doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra pedagogiky a psychológie

  Hrabovská cesta 1B 034 01 Ružomberok

  Kancelária: 219
  Telefón: +421905 206 337
  Email: miroslav.gejdos@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  09:00 - 10:30

  Konzultačné hodiny pre LS 2024, č. m. 219

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie a kvalifikácia:

  (1994) Mgr. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných a prírodných vied, študijný odbor: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii Pedagogika a Občianska náuka

  (2001) PhDr. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných a prírodných vied, študijný odbor: Etika - Filozofia

  (2003) PhD. - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. v Lubline, študijný odbor: Pedagogika

  (2004) PaedDr. - Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, študijný odbor: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v špecializácii: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

  (2010) Docent - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, odbor: Pedagogika

   

  Ďalšie vzdelávanie:

  (1997) Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, odbor: Špeciálna pedagogika. Pedagogika emocionálne a sociálne narušených

  Certifikát z absolvovaného kurzu Úvod do Harm Reduction – vzdelávanie lektorov: kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR a podporený Open Society Foundation. PF UMB Banská Bystrica

   

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia:

  09/1978 – 12/1981 vychovávateľ, SOU textilné Ružomberok

  01/1982 – 07/1985 vychovávateľ, Detský domov Ružomberok

  08/1985 – 08/1986 športový inštruktor, SOU elektrotechnické Nižná n.Oravou

  08/1986 – 08/2000 vychovávateľ, Detský domov Ružomberok

  09/2000 – 01/2001 asistent, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

  01/2001 – 05/2010 odborný asistent, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

  06/2010 súčasnosť docent, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

   

  AKTUÁLNA PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

  • Pedagogická diagnostika
  • Dejiny slovenského školstva a pedagogiky
  • Pedagogická propedeutika
  • Filozofické a sociálne východiská edukácie
  • Pedagogika a jej výchovné aspekty
  • Pedagogická a sociálna komunikácia