doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.

  Prorektorka, Univerzitná profesorka
  doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra sociálnej práce

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421918 337 404
  Email: marketa.rusnakova@ku.sk

  ResearchGateORCIDWOS ResearcherSCOPUSGoogle Scholar

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie a kvalifikácia:


  Magisterské:

  1993 – 1997 Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej  práce, Katedra sociálnej práce, Dosiahnuté vzdelanie: magisterka sociálnej práce

  Odbor: Sociálna práca

  Pírková, M.: „Vplyv rodiny na emocionálny a osobnostný vývoj dieťaťa s poruchami správania“, Trnavská univerzita, FZaSP, 1997


  Doktorské:

  1997 – 1999 Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Doktor  filozofie v odbore sociálna práca- PhDr.

  Odbor: Sociálna Práca

  Pírková, M.:„Úloha sociálneho pracovníka v experimentálnych, poradenských komunitách“, Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociable práce 1999


  Doktorandské:

  1997 - 2001 Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, dosiahnutý titul PhD.

  Odbor: Sociálna práca

  Pírková, M.:„Rodinná atmosféra ako podnet a príčina problémového správania dieťaťa“, Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,2001


  Docentúry:

  December 2003   Menovaná Vedeckou radou FZaSP za hosťujúceho docenta Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavskej univerzity v odbore sociálna práca

  Jún 2004   Menovaná Vedeckou radou PF za hosťujúceho docenta Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v odbore sociálna práca

  November 2008   Habilitačné konanie, Docentka v odbore sociálna práca PF KU v Ružomberku, Rusnáková, M.: „Klinické rodiny ako determinujúce činitele problémového správania u detí a metódy práce s touto klientelou“, Katolícka univerzita  v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2008


  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych  vzťahov  a doterajšieho vedecko-pedagogického  a odborného pôsobenia:

  1997 –  2002   asistent a odborný asistent na Fakulte zdravotníctve a sociálnej práce Trnavskej    univerzity

  2002 –  2008  odborný asistent na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

  2005               zástupca riaditeľa Ústavu sociálnych vied na PFKU v Ružomberku s účinnosťou od 1. 6. 2005

  2009 - trvá     docent sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

  2016 – trvá    funkcia prodekanky pre zahraničné vzťahy a mobility na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku s účinnosťou od 21.12.2016.


  Ďalšie vzdelávanie:

  28.10.1994 – 25.11.1994 Psychosociálny kurz – výcvik „Zvládanie násilia násilia na pracovisku“, 24 výcvikových hodín, Trnava: Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity

  1994 – 1995 Skupinové a indivuduálne psychoterapeutické metódy – praktiká so zážitkom na sebe (AT, empatické laboratóriá, na tému orientovaná interakcia, koncentratívna pohybová terapia, psychopantomínma), 80 výcvikových hodín, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Trenčín

  1999 - 2001 Výcvikovo-vzdelávací kurz v skupinových formách preventívnej práce s deťmi a mládežou s poruchami správania. Kurz bol organizovaný Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie a Občianskym združením PREVENCIA V&P, 266 výcvikových hodín, Bratislava, 2.3.2001

  15.4.1996 – 17.4.1996 Úvodní kurs videotréninku interakcí, 24 výcvikových hodín, SPIN ČR, Praha

  10.9. 2009 -240-hodinový výcvik „Supervízia v pomáhajúcich profesiách“ – certifikát. Osvedčenie bolo vydané Centrom poradenských, vzdelávacích a výcvikových služieb v spolupráci s Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov. Bratislava.

  2.10.2015 Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii ako lektor ďalšieho vzdelávania: Andragogické kompetencie, Diaktické kompetencie, Sociálne, osobnostné a reflexívne kompetencie. Osvedčenie bolo vydané Národným ústavom celoživotného vzdelávania, Bratislava.

  Apríl 2015 – Január 2016 Osvedčenie číslo 2/13 – 2016 o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Výcvik komplexní krízové intervence v pomáhajících profesích. Rozsah vzdelávacieho programu: 162 hodín. Osvedčenie vydala Mgr. Simona Dohnalová, Jižní 25, Olomouc 783 01, IČ 87132851, Moravští Lektoři, Olomouc.

  21.10 – 22.10.2017 – Osvedčenie o absolvovaní „Kurzu práce s tělem v krizové intervenci“. Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodín. Osvedčenie vydala Mgr. Simona Dohnalová, Jižní 25, Olomouc 783 01, IČ 87132851, Moravští Lektoři, Olomouc.

  15.04.2019 – certifikát o jazykovej spôsobilosti v angličtine v úrovni B2. Faculty of Arts and Letters, Catholic University in Ružomberok, Slovakia.