere získať max. 10 bodov za nasledujúcich podmienok:

  • kvalita programu školenia s dôrazom na prínos mobility pre pracovníka/-čku, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu. Zamestnankyňa/-nec môže získať body za detailne vypracovaný program mobility (5 bodov)
  • frekvencia zahraničných ciest – pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí nerealizovali mobilitu s finančnou podporou za posledné dva akademické roky (1 bod)
  • pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát (2 body)
  • prednosť majú nepedagogickí, administratívni zamestnanci (1 bod), prednostne tí, ktorí sa zúčastnia podujatia Staff Week a Zmiešaného intenzívneho programu a tí zamestnanci, ktorých mobilita bude zameraná na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov (1 bod).

   

  TRVANIE MOBILITY

  • Fyzicky realizovaná mobilita - školenie môže trvať:  5 pracovných dní  a  1 deň je vyčlenený na cestu. Mobila môže byť kratšia, avšak minimálna dĺžka mobility je: 2 dni a 1 deň je vyčlenený na cestu.

   

  FINANČNÁ PODPORA

   Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača. Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

  • pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) a stanovené sú na dni práce/aktivity a dní cesty:
  Prijímajúca krajina    Sadzba na deň v €
  Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko Švédsko, Taliansko 190 €
  Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Lotyšsko, Malta,  Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko    170 €
  Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Severné Macedónsko, Turecko 148 €

   

  • cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú stanovené podľa počtu km:
  Vzdialenostné pásma Čiastka
  Medzi 0 - 99 km 56 €
  Medzi 100 – 499 km 285 €
  Medzi 500 – 1 999 km 417 €
  Medzi 2 000 – 2 999 km 535 €
  Medzi 3 000 – 3 999 km 785 €
  Medzi 4 000 – 7 999 km 1 188 €
  8 000 km a viac 1 735 €

   Uvedené granty sú orientačné, neboli doposiaľ schválené MŠVVaŠ SR a EK

  Podporované je zelené cestovanie. Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

   

  TERMÍNY ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY:     

  1. KOLO:  04.09.2024   do  12:00                                     

  Termín začatia realizácie mobility: 30.9.2024

   

  Upozornenie:

  Zamestnanci sú poviní informovať prijímajúcu i vysielajúcu inštitúciu o akejkoľvek zmene súvisiacej s mobilitou v predstihu.

   

  DOKUMENTY K PRIHLASOVANIU

  •  Prihláška
  •  Mobility Agreement - Training  (pre mobility do všetkých krajín. Vypísaný môže byť aj v slovenčine, ak hostiteľská inštitácia nepožaduje text v angličtine. V čase zverejnenie výzvy [5/2024] nebol publikovaný EK dokument pre ak. r. 2024/25, v prípade jeho aktualizácie je zamestnanec povinný použiť aktuálny formulár)
  • Zoznam zahraničných univerzít (prebiehajú diskusie s partnerskými univerzitami ohľadom obnovovania/uzatvárania medziinštitucionálnych zmlúv).

  S ohľadom na nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov budú uchádzačky/-i o mobilitu informovaní o výsledku výberového konania individuálne emailom najneskôr do 30 dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu na fyzickú mobilitu spolu s ďalšími informáciami bude uchádzačkam/-čom poslaná na univerzitný e-mail. Výška finančného príspevku sa vypočíta na základe stanovených pobytových a cestovných nákladov. Grant je príspevkom na náklady pracovníkov v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraných uchádzačov.

   

  PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

  PRED MOBILITOU:

   

  Minimálne 4 týždne pred vycestovaním pracovníčka/-ník odovzda na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodnú si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej bude vyplatený grant:

  • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - sa považuje za zmluvu medzi pracovníčkou/-kom a KU
  • formulár pre bankové údaje
  • dohoda o použití súkromného motorového vozidla s prílohami (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom)
  • kópiu poistenia (odporúčame aj poistenie nákladov v prípade storna), doklad o zaplatení 

   

  PO MOBILITE:

  Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU tieto dokumenty:

  • vyúčtovanie pracovnej cesty
  • cestovné doklady
  • doklad o ubytovaní na meno pracovníčky/-níka, doklad o zaplatení 
  • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
  • správu zo zahraničnej služobnej cesty s prílohami
  • on-line správu (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnankyňa/-nec e-mailom po skončení pracovnej cesty z adresy 

   eu-corporate-notification-system@ec.europa.eu).

   

  V prípade otázok, prosím, kontaktujte:

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

  Hrabovská cesta 1 A, 034 01 Ružomberok

  e-mail: michaela.moldova.chovancova@ku.sk

   

  Obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajín na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR