doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.

doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.

Kde ma nájdete

Katedra spoločenských vied

Hlavná 89
041 21 Košice

Kancelária:
Telefón:
Email: beata.akimjakova@ku.sk

Profesijná charakteristika

 Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly

AKIMJAKOVÁ Beáta, doc. PaedDr., PhD

I.2 Rok narodenia

1962

I.3 Názov a adresa pracoviska

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Katedra spoločenských vied,  Teologický inštitút v Spišskom Podhradí, Ústav sakrálneho umenia, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka KU v Spišskom Podhradí, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

1.4 Funkcia (pracovná pozícia)

docent

I.5 E-mailová adresa

beata.akimjakova@gmail.com 

I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7812

I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole

Učiteľstvo a  pedagogické vedy, Sociálna práca

I.8 ORCID iD

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

 

Názov vysokej školy alebo inštitúcie

Rok

Odbor a program

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

 

 

 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Teologická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

1995

katolícka teológia – učiteľstvo náboženskej výchovy

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku,

2008

Odborová didaktika – teória vzdelávania náboženskej výchovy

Titul docent

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

2012

Odborová didaktika – teória vzdelávania náboženskej výchovy

Titul profesor

 

 

 

Titul PaedDr.

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

2003

Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v predmete náboženská výchova – katolícka

Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia

Inštitúcia

Časové vymedzenie

Vysokoškolský učiteľ/docent

Teologická Fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

2018 - súčasnosť

Vysokoškolský učiteľ/docent, Riaditeľka do r. 2016

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči

 

2008 - 2018

Vysokoškolský učiteľ/odborný asistent,  Metodička praxe

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči

2005 – 2008

Učiteľka

ZŠI pre sluchovo postihnutých, Levoča

1999 - 2005

Učiteľka

Základná škola, Spišský Hrhov

1995 – 1998

Učiteľka/Riaditeľka

Základná škola sv. Jána Krstiteľa Veľká Lesná

1991 - 1995

Učiteľka

Špeciálna základná škola sv. K. Hoffbauera, Podolínec

1990 - 1991

Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné

Názov inštitúcie

Rok

Špeciálna pedagogika 

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

2003

 

 

 

Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov

Názov profilového predmetu

Študijný program

Stupeň

Študijný odbor

Súvislá pedagogická prax 1m, 2m,

Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

 

Učiteľstvo a

pedagogické vedy

Priebežná pedagogická prax 1m 2m;

Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

 

Učiteľstvo a

pedagogické vedy

Kompetencie triedneho učiteľa,

Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

I.

Učiteľstvo a

pedagogické vedy

Priebežná pedagogická prax 1b, 2b, 3b, 

Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

I.

Učiteľstvo a

pedagogické vedy

Náčuvová pedagogická prax 1b, 2b, 3b

Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

I.

Učiteľstvo a

pedagogické vedy

 Prehľad vedených záverečných prác

 

Bakalárske (prvý stupeň)

Diplomové (druhý stupeň)

Dizertačné (tretí stupeň)

Počet aktuálne vedených prác

16

54

4

Počet obhájených prác

0

2

0

 Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

Názov študijného predmetu

Študijný program

Stupeň

Študijný odbor

Metodológia práce s rizikovým jedincom

Sociálna práca

  1.  

Sociálna práca