prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.

prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.

Kde ma nájdete

Katedra spoločenských vied

Hlavná 89
041 21 Košice

Kancelária:
Telefón:
Email: amantius.akimjak@ku.sk

Profesijná charakteristika

 

Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly

AKIMJAK Amantius,  prof., PhDr., ThDr., PhD., PhD.

I.2 Rok narodenia

1961

I.3 Názov a adresa pracoviska

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Katedra spoločenských vied,  Teologický inštitút v Spišskom Podhradí, Ústav sakrálneho umenia, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka KU v Spišskom Podhradí, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

1.4 Funkcia (pracovná pozícia) 

profesor

I.5 E-mailová adresa

amantius.akimjak@gmail.com

I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7951

I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole

Teológia, Vedy o umení a kultúre, Sociálna práca, Učiteľstvo a pedagogické vedy

I.8 ORCID iD

0000-0003-1295-3274

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

 

Názov vysokej školy alebo inštitúcie

Rok

Odbor a program

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta, Mgr.

1985

Katolícka teológia

(Osvedčenie Mgr. 1993)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Katolícka univerzita v Lubline (PL), Teologická fakulta, Mgr. - ThLic.

1994

Teológia – hudba a spev v pastorácii

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

Katolícka univerzita v Lubline (PL),

Filozofická fakulta Mgr. – PhLic.

1999

Filozofia – filozofia umenia

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Katolícka univerzita v Lubline (PL), Teologická fakulta, Inštitút muzikológie, PhD.

1995

Pastorálna teológia – hudba a spev vo farskej pastorácii

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 

Katolícka univerzita v Lubline (PL), Filozofická  fakulta,  PhD.

2003

Filozofia – filozofia umenia

Titul docent

Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta humanistiky,  doc.

1998

Dejiny umenia a kultúry

Titul profesor

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta,  prof.  

2004

Katolícka teológia – cirkevná hudba 

Ďalšie vzdelanie 

Katolícka univerzita v Ružomberku,

Pedagogická fakulta – rozširujúce

2009

Cirkevná hudba s hudobnou výchovou

 

Katolícka univerzita v Ružomberku,

Pedagogická fakulta - rozširujúce

2010

Špeciálna pedagogika

Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia

Inštitúcia

Časové vymedzenie

profesor na KU v Ružomberku

TF KU v Ružomberku

2014 – súčasnosť

profesor na KU v Ružomberku

PF KU v Ružomberku

2004 - 2014

dekan PF KU v Ružomberku

PF KU v Ružomberku

2002 - 2007

mimoriadny profesor KU pre odbor: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov – hudobné umenie 

KU v Ružomberku

2003 - 2004

prorektor

KU v Ružomberku

2001 - 2002

docent

PF KU Ružomberok

1999 – 2004

 odborný asistent

UK Bratislava, CMBF, Teologický inštitút, Spišské Podhradie 

1994 – 1999 

učiteľ NV na ZŠ a SŠ, HV na ZUŠ

RK BÚ Spišská Kapitula – Spišské Podhradie 

1985 – 1994 

 

 

 

 Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

 Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov

Názov profilového predmetu

Študijný program

Stupeň

Študijný odbor

Liturgická spev a hlasová výchova kantorov 1m, 2m, Psalmódia, Spevy Veľkonočného trojdnia a veľkej noci, Teória liturgického spevu, Filozofia poznania, Filozofia etiky, Liturgia posvätenia času, Liturgický spev si slávení sviatosti, Omšové spevy kňaza

Katolícka teológia

I.                     II.

Teológia

Dejiny cirkevnej hudby 1m, 2m, Dejiny sakrálneho umenie 1m, 2m, Teória cirkevnej hudby a liturgických skladieb1m, 2m, 3m, Liturgická spev a hlasová výchova kantorov 1b, 2b, Liturgika 1b, 2b,3b,Teória cirkevnej hudby a liturgických skladieb 1b, 2b, 3b,4b, Dejiny cirkevnej hudby 1b, 2b,3b, 4b

Ocenenia

Bratislava - mimoriadne ocenenie bl. Fra Angelica- patróna umelcov, udelené Konferenciou biskupov Slovenska za osobný prínos o kresťanské hodnoty v kultúre a umení na Slovensku.

Krakov -ocenenie za integráciu vedy a kultúry v európskom spoločenstve (Poľsko)

Katowice- Akt nadania medalu za zaslugi dla rozwoju Akademii Wychowania fizycznego w Katowiciach (PL)

Krakow- Medal andrzeja Frycza Modrzewsiego za szczególne zasługi w zakresie współpracy naukowo-dydaktycznej i artystycznej pomiedzy uczelniami polskimi i słowackimi (Poľsko)

Ružomberok - Veľká zlatá medaila KU – za tvorivú a obetavú prácu pri zakladaní KU v Ružomberku.

Ústí nad Labem - Ocenenie za rozvoj interrizmu pri príležitosti konferencie - Sociálna, edukačná a zdravotná práca a výskumná činnosť orientovaná na etnické a marginalizované skupiny v spektre posledného dvadsaťročia.(Česká republika)

Klčov- čestné občianstvo za rozvoj kultúry a sakrálneho umenia

Levoča- čestné občianstvo za celoživotné pôsobenie v oblasti školstva, rozvoj vzdelávania a šírenie dobrého mena mesta Levoča, za etablovanie katolíckej univerzity v Levoči a rozvoj pútnického miesta Mariánska hora.

Chelm  – DYPLOM UZNANIA – Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie (Poľsko)