prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút v Spišskom Podhradí

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: amantius.akimjak@ku.sk

  Profesijná charakteristika

   

  Základné údaje

  I.1 Priezvisko, meno, tituly

  AKIMJAK Amantius,  prof., PhDr., ThDr., PhD., PhD.

  I.2 Rok narodenia

  1961

  I.3 Názov a adresa pracoviska

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Katedra spoločenských vied,  Teologický inštitút v Spišskom Podhradí, Ústav sakrálneho umenia, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka KU v Spišskom Podhradí, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

  1.4 Funkcia (pracovná pozícia) 

  profesor

  I.5 E-mailová adresa

  amantius.akimjak@gmail.com

  I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl

  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7951

  I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole

  Teológia, Vedy o umení a kultúre, Sociálna práca, Učiteľstvo a pedagogické vedy

  I.8 ORCID iD

  0000-0003-1295-3274

  Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

   

  Názov vysokej školy alebo inštitúcie

  Rok

  Odbor a program

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta, Mgr.

  1985

  Katolícka teológia

  (Osvedčenie Mgr. 1993)

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Katolícka univerzita v Lubline (PL), Teologická fakulta, Mgr. - ThLic.

  1994

  Teológia – hudba a spev v pastorácii

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

  Katolícka univerzita v Lubline (PL),

  Filozofická fakulta Mgr. – PhLic.

  1999

  Filozofia – filozofia umenia

  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

  Katolícka univerzita v Lubline (PL), Teologická fakulta, Inštitút muzikológie, PhD.

  1995

  Pastorálna teológia – hudba a spev vo farskej pastorácii

  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 

  Katolícka univerzita v Lubline (PL), Filozofická  fakulta,  PhD.

  2003

  Filozofia – filozofia umenia

  Titul docent

  Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta humanistiky,  doc.

  1998

  Dejiny umenia a kultúry

  Titul profesor

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta,  prof.  

  2004

  Katolícka teológia – cirkevná hudba 

  Ďalšie vzdelanie 

  Katolícka univerzita v Ružomberku,

  Pedagogická fakulta – rozširujúce

  2009

  Cirkevná hudba s hudobnou výchovou

   

  Katolícka univerzita v Ružomberku,

  Pedagogická fakulta - rozširujúce

  2010

  Špeciálna pedagogika

  Súčasné a predchádzajúce zamestnania

  Zamestnanie/funkcia

  Inštitúcia

  Časové vymedzenie

  profesor na KU v Ružomberku

  TF KU v Ružomberku

  2014 – súčasnosť

  profesor na KU v Ružomberku

  PF KU v Ružomberku

  2004 - 2014

  dekan PF KU v Ružomberku

  PF KU v Ružomberku

  2002 - 2007

  mimoriadny profesor KU pre odbor: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov – hudobné umenie 

  KU v Ružomberku

  2003 - 2004

  prorektor

  KU v Ružomberku

  2001 - 2002

  docent

  PF KU Ružomberok

  1999 – 2004

   odborný asistent

  UK Bratislava, CMBF, Teologický inštitút, Spišské Podhradie 

  1994 – 1999 

  učiteľ NV na ZŠ a SŠ, HV na ZUŠ

  RK BÚ Spišská Kapitula – Spišské Podhradie 

  1985 – 1994 

   

   

   

   Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

   Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov

  Názov profilového predmetu

  Študijný program

  Stupeň

  Študijný odbor

  Liturgická spev a hlasová výchova kantorov 1m, 2m, Psalmódia, Spevy Veľkonočného trojdnia a veľkej noci, Teória liturgického spevu, Filozofia poznania, Filozofia etiky, Liturgia posvätenia času, Liturgický spev si slávení sviatosti, Omšové spevy kňaza

  Katolícka teológia

  I.                     II.

  Teológia

  Dejiny cirkevnej hudby 1m, 2m, Dejiny sakrálneho umenie 1m, 2m, Teória cirkevnej hudby a liturgických skladieb1m, 2m, 3m, Liturgická spev a hlasová výchova kantorov 1b, 2b, Liturgika 1b, 2b,3b,Teória cirkevnej hudby a liturgických skladieb 1b, 2b, 3b,4b, Dejiny cirkevnej hudby 1b, 2b,3b, 4b

  Ocenenia

  Bratislava - mimoriadne ocenenie bl. Fra Angelica- patróna umelcov, udelené Konferenciou biskupov Slovenska za osobný prínos o kresťanské hodnoty v kultúre a umení na Slovensku.

  Krakov -ocenenie za integráciu vedy a kultúry v európskom spoločenstve (Poľsko)

  Katowice- Akt nadania medalu za zaslugi dla rozwoju Akademii Wychowania fizycznego w Katowiciach (PL)

  Krakow- Medal andrzeja Frycza Modrzewsiego za szczególne zasługi w zakresie współpracy naukowo-dydaktycznej i artystycznej pomiedzy uczelniami polskimi i słowackimi (Poľsko)

  Ružomberok - Veľká zlatá medaila KU – za tvorivú a obetavú prácu pri zakladaní KU v Ružomberku.

  Ústí nad Labem - Ocenenie za rozvoj interrizmu pri príležitosti konferencie - Sociálna, edukačná a zdravotná práca a výskumná činnosť orientovaná na etnické a marginalizované skupiny v spektre posledného dvadsaťročia.(Česká republika)

  Klčov- čestné občianstvo za rozvoj kultúry a sakrálneho umenia

  Levoča- čestné občianstvo za celoživotné pôsobenie v oblasti školstva, rozvoj vzdelávania a šírenie dobrého mena mesta Levoča, za etablovanie katolíckej univerzity v Levoči a rozvoj pútnického miesta Mariánska hora.

  Chelm  – DYPLOM UZNANIA – Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie (Poľsko)