ERASMUS+  VÝUČBA KA 131,  2023-2024

  Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom vyučovať na zahraničných partnerských univerzitách v cudzine.

  ERASMUS+ VÝUČBA A ODBORNÁ PRÍPRAVA (tzv. KOMBINOVANÁ MOBILITA)

  Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom fyzicky vyučovať na zahraničných partnerských univerzitách a kombinovať svoj prednáškový pobyt s odbornou prípravou/školením. Výučba a aktivity školenia sa realizujú na tej istej inštitúcii a na základe existujúcich medziinštitucionálnych dohôd. Svoj pobyt zamestnankyňa-nec môže využiť na overenie podmienok realizácie študentských mobilít, stretnutia so študentkami/-dentmi, jednania o ďalšej spolupráci.

  ERASMUS+ VÝUČBA  A ZMIEŠANÉ INTENZÍVNE PROGRAMY/BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES

  Ide o krátkodobé intenzívne programy za účastí min. 3 partnerských vysokoškolských inštitúcii (s pridelenou Erasmus chartou ECHE). Využívajú sa inovačné spôsoby výučby a učenia, kombinuje sa fyzická mobilita (5 dní) s virtuálnou časťou (dĺžka nie je stanovená). 

  KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ?

  Mobility s cieľom výučby sa môže zúčastniť zamestnankyňa/-nec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá/-rý:

  • je občiankou/občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe 
  • mobilita sa uskutočňuje na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE). Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je uvedený nižšie  
  • prijímajúca vysoká škola (VŠ) vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúcej/-ho učiteľky/-la (tlačivo Program mobility - výučba/Mobility Agreement). Dokument následne potvrdí priama/-y nadriadená/-ný uchádzačky/-ča o mobilitu a inštitucionálna Erasmus+ koordinátorka KU (v prípade, že prijímajúca inštitúcia požaduje kópiu kompletne podpísaného Programu mobility - výučba/Mobility Agreement, zamestnankyňa/-nec jej túto kópiu pošle). Zamestnankyňa/-nec, ktorá/-ý má záujem o kombinovanú mobilitu, vypracuje program mobility na výučbu, do ktorého uvedie aj plánované aktivity v rámci školenia
  • výučba môže byť súčasťou Zmiešaného intenzívneho programu (Blended Intensive Programme)
  • je možne podať len jednu prihlášku v rámci aktuálnej výzvy výučba/školenie KA131.

   

  KRITÉRIÁ VÝBEROVÉHO KONANIA:

  Zamestnanec/-kyňa môže pri výbere získať max. 10 bodov za nasledujúcich podmienok: 

  • kvalita programu výučby s dôrazom na prínos mobility pre pracovníka/-čku, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu. Zamestnankyňa/-nec môže získať body za detailne vypracovaný program mobility (5 bodov)
  • výučba v cudzom jazyku na KU (1 bod), angažovanosť v starostlivosti o zahraničné/-ných študentky/-ov a zamestnanky/-cov na fakulte (1 bod)
  • frekvencia zahraničných ciest – pri výbere majú prednosť pracovníčky/-ci, ktorí nerealizovali mobilitu Erasmus+ s finančnou podporou za posledné dva akademické roky (1 bod)
  • pri výbere majú prednosť pracovníčky/-ci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus+ Staff Week a Blended Intensive Programme a tí zamestnanci, ktorí plánujú realizovať mobilitu prvýkrát (2 body).

   

  TRVANIE MOBILITY

  • Dĺžka fyzicky realizovanej mobility - výučba môže trvať: 5 pracovných dní a 1 deň je vyčlenený na cestu. Mobilita môže byť kratšia, avšak minimálna dĺžka mobility je 2 dni a 1 deň je vyčlenený na cestu. Pedagogička/-góg musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín.

   

  FINANČNÁ PODPORA

  Grant na fyzickú mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybranej/-ého uchádzačky/-ča. Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

  • pobytové náklady - zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) - sa určujú na dni práce/aktivity a cesty. 
   Prijímajúca krajina    Sadzba na deň v €
  Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko, Faerské ostrovy, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo  180 €
  Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko,  Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko, Andorra, Monako, San Maríno, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát)      160 €
  Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Severné Macedónsko, Turecko 140 €
  Tretie krajiny nepridružené k programu   180 €

   

  • cestovné náklady - zahrňajú cestovné náklady, ktoré sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú stanovené podľa počtu km:
  Vzdialenostné pásma Čiastka
  Medzi 10 - 99 km 23 €
  Medzi 100 – 499 km 180 €
  Medzi 500 – 1 999 km 275 €
  Medzi 2 000 – 2 999 km 360 €
  Medzi 3 000 – 3 999 km 530 €
  Medzi 4 000 – 7 999 km 820 €
  8 000 km a viac 1 500 €

  Podporované je zelené (ekologické) cestovanie. Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

   

  TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY:                                                            

  18.12.2023   do  12:00                                                                                            

  Upozornenie:

  Zamestnankyne/-nci sú povinní informovať prijímajúcu i vysielajúcu inštitúciu o akejkoľvek zmene súvisiacej s mobilitou v predstihu.

   

  DOKUMENTY K PRIHLASOVANIU

   

  S ohľadom na nariadenie GDPR o ochrane  osobných údajov budú uchádzačky/-či informované/-ní o výsledku výberového konania individuálne emailom najneskôr do 30 dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu na fyzickú mobilitu spolu s ďalšími informáciami bude uchádzačkam/-čom poslaná na univerzitný e-mail. Výška finančného príspevku sa vypočíta na základe stanovených pobytových a cestovných nákladov. Grant je príspevkom na náklady pracovníčky/-níka v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybranej/-ého uchádzačky/-ča.

   

  PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

   

  PRED MOBILITOU:

   

  Minimálne 4 týždne pred vycestovaním pracovníčka/-ník odovzdá na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1 A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohode si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej bude vyplatený grant:

  • cestovný príkaz  (podpísaný priamou/-ym nadriadenou/-ným) - sa považuje za zmluvu medzi vyučujúcou/-cim a KU 
  • formulár pre bankové údaje
  • dohodu o použití súkromného motorového vozidla s prílohami (v prípade, že pracovníčka/-ník cestuje vlastným motorovým vozidlom)
  • kópiu poistenia (odporúčame aj poistenie nákladov v prípade storna), doklad o zaplatení.

   

   

  PO MOBILITE:                                                                                         

   Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility odovzdá pracovníčka/-ník na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU tieto dokumenty:

  • vyúčtovanie pracovnej cesty
  • cestovné doklady
  • doklad o ubytovaní na meno pracovníčky/-níka, doklad o zaplatení
  • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
  • správu zo zahraničnej služobnej cesty s prílohami
  • on-line správu (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnankyňa/-nec e-mailom po skončení pracovnej cesty z adresy 

   eu-corporate-notification-system@ec.europa.eu).

   

  V prípade otázok, prosím, kontaktujte:

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

  Hrabovská cesta 1 A, 034 01 Ružomberok

  e-mail: martin.pinkos@ku.sk

   

  Obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajín na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR