doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Spišská Kapitula 12
  053 04 Spišské Podhradie

  Kancelária: A 229
  Telefón: 053/419 41 11
  Email: beata.akimjakova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  09:00 - 11:00
  Streda
  13:00 - 17:00

  ORCID

  Profesijná charakteristika

   Základné údaje

  I.1 Priezvisko, meno, tituly

  AKIMJAKOVÁ Beáta, doc. PaedDr., PhD

  I.2 Rok narodenia

  1962

  I.3 Názov a adresa pracoviska

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Katedra spoločenských vied,  Teologický inštitút v Spišskom Podhradí, Ústav sakrálneho umenia, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka KU v Spišskom Podhradí, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

  1.4 Funkcia (pracovná pozícia)

  docent

  I.5 E-mailová adresa

  beata.akimjakova@gmail.com 

  I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl

  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7812

  I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole

  Učiteľstvo a  pedagogické vedy, Sociálna práca

  I.8 ORCID iD

   

  Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

   

  Názov vysokej školy alebo inštitúcie

  Rok

  Odbor a program

  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

   

   

   

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Teologická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

  1995

  katolícka teológia – učiteľstvo náboženskej výchovy

  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku,

  2008

  Odborová didaktika – teória vzdelávania náboženskej výchovy

  Titul docent

  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  2012

  Odborová didaktika – teória vzdelávania náboženskej výchovy

  Titul profesor

   

   

   

  Titul PaedDr.

  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  2003

  Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v predmete náboženská výchova – katolícka

  Súčasné a predchádzajúce zamestnania

  Zamestnanie/funkcia

  Inštitúcia

  Časové vymedzenie

  Vysokoškolský učiteľ/docent

  Teologická Fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  2018 - súčasnosť

  Vysokoškolský učiteľ/docent, Riaditeľka do r. 2016

  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči

   

  2008 - 2018

  Vysokoškolský učiteľ/odborný asistent,  Metodička praxe

  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči

  2005 – 2008

  Učiteľka

  ZŠI pre sluchovo postihnutých, Levoča

  1999 - 2005

  Učiteľka

  Základná škola, Spišský Hrhov

  1995 – 1998

  Učiteľka/Riaditeľka

  Základná škola sv. Jána Krstiteľa Veľká Lesná

  1991 - 1995

  Učiteľka

  Špeciálna základná škola sv. K. Hoffbauera, Podolínec

  1990 - 1991

  Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

  Popis aktivity/názov kurzu/iné

  Názov inštitúcie

  Rok

  Špeciálna pedagogika 

  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  2003

   

   

   

  Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

  Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov

  Názov profilového predmetu

  Študijný program

  Stupeň

  Študijný odbor

  Súvislá pedagogická prax 1m, 2m,

  Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

   

  Učiteľstvo a

  pedagogické vedy

  Priebežná pedagogická prax 1m 2m;

  Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

   

  Učiteľstvo a

  pedagogické vedy

  Kompetencie triedneho učiteľa,

  Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

  I.

  Učiteľstvo a

  pedagogické vedy

  Priebežná pedagogická prax 1b, 2b, 3b, 

  Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

  I.

  Učiteľstvo a

  pedagogické vedy

  Náčuvová pedagogická prax 1b, 2b, 3b

  Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

  I.

  Učiteľstvo a

  pedagogické vedy

   Prehľad vedených záverečných prác

   

  Bakalárske (prvý stupeň)

  Diplomové (druhý stupeň)

  Dizertačné (tretí stupeň)

  Počet aktuálne vedených prác

  16

  54

  4

  Počet obhájených prác

  0

  2

  0

   Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

  Názov študijného predmetu

  Študijný program

  Stupeň

  Študijný odbor

  Metodológia práce s rizikovým jedincom

  Sociálna práca

  1.  

  Sociálna práca