PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.

  Vysokoškolská učiteľka, e-mail: miriam.ziarna@ku.sk, Univerzitná docentka
  PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.

  Kde ma nájdete

  Katedra hudby

  Nám. A. Hlinku 56
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: P 214
  Telefón:
  Email: miriam.ziarna@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  08:00 - 08:45
  Piatok
  13:00 - 13:45

  Konzultácie je potrebné dohovoriť vopred.

  ResearchGateORCIDAcademia.eduGoogle Scholar

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie a kvalifikácia:

  1993 Dis. art. Konzervatórium v Žiline, odbor- spev

  1998 Mgr. art. Hudobno-tanečná fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, odbor: Hudobné umenie-spev

  2003 PHD. Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Teória vyučovania predmeov všeobecnovzdelávacej povahy, špecializácia: teória vyučovania hudobnej výchovy

  2005 PaedDr. Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, odbor učiteľstvo odborných umeleckých predmetov v predmete hudobná výchova, zameranie spev

  2011 ArtD. Katedra vokálnej interpretácie, Akadémia múzických umení v Banskej Bystrici, odbor Hudobné umenie, program Hudobná interpretácia, hudobná tvorba a teória hudobnej interpretácie

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia:

  1999 - 2001 Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre- asistent/ pedagóg spevu

  1999 - 2007 Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch - pedagóg spevu

  2001 - 2002 Cirkevná ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave - učiteľ spevu

  2003 - 2017 Pedagogická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku - odborný asistent - funkčné miesto - v odbore hudobné umenie, spev

  2006 - 2008, 2012 - 2017      ZUŠ Ľ Fullu v Ružomberku - učiteľ spevu

  2019 - 2022 Pedagogická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku -odborný asistent - v odbore hudobné umenie, spev

  2022 - Pedagogická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku - docent- funkčné miesto - v odbore hudobné umenie, spev