prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Spišská Kapitula 12
  05304 Spišské Podhradie

  Kancelária: A 229
  Telefón: 053/419 41 11
  Email: amantius.akimjak@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  10:00 - 12:00
  Štvrtok
  08:00 - 11:00

  ResearchGateORCIDAcademia.edu

  Profesijná charakteristika

  Profesor je absolvent Komenského Univerzity v Bratislave (SR), Teologickej fakulty v odbore Katolícka Teológia, potom na Katolíckej univerzite Jána Pavla II v Lubline (PL) v odbore Muzikológia a cirkevná hudba a následne na Filozofickej fakulte v odbore filozofia kultúry a umenia.

  Habilitovaný na Trnavskej Univerzite v Trnave (SR) v odbore Dejiny kultúry a umenia. Za profesora Cirkevnej hudby bol menovaný prezidentom Slovenskej Republiky. Je členom Diecéznej a celoslovenskej Liturgickej komisie a Vedúci sekcie pre sakrálnu hudbu. Ako aj členom v redakčných a odborných radách mnohých časopisoch.

   

  Vedecko-pedagogická charakteristika vysokoškolského učiteľa

   Meno a priezvisko: Amantius Akimjak

   Tituly a hodnosti:                      prof., PhDr., ThDr., PhD., PhD.

   Dátum narodenia:                     4. január 1961, Levoča

   Adresa pracoviska:                   Teologická fakulta KU v Košiciach - Katedra spoločenských vied,  Ústav sakrálneho umenia TI TF KU

                                                              Spišská Kapitula  - Spišské Podhradie

   

  b) Študijný odbor alebo odbor výskumu a vývoja, v ktorom pôsobí:

                                                                 Dejiny a teória umenia

                                                                   Hudobné umenie

                                                                   Učiteľstvo a pedagogické vedy

                                                                  Katolícka teológia – liturgika, liturgický spev, filozofia

                                                         

  c) Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov

      a doterajšieho vedecko-pedagogického  a odborného pôsobenia:

   

          1985 – 1994                 RK BÚ Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, učiteľ NV na ZŠ a SŠ, HV na ZUŠ

          1994 – 1999                 UK Bratislava, CMBF, Teologický inštitút, Spišské Podhradie, odb. asistent, docent

          1999 – 2004                 PF KU Ružomberok, docent

          2001 - 2002                 prorektor KU v Ružomberku

          2003 -                            mimoriadny profesor KU pre odbor:

                                                 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov – hudobné umenie 

          2002 - 2007                 dekan PF KU v Ružomberku

          2004 – súčasnosť        profesor na KU v Ružomberku

         

          Habilitácia:                  1998, Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta humanistiky,

                                                  Odbor: Dejiny umenia a kultúry

   

         Inaugurácia:                 2004, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta,

                                                   Odbor: katolícka teológia – cirkevná hudba

   

           2000 - súčasnosť        KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

                                                   Pedagogická fakulta KU v Ružomberku

                                                  Teologická fakulta v Košiciach – Teologický inštitút v Spišskom Podhradí