prof. PhDr. David Papajík, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  prof. PhDr. David Papajík, PhD.

  Kde ma nájdete

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: david.papajik@ku.sk

  ResearchGateORCIDWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Strukturovaný životopis Prof. PhDr. Davida Papajíka, Ph.D

  Jméno: Prof. PhDr. David Papajík, Ph.D

  Vzdělání: 1985-1990, Gymnázium v Olomouci - Hejčíně

  1990-1995, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor historie –

  politologie

  1995-1999, interní postgraduální studium na Filozofické fakultě Univerzity

  Palackého v Olomouci, obor historie – české a slovenské dějiny

  2006, habilitace na Filozofické fakultě Univerzity  Palackého v

  Olomouci, obor historie

  2007, rigorózní řízení na Filozofické fakultě Univerzity  Palackého v

  Olomouci, obor historie

  2014, profesorské řízení na Univerzitě Hradec Králové, obor české a československé dějiny

  Průběh zaměstnání: (od – do, pracoviště, funkce)

  1. 9. 1998 – 31. 1. 1999, Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého

  v Olomouci, asistent

  1. 2. 1999 – 31. 10. 2006, Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého

  v Olomouci, odborný asistent

  1. 11. 2006 – dosud, Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

  docent (od 1. 3. 2014 profesor)

  1. 9. 2008 – dosud, Katedra historie Filozofické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku,

  docent (od roku 2014 profesor)

  Publikační činnost: 20 knižních monografií jako autor nebo spoluautor

  Nejvýznamnější samostatné knižní monografie:

  Páni ze Sovince. Dějiny rodu moravských sudích. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005 (408 stran, ISBN 80-7106-735-0).

  Páni z Holštejna. Významný, ale zapomenutý panský rod. České Budějovice : Veduta, 2007 (306 stran, ISBN 978-80-86829-24-1).

  Švábenicové. Velcí kolonizátoři a jejich následovníci. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009 (552 stran, ISBN 978-80-7422-004-3).

  Jan Čapek ze Sán. Jezdec na konec světa. Vojevůdce, kondotiér a zbohatlík 15. století. České Budějovice, Veduta 2011 (362 stran, ISBN 978-80-86829-63-0).

  Ladislav Pohrobek (1440-1457). Uherský a český král. České Budějovice: Veduta,  2016 (472 stran, ISBN 978-80-88030-12-6).

   

  Nejvýznamnější časopisecké studie:

  (spoluautor J. Mezník): Proměny feudálního majetku na Moravě ve 14.-16. století. Bilance dosavadního zkoumání. Český časopis historický, 99, 2001, s. 33-58 (studie v časopise zařazeném do databáze Erih, kategorie INT1).

  Stavy a majetek na Moravě ve 14.-16. století. Historický časopis (Slovensko), 53, 3, 2005, s. 545- 558 (studie v karentovaném časopise zařazeném do databáze Web of Science, databáze Scopus a databáze Erih, kategorie INT1).

  The Research Library in Olomouc: Its Beginnings, Development, and Book Collections. Slavic & East European Information Resources (USA, Stanford), 12, 2011, č. 2-3, s. 145-155 (studie v časopise zařazeném do databáze Scopus a Academic Search Complete).

  Did Jan Čapek of Sány Betray the Hussites at the Battle of Lipany in the year 1434? In: The Journal of Slavic Military Studies (USA-Velká Británie), 25, 2012, n. 3, s. 369-380 (studie v časopise zařazeném do databáze Scopus).

  Obraz české a moravské šlechty v narativních pramenech z českých zemí ze 14.-15. století. Kultúrne dejiny, 9, 2018,  s. 202-220  (studie v časopise z databáze Scopus).

  Potraviny jako předmět zájmu lapků a zemských škůdců a jejich odraz v soudních záznamech v Čechách a na Moravě ve 14. – 15. století. Studia Historica Nitriensia, 22, 2018, s. 302-316  (studie v časopise z databáze Scopus).

  Obraz Uhrů a Uher v dílech církevních kronikářů z českých zemí ze 14. století. Konštantínove listy, 12, 2019, s. 39-49 (studie v časopise z databáze Scopus a Web of Science).

  Obraz církve v narativních pramenech z českých zemí ze 14. století. Historia Ecclesiastica, 10, 2019,  s. 24-39 (studie v časopise z databáze Scopus).

   

  Nejvýznamnější citace prací D. Papajíka:

  - The English Historical Review, Volume 117, No. 473, September 2002, s. 1059.

  - Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 63. Jahrgang, Heft 1, 2007, s. 193.

  - The English Historical Review, Volume 122, No. 498, September 2007, s. 1128.

   

  Odborná specializace: středověké dějiny, dějiny šlechty, regionální dějiny

  Pracovní úspěchy a ocenění:

  - Udělení Čestného uznání rektorky UP v Olomouci za vědeckou monografii Páni ze

  Sovince.  Dějiny rodu moravských sudích (Olomouc, 25. 11. 2005)

  - Udělení Ceny Josefa Pekaře za nejlepší monografii v oboru historie za rok 2005 autora do

  35 let v České republice za  knihu Páni ze Sovince. Dějiny rodu moravských sudích, udílené

  Sdružením historiků České republiky a Pekařovou společností Českého ráje na IX. sjezdu

  českých historiků v Pardubicích (Pardubice, 8. 9. 2006)

  - Udělení Čestného uznání rektora UP v Olomouci za vědeckou monografii Páni z Holštejna.

  Významný, ale zapomenutý panský rod (Olomouc, 21. 2. 2008)

  - Udělení Čestného uznání rektora UP v Olomouci za vědeckou monografii Švábenicové.  Velcí kolonizátoři a jejich následovníci. (Olomouc, 22. 2. 2011).