doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Docentka
doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.

Kde ma nájdete

Fakulta zdravotníctva

Hrabovská cesta 1A
034 01, Ružomberok

Kancelária:
Telefón:
Email: viera.simockova@ku.sk

Konzultačne hodiny

Piatok
08:30 - 09:30

Profesijná charakteristika

Pôsobenie v študijných odboroch

 • ošetrovateľstvo 7.4.1.
 • pôrodná asistencia 7.4.4.

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

 • 2009 – habilitácia v odbore ošetrovateľstvo, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
 • 2008 – doktorandské štúdium v odbore ošetrovateľstvo, Trnavská univerzita, FZaSP
 • 2004 – obhajoba rigoróznej práce v odbore učiteľstvo, KU v Ružomberku, PF
 • 2001 – obhajoba rigoróznej práce v odbore ošetrovateľstvo, Trnavská univerzita, FZaSP
 • 2000 – Prešovská univerzita v Prešove, FF, študijný odbor: učiteľstvo – pedagogika
 • 1995 – Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, LF, odbor ošetrovateľstvo

 

Priebeh pedagogickej činnosti

 • 2009 – súčasnosť KU v Ružomberku, FZ, funkčné miesto docent
 • 2006 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava
 • 2004 – 2005 Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva
 • 2003 – 2008 KU v Ružomberku, FZ, Detašované pracovisko v Košiciach
 • 2002 – 2007 Prešovská univerzita, FZ, Katedra pôrodnej asistencie
 • 1994 SZŠ sv. Alžbety Košice

 

Oblasti pedagogického záujmu

gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo, pedagogika v ošetrovateľstve, psychológia v ošetrovateľstve, výskum v ošetrovateľstve, právne otázky v ošetrovateľstve, vedenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác