Awards for University Staff

  Faculty of Arts and Letters

  doc. PhDr. Magdaléna Bilá , PhD.: Ocenenie od Cambridge Bibliographical Center: Leading Educator 2007

  doc. Mgr. Adam Bžoch , CSc.: Ocenenie kráľovnou Beatrix Holandského kráľovstva – udelenie titulu: Ridder van de Orde Oranje-Nassau, 17. 4. 2008; Ocenenie: NLPV-Prijs, udelené za Nederlandse Literair Productie-en Vertalingefonds, Amsterdam, 2006

  prof. Kathleen Ellen Dubs, PhD.: Honorable Mention, University Merit Award, U.S.F., 1984, 1985; Special Recognition, ASUSF, 1986; Vice-Presidential Award, ASUSF, 1986; Honorary Member, CCC Cross-country team, 1988-1991

  Carlos Alonso Hidalgo , PhD.: Cena “Cristóbal de Villalón” za innovaciu v oblasti vyučovania Španielčiny ako cudzieho jazyka - Finalist. 2006

  prof. PhDr. Jaroslav Hroch , CSc.: Cena rektora  Masarykovy  univerzity za vynikající dílo pro rok 1999. (Udělena za monografii Filosofická hermeneutika a v současnosti. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Georgetown 1997, 1998, 2003)

  Mgr. Pavol Labuda , PhD.: Cena rektora za rozvoj Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2005

  PhDr. Pavol Mačala, CSc.: Bronzová medaila Ministerstva zahraničných vecí ČR, 2001; Plaketa primátora mesta Košíc za zásluhy o rozvoj mesta, 1997; Cena ministra školstva ČSR, 1981

  prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.: Zlatá medaila sv. Gorazda (MŚ SR); Zlatá medaila Univerzity Komenského, 2004

  Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.: Cena rektora KU za vedeckú činosť v roku 2007; Ocenenie starostu obce Palárikovo – „za obetavú a nesmierne cennú prácu pri vyhľadávaní historických pamätihodností obce“, 2005

  doc. ThDr. Peter Olekšák, PhD.: Cena primátora Mesta Ružomberok za osobný prínos pri rozvoji Filozofickej fakulty KU, 2008; Cena rektora KU za vedeckú činosť v roku 2007; Medaila za zásluhy o vznik Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006

  doc. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.: Pamätný list rektora UK za rozvíjanie vedeckých, odborných, umeleckých a osobnostných kvalít študentov UK, 2006; Cena “Cristóbal de Villalón” za innovaciu v oblasti vyučovania Španielčiny ako cudzieho jazyka - Finalist. 2006

  doc. PhDr. David Papajík, PhD.: Udelenie Čestného uznania rektora UP v Olomouci za vedeckú monografiu Páni z  Holštejna. Významný, ale zapomenutý panský rod, 2008; Udelenie Ceny Josefa Pekaře za najlepšiu monografiu v odbore história autora do 35 rokov za knihu Páni ze Sovince. Dějiny rodu moravských sudích, udelenej Sdružením historiků České republiky a Pekařovou společností Českého ráje na IX. zjazde českých historikov v Pardubiciach, 2006; Udelenie Čestného uznania rektorky UP v Olomouci za vedeckú monografiu Páni ze Sovince. Dějiny rodu moravských sudích, 2005

  univ. prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.: Cena rektora UMB, 2006; Zaradenie profilu na webový portál www.osobnosti.sk, 2005; Zaradenie do encyklopédie Who is Who v Slovenskej republike, 2005; Veľká zlatá medaila UMB, 2000; Ocenenie rektora Opolskej univerzity v Opole (Poľsko), 2000; Cena rektora UMB, 2000; Cena Najlepšia detská kniha jari 1998 v SR, 1998; Cena rektora UMB, 1996; Laureát Chalupkovho Brezna '93 za mimoriadny umelecký výkon, 1993; Cena ministra školstva za vynikajúce výsledky v štúdiu, 1985

  doc. PhDr. Danuša Serafínová, CSc., m. prof. FF KU: Pamätná medaila Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

  doc. Nóra Séllei, PhD.: Diplom za zásluhy od Debrecínskej univerzity za vynikajúce akademické,  pedagogické a organizačné aktivity, 2007; Európska jazyková cena udelená spoločne Európskou komisiou a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky za Program celoživotného vzdelávania, 2003; Master Supervisor Award, National Council of Students’ Extramural Research Activities, 2003; Diplom za zásluhy Filozofickej fakulty, Debrecínskej univerzity za vynikajúce pedagogické a organizačné aktivity, 2002; Diplom za zásluhy „Bolyai Research Grant“ Maďarskej akadémie vied za vynikajúci výskum, 2002; Pro Regione Grant (udelelný nadáciou Regione Košútovej univerzity za výskumnú prácu), 1999; Universitas Grant (udelený nadáciou Universitas Košútovej univerzity za výskumnú prácu), 1997

  doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.: Cena Fra Angelica za prínos k hodnotám kresťanskej kultúry, 2005; Nositeľ čestnej ceny Wacława Felczaka a Henryka Wereszyckého Jagelovskej univerzity v Krakove za knihu: Terra Scepusiensis : Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča a Wrocław : Lúč, 2003, 986 S., 2005; Trnavská univerzita (Vedecká rada TrU), ocenenie za zásluhy a rozvoj Trnavskej univerzity, 2002

  doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc.: Dyplom uznania 1967 – 2002. Zwiazek Literatów Polskich, 2002

  doc. Dr. phil. fac. Theol. Peter Volek, m. prof. KU: Cena rektora KU za vedeckú činosť v roku 2007

  prof. Tadeusz Zasępa, PhD.: Čestný doktorát Prešovskej univerzity, 6. máj 2008; Medzinárodná cena Slovenskej akadémie vied za príspevok k rozvoju spoločenských a humanitných vied, kultúry a umenia na Slovensku, 2004; Medaila za zásluhy o Trnavskú univerzitu v Trnave, 2002; Nominácia na Nobelovu cenu 2001, by The United Cultural Convention of te United States of America; Man of the Year 2001, The American Biographical Institute USA, za vynikajúci spoločenský a profesionálny úspech (for outstanding community and professional achievement); Man of the Year 1997 – 1998, The International Biographical Centre of Cambridge, Anglicko – ako uznanie za službu vzdelávaniu a kultúre (in recognition for the service to education und culture)

  Faculty of Education

  doc.ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko , PhD.: Medzinárodné ocenenia (Francúzsko): Grand Prix du Disque, Diapazon d‘Or

  prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.: Medaila za zásluhy v rozvoji medzinárodných výskumných a vzdelávacích projektov ako aj výrazný rozvoj katowickej Akadémie a medzinárodných študentských mobilít, Katowice 2004

  PaedDr. Beáta Akimjaková , PhD.: Cena rektora KU za vedeckú činosť v roku 2007

  doc. PhDr. Peter Baláž , CSc.: Prémia Slovenského literárneho fondu za dielo Spisovný jazyk v prostriedkoch masovej informácie, 1979; Prémia Slovenského literárneho fondu za dielo Súbor prác uverejnených v Bulletine Slovenského zväzu novinárov v rokoch 1976 - 1980; Prémia Slovenského literárneho fondu za dielo Fonologická sústava Štúrovej spisovnej slovenčiny, 1984; Pocta ministra kultúry SR za iniciatívu a obetavosť pri šírení slovenskej reči medzi národmi, 1998; Zlatá medaila Univerzity Komenského za rozvoj slovakistiky, 2004

  PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová: Zlatá medaila – IV. Quadrienále úžitkového umenia.  Erfurt, NDR: 1986; Zlatá medaila –celoštátna súťaž „Zenit- mladý módny tvorca“. Liberec: kolekcia  úpletov, 1982; Ateliérová cena VŠUP Praha. Praha: diplomová práca „Slovensko“, VŠUP, 1981; Cena z Fondu A. Zápotockého. Praha: kolekcia odevných tkanín, VŠUP, 1980; Cena MŠ za maturitnú prácu. Košice: Sklomaľba, Ministerstvo školstva, 1975

  prof. Ing. Eduard Bublinec , CSc.: Zlatá a strieborná plaketa  SAV pre zásluhy  v biologických vedách; Fándliho medaila za rozvoj poľnohospodársko-lesníckych vied

  Ing. Anna Diačiková , PhD.: Uznanie odbornou verejnosťou na celosvetovej konferencii ONLINE 2004

  prof. ThDr. JCDr. PaedDr. František Dlugoš , PhD.: Cena rektora KU za vedeckú činosť v roku 2007

  prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.: Ocenenie Vedec roka za mimoriadne zásluhy

  prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.: Strieborná medaila MFF UK za rozvoj fakulty v.r.1991; Čestné členstvo JSMF a plaketa JČSMF v r. 1987; Člen kolektívu oceneného Národnou cenou SR 1986; Čestná zlatá plaketa Dionýza Iľkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách udelená SAV

  Mgr. Art. Emília Dzemjanová, ArtD.: Pamätná strieborná medaila udelená Novou Bachovou spoločnosťou v Lipsku pri príležitosti výročia J.S.Bacha, 2005; Medaila sv. Gorazda udelená Ministerstvom školstva SR za dlhoročnú záslužnú prácu a významný prínos k rozvoju školstva a vzdelanosti v Slovenskej republike, 1997; World Intelectual 1993 udelený inštitúciou International Biographical Centre Cambridge, 1993; International Woman of the Year udelený inštitúciou International Biographical Centre Cambridge (Anglicko), 1991/1992; 3. cena a Cena hudobného fondu za najlepší prednes skladby slovenského autora, udelené Ministerstvom kultúry SR a umeleckou agentúrou Slovkoncert, 1983

  prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian , PhD.: Pápežské menovanie za monsignora, Rím, Vatikán 2003

  doc. RNDr. Roman Frič , DRCs.: Ocenenia SAV, JSMF

  Mgr. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš , PhD.: Cena “Cristóbal de Villalón” za innovaciu v oblasti vyučovania Španielčiny ako cudzieho jazyka - Finalist. 2006

  doc. Margita Gromová: Cena za filozofiu, Berlínska akadémia vied, 2004; Vedec roka, Ministerstvo školstva SR, 2003

  doc. Ing. Michal Jenčo , PhD.: Ocenenie za vedu a výskum, European Ekonomic Interest Grouping, Brussels 2005

  ThDr. Branislav Kľuska , PhD.: Cena rektora KUL Jána Pavla II. za doktorskú prácu – Katolícka univerzita v Ľubline Jána Pavla

  prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.: Udelenie certifikátu úspešného riešiteľa 5 grantov v rámci UNESCO (1993,1995, 1997,2003, 2007).; Udelenie certifikátu úspešného zodpovedného riešiteľa komisiou VEGA za riešenie výskumnej úlohy č. 1/7181/20.

  prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.: Štátne vyznamenanie „Rád Ľudovíta Štúra II. triedy“, 2006; Cena Ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku, 2002; Cena SAV za popularizáciu vedy, 1998; Národná cena SR, 1989

  doc. PaedDr. Jaroslav Mazúrek: Ocenenie za vedu a výskum, European Ekonomic Interest Grouping, Brussels 2005

  PaedDr. Ing. Ľubica Mišíková, PhD.: Za tvorivú a úspešnú pedagogickú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania - Krajský úrad v Žiline 1999

  prof. Ing. Igor Mokriš, CSc.: AGI 09 Jelšina, M., a kol.: Riadiaca jednotka mobilného robotického systému - funkčný  vzor. Úloha K-94-124-565-14, Závody ťažkého strojárenstva,  Výskumno - vývojový ústav, Košice - ocenené zlatou medailou  na medzinárodnej expozícii ROBOT '86, Brno : 1986. (Mokriš, I. - riešiteľ); Jelšina, M., a kol.: Riadiaca jednotka mobilného robotického systému - funkčný vzor. Úloha K-94-124-565-14, Závody ťažkého strojárenstva, Výskumno - vývojový ústav, Košice - ocenené zlatou medailou na medzinárodnej expozícii ROBOT '86, Brno, 1986, (Mokriš - spoluriešiteľ).

  doc. Mgr. Art. Agnieszka Monasterska, ArtD.: Medzinárodné ocenenia za CD Trzy krótkie opery "Minutes" - oraz symfonię na Orkiestrę kameralną i cztery glosy solowe - D. Milhauda - Capella Cracoviensis, dyr. A. Rickenbacher. Vyd. Koch – Schwann (Francúzsko): Grand Prix du Disque, Diapazon d‘Or.; Medal Brazowy Krzyz Zaslugi  10.06.2005   przyznany przez Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej - A. Kwasniewskiego; Medal Brazowy za Dlugoletnia Sluzbe 2.02. 2008   przyznany przez Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej - L. Kaczynskiego

  PaedDr. Mgr. Art. Štefka Palovičová: 1995 Ocenenie za najlepší klavírny sprievod - Medzinárodná spevácka súťaž I. Godina, Vráble

  doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc.: Medaila Dr. Stanislava Prowázka (Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie), 2006; Medaila Profesora Jána Hovorku (Slovenská parazitologická spoločnosť), 2003; 1. cena Slovenskej parazitologickej spoločnosti za najlepšiu publikovanú prácu  mladých parazitológov, ktorú získala doktorandka M. Derdáková: „DERDÁKOVÁ, M., BEATI, L., PEŤKO, B., STANKO, M., FISH, D.: Genetic variability within Borrelia burgdorferi sensu lato genospecies established by PCR-SSCP analysis of the rrfA-rrlB intergenic spacer in Ixodes ricinus ticks from the Czech Republic. Applied and Environmental  Microbiology, 69: 2003, 509-516“, 2003

  prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.: Osobné - písomné pozvanie generálneho tajomníka NATO lorda Robertsona Veliteľstvo NATO v Bruseli - objasnenie a obhájenie projektu medzinárodného kurzu pre nižších štábnych dôstojníkov zo strednej a východnej Európy na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši uskutočňovaného na základe trojstranného memoranda medzi MO Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Holandského kráľovstva a Slovenskej republiky pred rozšíreným zasadnutím Euroatlantickej rady v Bruseli v apríli 2003. Kurz bol zaradený medzi pravidelné kurzy programu Partnerstva za mier s vysokou prioritou; Zaradenie prednášky: PRUŽINSKÝ, M.: „Crirtical infrastructure protection“ („Ochrana kritických infraštruktúr“) ako úvodnej plenárnej prednášky vedeckým výborom medzinárodnej konferencie „Exploatácia infraštruktúry v krízových situáciách“ v dňoch 18. – 20. 10. 2004 v Rynii pri Varšave pod gesciou Vojenskej technickej akadémie vo Varšave a Hlavného veliteľstva požiarnej ochrany Poľskej republiky vo Varšave; Písomné a osobné ocenenie práce na práci „Ozbrojené sily  Model 2001 – 2002 ministrom obrany SR Jozefom Stankom

  prof. PhDr. Jozef Pšenák, PhD.: Veľká medaila Svätého Gorazda, Ministerstvo školstva SR, 2006; Medaila J. A. Komenského, Federálna vláda ČSSR, 1992

  PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.: Certifikát „Výnimočný pedagóg“ , Nadácia SPP, 2. 2. 2008

  prof. Dr hab. Bogusław Śliwerski: 2x cena ministra Národnej edukácie za dosiahnuté vedecké výsledky; Medaila Univerzity v Łodzi za službu spoločnosti a vede, 2002; Zlatý kríž za zásluhy 1999; Medaila za zásluhy pre mesto Łódź 1994; Medaila komisie Národnej edukácie 1992

  prof. Mgr. Dr hab. Adam Stankowski, PhD.: Złoty medal PDF Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, 2006; Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2004; Złota odznaka za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego, 1996; Ministra Edukacji Narodowej ….Indywidualna, 1994; Wielokrotne nagrody indywidualne JM Rektora za wyróżniające osiągnięcia naukowe i dydaktyczne: III stopnia (1979, 1981, 1982); II stopnia (1987,1990, 1994, 2006); I stopnia (2003, 2004, 2005,  2007); Listy pochwalone i gratulacyjne JM Rektora (1994) za rzetelne i kompetentne sprawowanie funkcji rzecznika dyscyplinarnego dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w latach 1991 –1994; Nagrody indywidualne Kuratora Oświaty: Katowice  - 1978;  Bielsko Biała – 1984; Podziękowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej (DOP-Sekr./ 149 / 2000 z dnia 12. 09. 2000. Za twórczy udział we wprowadzaniu ważnych zmian w reformowaniu edukacji narodowej; Szereg wyróżnień i  nagród Dyrektorów placówek oświaty specjalnej

  doc. PhDr. Antónia Tisovičová , PhD.: Bronzová medaila Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako znak uznania za dlhoročnú a obetavú prácu pri rozvoji vedy, výskumu a výučby na Pedagogickej fakulte UK Bratislava, 2007

  doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.: Získanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa – samostatný vedecký pracovník, SAV Bratislava, 2001

  doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m.prof. KU: Člen redakčných rád troch časopisov a desiatich zborníkov; Ocenenie v rámci akcie Vedec roka

  doc., PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.: OMEP- Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti zvyšovania kvality predškolského vzdelávania v materských školách a vysokoškolskej prípravy učiteliek MŠ v SR, Bratislava 2008; Cena rektora KU za vedeckú činosť v roku 2007

  doc. RNDr. René Wokoun, CSc.: Ocenění OECD za výzkumnou spolupráci (evaluation project), 2007; Písemné poděkování Council of Europe úspěšný průběh mezinárodního semináře, pořádaného Council of Europe v rámci projektu „Stability Pact Project of CoE“, s názvem „Training session in the Czech Republic“, 2002

  PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD.: 2. cena a Cena Slovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora na Medzinárodnej speváckej súťaži A. Dvořáka v Karlových Varoch, Medzinárodná spevácka súťaž A. Dvořáka, Karlove Vary, 1992; 3. miesto a mimoriadna cena Slovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby súčasného slovenského autora, Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidra - Trnavského v Trnave, 1994; Cena Hudobného fondu Bratislava za najlepšiu interpretáciu piesne slovenského skladateľa 20. storočia a Mimoriadnu cenu Andreasa V. Georgiou za najlepší ženský umelecký výkon, Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidra - Trnavského v Trnave, 1998

  prof., PhDr. Anna Žilová, PhD.: Cena Eleny Maróthy Šeltésovej za rozvoj sociálnej práce udelená FZaSP TU Trnava a Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci v SR, 2006

  Faculty of Theology

  prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.: Pamätný list prešovského gréckokatolíckeho biskupstva udelený za aktívnu účasť na príprave beatifikácie P. P. Gojdiča r. 2001; Cena rektora PU za najlepšiu monografickú prácu v oblasti teológie za rok 2004

  doc. ThDr. Marián Čižmár , PhD.: Prémia J.M.Hurbana, udelená Slovenskou národnou  knižnicou za dielo: Pásli zverené im stádo. Košickí biskupi v rokoch 1804-2004. VMV Prešov 2006, 2007

  prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb , PhD.: Cena mesta Košice za ekumenu a dialóg v meste

  doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD.: Cena rektora KU za vedeckú činosť v roku 2007; Ocenenie apoštolského nuncia v Slovenskej republike Mons. Henryka Józefa Nowackého za časopis Verba theologica č. 9 o pápežovi Jánovi Pavlovi II., 2005

  doc. PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc.: Plaketa mesta Košice

  doc. PhDr. Ivan Chalupecký: Čestný člen Slovenskej historickej spoločnosti (2007); Čestný člen Spišského dejepisného spolku (2007); Cena Daniela Rapanta za životné dielo v oblasti historických vied (2002); Čestný občan mesta Kežmarok (2002); Medaila za zásluhy o vznik Katolíckej univerzity v Ružomberku (2000); Sasinkova medaila za prácu na rozvoji archívnictva (1999); Medaila Für Verdienste um die Karpatendeutschen (1998); Rytiersky rád sv. Silvestra II. pápeža (1992); Križkova medaila za prácu na rozvoji archívnictve (1982)

  prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.: Menovaný Svätým Otcom Jánom Pavlom II. za Monsignora, 29. septembra 2001; Cena rektora KU za vedeckú činosť v roku 2007

  prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc.: Zlatá medaila UPJŠ Košice; Cena primátora mesta košice

  Mgr. Ján Knapík: Cena za umelecky vyraz v syntetickom divadle Barockovy kláštor, Akademický Prešov, Prešov, 2007; Diplom za hudbu v hre Maturanti, Diplom za generačnú výpoveď, Šarišské osvetové stredisko v Prešove, Prešov, 2002

  prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.: „Fra Angelca“ za prínos pre oblasť kresťanskej kultúry na Slovensku, 2004;Cena Mesta Košice za rozvoj ekumenického dialógu a interkonfesionálnych vzťahov v meste, 2004

  Ing. arch. Marián Sitarčík: Rytier Rádu sv. Silvestra pápeža – hodnosť od pápeža Benedikta XVI; Rím september 2006

  Ing. ThDr. Vladimír Szaniszlav: Cena rektora KU za vedeckú činosť v roku 2007

  prof. ThBibl.Lic.ThDr. Anton Tyrol, PhD.: Člen Honorárnej rady Duchovného pastiera; ako prejav ocenenia za rozvoj biblických vied, SSV Trnava,  2007; Cena mesta Svit za vynikajúce výsledky vedeckej a publicistickej činnosti a za zásluhy o kultúrny rozvoj mesta a propagáciu doma i v zahraničí, 2007; Pamätná medaila za zásluhy o založenie Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2004; Cena za filozofiu, Berlínska akadémia vied, 2004; Vedec roka, Ministerstvo školstva SR, 2003

  Faculty of Health Care

  prof. MUDr. Ivan Ahlers , DrSc.: Strieborná a Zlatá medaila ČSAV za úspechy v kozmickej biológii 1983 a 1987, Strieborná medaila Fyziologickej spoločnosti, 1993

  Mgr. Stanislav Brtoš: Cena ministra priemyslu Slovenskej republiky 1987

  prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc.: Jazdziewskieho plaketa, Lodz 1983, Vysoké vyznamenania JČSMF, JSMF a SNUS, Strieborná medaila UK Bratislava

  Dr. h. c. prof. Ing. Vladimír Janeček, DrSc.: Čestný titul „doctor honoris causa“ VA v Lipt. Mikuláši, Medaila „Za zásluhy o budovaní vojenského školstva“

  MUDr. Marta Janíková, CSc.: Bronzová, strieborná a zlatá medaila SLS, Čestný člen Českej spoločnosti AIM

  doc. MUDr. Ľubmír Jurgoš, PhD.: Cena odbornej spoločnosti SLS za najlepšiu publikáciu v rokoch 1994 a 2006, Certifikáty o spôsobilosti vykonávať vyšetrovaciu metódu „Endoskopická  retrográdna  cholangiopankreatografia“ a „Perkutánna  transhepatálna  cholangiografia“, 1998

  PhDr. Helena Kadučáková, PhD.: Ocenenie „Pamätný list“ za  vysoko kvalitnú pedagogickú prácu - mesto Ružomberok, 2007, Ocenenie na republikovej úrovni SKS a PA – Biele srdce - v kategórii sestra – pedagóg, 2005

  PhDr. Helena Kuberová, PhD.: „Za  ochranu ľudského života a službu postihnutým deťom.“ Spoločenstvo života Bratislava, 2000; Celoštátne, celoslovenské ocenenie SK S a PA: „Biele srdce“- sestra pedagóg, 2004

  prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.: Medaila ministra obrany SR II. stupňa za rozvoj vedy v rezorte obrany - 2002; Medaila ministra obrany SR I. stupňa za  podiel na rozvoji vedy v rezorte obrany – 1998

  doc. MUDr. Anton Lacko , m. prof. KU: Cena rektora KU za vedeckú činosť v roku 2007

  prof. MUDr. Eva Mathéová, CSc.: Zlatá medaila  FZaSP Trnavskej  univerzity 2006; Zlatá medaila  Slovenskej lekárskej spoločnosti 1996; Pamätná medaila J.B.Guota  1981; Čestné členstvo SLS: Pediatrická spoločnosť  2001,Spoločnosť klinickej biochémie 2002,Nefrologickej spoločnosti  2007

  prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.: Pamätná medaila Univerzity Komenského v Bratislave JLF UK v Martine za dlhoročnú pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť, 2007; Čestné uznanie v rámci oceňovania  “Vedec roka SR” 2006 za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti respiračného systému, 2007; Cena primátora mesta Martin za vydanie diela s názvom: Differential Diagnosis by Laboratory Medicine., 2005; Najvýznamnejšia cena za kvalitu produktu v SR Grand Prix Slovak Gold za odbornú lekársku publikáciu s názvom: Differential Diagnosis by Laboratory Medicine., 2003; Jesseniova cena udelená predsedníctvom Slovenskej lekárskej spoločnosti – 2003; Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za dielo s názvom: Pracovné lekárstvo a toxikológia, 2003; Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za dielo s názvom: Differential Diagnosis by Laboratory Medicine., 2002; Veľká strieborná medaila Univerzity Komenského v Bratislave udelená Prof. MUDr. Gabriele Nosáľovej, DrSc. za dlhoročnú pedagogickú, vedecko-výskumnú a organizátorskú činnosť na JLF UK Martin, 2002; Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za dielo s názvom: Vademekum pediatra, 2001; Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za dielo s názvom: Praktická neonatológia, 2001

  prof. MUDr. Arpád Pereszlényi, PhD.: Nominovaný do publikácie Svetovej Lekárskej Asociácie (World Medical Association, www.wma.net) „Caring Physicians of the World“ za Slovenskú Republiku, 2005; Cena za najlepšiu prednášku IX. Medzinárodného torakochirurgického kongresu (IX. International Thoracic Surgery Congress, Dresden, Germany), 2002; Guothova cena, udelená Slovenskou lekárskou spoločnosťou za vedecko-publikačnú činnosť, 2002; Francis Fontan Prize udelený Európskou asociáciou  kardio-thorakálnych chirurgov (European Association for Cardio-Thoracic Surgeons - EACTS) vo Frankfurte, Nemecku, 2000

  doc. MUDr. Bohuš Renker, CSc.: Držiteľ zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, 2003; Držiteľ bronzovej a striebornej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, 1993

  doc. Ivan Solovič , CSc.: Cena rektora KU za vedeckú činosť v roku 2007

  PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD.: Biele srdce na republikovej úrovni v kategórii: pôrodná asistentka - pedagóg, 2007; Biele srdce na regionálnej úrovni v kategórii: pôrodná asistentka - pedagóg, 2006; Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, pri rozvoji cirkevného školstva a duchovnej formácii mládeže udelené Rímskokatolíckym arcibiskupským úradom v Košiciach, 2000.

  prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc.: Držiteľ ceny Nemeckej pediatrickej spoločnosti Action Sonnenscheinein; Držiteľ ceny Zlatej medaile Slovenskej lekárskej spoločnosti; Držiteľ ceny Zlatej medaile Univerzity Komenského; Držiteľ ceny Zlatej medaile FZaSP TU.