doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra ošetrovateľstva

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: viera.simockova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Piatok
  09:30 - 10:30

  Po dohode cez pracovný e-mail.

  Profesijná charakteristika

  Pôsobenie v študijných odboroch

  • ošetrovateľstvo 7.4.1.
  • pôrodná asistencia 7.4.4.

   

  Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

  • 2009 – habilitácia v odbore ošetrovateľstvo, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
  • 2008 – doktorandské štúdium v odbore ošetrovateľstvo, Trnavská univerzita, FZaSP
  • 2004 – obhajoba rigoróznej práce v odbore učiteľstvo, KU v Ružomberku, PF
  • 2001 – obhajoba rigoróznej práce v odbore ošetrovateľstvo, Trnavská univerzita, FZaSP
  • 2000 – Prešovská univerzita v Prešove, FF, študijný odbor: učiteľstvo – pedagogika
  • 1995 – Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, LF, odbor ošetrovateľstvo

   

  Priebeh pedagogickej činnosti

  • 2009 – súčasnosť KU v Ružomberku, FZ, funkčné miesto docent
  • 2006 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava
  • 2004 – 2005 Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva
  • 2003 – 2008 KU v Ružomberku, FZ, Detašované pracovisko v Košiciach
  • 2002 – 2007 Prešovská univerzita, FZ, Katedra pôrodnej asistencie
  • 1994 SZŠ sv. Alžbety Košice

   

  Oblasti pedagogického záujmu

  gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo, pedagogika v ošetrovateľstve, psychológia v ošetrovateľstve, výskum v ošetrovateľstve, právne otázky v ošetrovateľstve, vedenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác