prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Profesorka
  prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra ošetrovateľstva

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: 307
  Telefón: +421 918 722 173
  Email: helena.kaducakova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  16:20 - 17:00
  Piatok
  12:00 - 13:30

  ResearchGateORCIDWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Osobné údaje

  priezvisko a meno: Kadučáková Helena

  telefón/e – mail: +421 918 722 173 / helena.kaducakova @ku.sk

  štátna príslušnosť: Slovenská republika

  Odborná prax

  od – do: august 2018 - doteraz

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: docent, garant študijného programu

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: organizácia a realizácia vzdelávacieho procesu 

  Názov a adresa zamestnávateľa: Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika,

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: vysoké školstvo

  od – do: január 2016 - júl 2018

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: prorektorka  pre vzdelávanie, docent, garant študijného programu

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: riadenie a organizovanie štúdia na univerzite

  Názov a adresa zamestnávateľa: Fakulta zdravotníctva  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: vysoké školstvo

  od – do: február 2014 - december 2015

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: prodekanka pre akreditáciu a kvalitu, docent, garant študijného programu

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: riadenie a organizovanie procesu prípravy na komplexnú akreditáciu fakulty, riadenie procesov  kvality na fakulte

  Názov a adresa zamestnávateľa: Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: vysoké školstvo

  od – do: jún  2005 - 2013

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: prodekanka pre výchovu a vzdelávanie, vysokoškolský pedagóg, garant študijného programu

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: riadenie a organizovanie štúdia na fakulte

  Názov a adresa zamestnávateľa: Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: vysoké školstvo

  od – do: marec  2003 - máj 2005

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: vedúca Katedry ošetrovateľstva, vysokoškolský pedagóg

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: organizovanie a realizácia vzdelávacieho procesu  na katedre

  Názov a adresa zamestnávateľa: Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: vysoké školstvo

  od – do: júl 1981 -  február 2003

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: detská sestra

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: realizácia ošetrovateľskej starostlivosti na oddelení a na  jednotke intenzívnej starostlivosti

  Názov a adresa zamestnávateľa: JIS detské oddelenie, NsP Dolný Kubín 

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: zdravotníctvo

   

  VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA

  od – do: september 2008 - jún 2013

  Názov získanej kvalifikácie: magisterster sociálnej práce

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: sociálna práca, terénna sociálna práca, manažment, etika

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: ISCED 5A

  od – do: september 2009 -  jún 2010

  Názov získanej kvalifikácie: špecializačné - Ošetrovateľská starostlivosť v komunite

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: ISED 4A

  od – do: 2008

  Názov získanej kvalifikácie: vedecko-pedagogický titul docent v odbore ošetrovateľstvo

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: ošetrovateľstvo, metodológia vied

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

  od – do: september 2003 - jún 2005

  Názov získanej kvalifikácie: doktor filozofie PhD. v odbore ošetrovateľstvo

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: ošetrovateľstvo, metodológia vied, manažment

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: ISCED 6

  od – do: september 1995 - jún 2000

  Názov získanej kvalifikácie: magister ošetrovateľstva

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: ošetrovateľstvo v klinických odboroch, pedagogika, etika

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: ISCED 5A

  od – do: september 1993 - september 1994

  Názov získanej kvalifikácie: špecializačné: Ošetrovateľská starostlivosť o deti na JIS

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Komplexná intenzívna starostlivosť v pediatrii

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Inštitút pre ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve, Bratislava

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: ISED 4A

  Sociálne zručnosti a kompetencie:

  výborné komunikačné zručnosti, flexibilita, tvorivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať s ľuďmi a otvorenosť k riešeniu problémov

  Organizačné zručnosti a kompetencie:

  vedenie tímu, organizačné, riadiace schopnosti a zručnosti, zmysel pre poriadok a organizovanosť

  Počítačové zručnosti a kompetencie:

  dobrá znručnosť programov: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) Microsoft Teams