doc. MUDr. Ivan Solovič CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. MUDr. Ivan Solovič CSc.

  Kde ma nájdete

  Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: ivan.solovic@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  14:00 - 16:00

  Profesijná charakteristika

  Osobné údaje:

   

  Dátum narodenia: 16.11.1966

  Miesto narodenia: Bratislava

  Rodinný stav:        slobodný

  Otec:                     Ján Solovič, dôchodca, spisovateľ

  Matka:                   Adriana, rod. Stránska, dôchodkyňa učiteľka, zomrela 2013

   

   

  Dosiahnuté vzdelanie:

   

  • Základná škola, Červený kríž, Bratislava
  • Gymnázium, Metodova ul., Bratislava
  • Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

  odbor – všeobecné lekárstvo

  dátum promócie: 2.7.1991

   

  Doterajšie pracovné zaradenie:

   

  • sekundárny lekár OLÚ TaRCH Vyšné Hágy

  oddelenie diferenciálnej diagnostiky, krátkodobo OLÚ Štôla

  • menovaný do funkcie primára I. TaRCH oddelenia ÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, odd. na liečbu aktívnej pľúcnej tuberkulózy. Toto oddelenie pod mojim vedením získalo od 1.1.1998 štatút celoslovenského centra pre liečbu multirezistentnej tuberkulózy

  1.9.1999-31.3.2003    námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť ÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

  1.10.1999-doteraz      odborný asistent Katedry TaRCH SPAM Bratislava                           

  1.10.2003- 11.4.2005 riaditeľ ÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

  12.4.2005- 30.7.2005 ordinár pre multirezistentnú TBC  ÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

  1.8.2005-doteraz         poverený vedením – primár I. OPaF oddelenia ústavu so zameraním na        

  na liečbu aktívnej pľúcnej tuberkulózy vrátane MDRTB 

  Predatestačná cirkulácia a dosiahnutá atestačná špecializácia:

  • Povinná predatestačná cirkulácia na Internom oddelení (12 mesiacov), Traumatologickom oddelení (1 mesiac), Chirurgickom oddelení (2 mesiace)
  • Atestácia z odboru Vnútorné lekárstvo, I. stupeň, Košice
   • Predatestačná cirkulácia na Poliklinickom oddelení TaRCH Poprad
  • Atestácia z odboru Tuberkulóza a choroby pľúc

  25.10.2001                  Atestácia z odboru  Sociálne lekárstvo  a organizácia zdravotníctva

  Vedecká výchova

  • Externá vedecká ašpirantúra na IVZ v Bratislave, odbor – Náuka o zdravotníctve, téma – Problém tuberkulózy na Slovensku v súčasnosti a jeho sociálne aspekty, 28.2.1998 – obhajoba na LF UK Bratislava, 6.5.1998 – Vedeckou radou udelená vedecká hodnosť kandidát lekárskych vied
  • hosťujúci docent LFUPJŠ Košice Klinika TaRCH
  • Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta, Ústav zdravotníctva a sociálnej práce, odbor Ošetrovateľstvo, predmet Organizácia zdravotníctva, Zdravotnícke právo
  • Hosťujúci docent na Katolíckej Univerzite Ružomberok, fakulta, Ústav zdravotníctva a sociálnej práce

  2006                Habilitačné konanie na Fakulte zdravotníctva a soc. práce Trnavskej   univerzity  23.6.2006

  2006                5.10. priznaný vedecko pedagogický titul docent na Trnavskej univerzite    v odbore ošetrovateľstvo 

        Zahraničné pobyty a stáže, expertná činnosť ako WHO konzultant:

  16.1.-20.1.1999          Cornell Seminary in TB in Eastern Europe (Salzburg)

  11.-23.10.1999           Second Regional Workshop on Tuberculosis Control (Varšava, WHO)

  24.-30.4.2000             Strategic Planning, Project Development and Project Management (Belfast, Phare Project)

  10.-12.4.2002         Meeting of the  WHO Working Group on DOTS Plus for MDRTB, Tallinn

  19.-26.1.2003             krátkodobý poradca WHO monitorovacia misia  Nukus, Karakalpakstan, Uzbekistan

  6.5.-11.5.2003            krátkodobý poradca WHO monitorovacia misia Estónsko

  14.-18.6.2003             9th Wolfheze meeting on TB control in Europe Holadsko

  2.7.-10.7.2003     III. European Training Course WHO for NTP Managers and TB Consultants,   Sondalo, Italy

   27.3.-3.4.2004           krátkodobý poradca pre urad WHO,  misia DOTS implementácia, Minsk,  Bielorusko

  30.5.-2.6.2004            10th Wolfheze Meeting on TB Control in Europe, Holandsko

  26.9.-28.9.2004          WHO NTP Managers Meeting, Sinaia, Rumunsko

  17.10.-27.10.2004      4.th International Public Health Workshop , Taipei, Taiwan

  30.1.-6.2.2005            krátkodobý poradca WHO, misia kontroly liečby TBC vo väzenskmom     systéme  v Bielorusku

  21.2.-25.2.2005          WHO/GFATM Round 5 Preparatory Workshop, Geneva, Švajčiarsko

  27.3.-2.4.2005            krátkodobý poradca WHO, misia GFATM Round 5 , Minsk, Bielorusko

  10.5.-19.5.2005          krátkodobý poradca WHO, misia GFATM Round 5 , Kyjev, Ukrajina

  28.5.-2.6.2005           11th Wolfheze Meeting on TB Control in Europe, Holandsko

  30.10.-4.11.2005       krátkodobý poradca  WHO, misia GDF for Ukraine, predelivery mission   to Ukraine, Kyjev, Dnepropetrovsk

  15.2.-25.2.200            konzultant  PATH,WHO misia  Ukrajina, National TB Programme evaluation,  Žitomír, Kyjev

  9.4.-15.4.2006       konzultant PATH misia Ukrajina, Charkov, Dnepropetrovsk, projekt implementácie DOTS stratégie v pilotných oblastiach

  15.5.-18.5.2006          WHO/GFATM Round 6 Preparatory Workshop, Geneva, Švajčiarsko

  18.6.-25.6.2006          krátkodobý poradca WHO, misia GFATM Round 6 , Minsk, Bielorusko

  15.7.-23.7.2006       krátkodobý poradca WHO, kontrolná misia GFATM Round 6, Minsk, Bielorusko

  29.7.-11.8.2006       konzultant PATH misia Ukrajina, Sevastopol, Krym, Donetsk, projekt implementácie DOTS stratégie v pilotných oblastiach

  24.9.-27.9.2006         Míting národných korešpodentov EuroTB/WHO, Vilnius, Litva

  9.11.-10.11.2006       TB míting Borstel Nemecko

  4.2. - 6.2.2007           WHO – World Lung Foundation – OSI workshop TB and social    

                                     exclusion workshop for Eastern European countries, Salzburg, Rakúsko

  25.-27.4.2007            ECDC  Workshop on Infectious Diseases and Social Determinants,       Stockholm, Švedsko

  11.-19.6.2007        krátkodobý poradca WHO, kontrolná misia GFATM Round 7, Kyjev, Ukrajina

  23.-29.9.2007             krátkodobý poradca WHO, kontrolná misia Implementácia DOTS strategie v pilotných oblastiach Dnepropetrovska a Charkova, Ukrajina

  30.9.-6.10.2007       krátkodobý poradca  WHO, misia GDF for Turkmenistan, 2 year delivery mission   to Turkmenistan, Ašchabad

   

  8.-9..4.2008                ECDC  and Competent Bodies: Working together on Health Communication, Švedsko

  22.-23.4.2008             ECDC/ WHO Europe Joint TB information system training Stockholm, Švedsko

  4.5.-7.5.2008        krátkodobý poradca WHO, kontrolná misia GFATM Round 8 Kyjev, Ukrajina

  28.5.-30.5.2008          Status Quo of Public Health Services in EU Countries, Berlín, Nemecko

  16.6.-22.6.2008       krátkodobý poradca WHO, kontrolná misia GFATM Round 8 Kyjev, Ukrajina

  30.6.-1.7.2009            Meeting on Tuberculosis, EC, ECDC, WHO, Luxembourg

  31.5.- 3.6.2010      9th WHO  National  TB Programme Managers Meeting The Hague, Holandsko

  4.10.-9.10.2010        krátkodobý poradca WHO Programm of the fight against TB in Doneck Oblast, Ukrajina 

  12.6-18.6.2011           krátkodobý poradca WHO Národný program boja proti TBC v Srbsku

  20.-21.1.2014           WHO Executive Board 134th session, člen národnej delegácie, kosponzor rezolúcie Global strategy and targets for tuberculosis prevention, care and control after 2015

  30.-31.3.2015           vedúci národnej delegácie Eastern Partnership Ministerial Conference on Tuberculosis and Its Multi –Drug Resistance, Riga, Lotyšsko  a ERS Representative

  12.-13.11.2015        Regional consultation on childhood tuberculosis in the WHO European Region, Copenhagen, Denmark

  17.3.2016                   Round table on TB –SK EU Pres. Brussel, Belgicko

  10.-11.5.2016             Interregional workshop for TB control and care among refugees and                                                migrant populations v Catanii Taliansko

  14.-15.7.2016            Working party on Public Health at Senior level Brussel, Belgicko

  3.-4.10.2016              Informal ministerial meeting of the EU Coucil Bratislava člen delegácie

  7.-9.11.2016         Ad hoc scientific panel meeting for developing a guidance on programmatic latent tuberculosis infection control in the EU/EEA and candidate countries at the ECDC offices Stockholm Švedsko

  29.5.-2.6.2017      15th WHO  National  TB Programme Managers Meeting The Hague, Holandsko

  15.17.11.2017          1. Ministerial conference on TB Moskva Rusko, vedúci expert vládnej delegácie SR

  28.-30.5.2018             ECDC Stockholm Švedsko  porada TB Surveilllance a DNCC míting

  24.-30.9.2018          člen delegácie prezidenta SR na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, aktívna účasť – vystúpenie na zhromaždení venovanom problematike tuberkulózy – príspevok za SR

  13.-17.5.2019             16th WHO/ECDC  National  TB Programme Managers Meeting The Hague, Holandsko

  10.-12.11.2019           WHO Euro porada zástupcov kolaboratívnych centier Kodaň, Dánsko

  28.-31.1.2020             Regional consultation on childhood tuberculosis in the WHO European Region, Copenhagen, Denmark

   

  Publikačná a mediálna činnosť:

  Štatistika publikačnej činnosti a ohlasov 

  Štatistika kategórií (záznamov spolu:272)

  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)

  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)

  ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)

  ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v dom. vydavateľstvách (11) 

  ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (15)

  ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1)

            ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (29)

            ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (132)

  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (1)

  AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (9)

  AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (13)

  AFC  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) 

  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (7)

  AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (5)

  AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (19)                           

  EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (24)

  FAI Redakčné a zostavovateľské práce (11)

            GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z prechádzajúcich                  

            kategórií (2)

       Štatistika ohlasov (399)       

  [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (315)

  [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (7)

  [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (77)

   Prednášková činnosť:

  378 prednášok na vedeckých odborných podujatiach, z toho 71 na medzinárodnej úrovni a z toho 25x vyžiadané prednášky v zahraničí (Varšava,Budapešť, Belfast, HradecKrálové,Haague,Sondalo,Budapešť,Moskva,Taipei,Scheveningen, Praha, Charkov, Dnepropetrovsk)

  Ďalšie vedecké, odborné a organizačné činnosti: 

  Práca pre WHO  od roku 2002 expert WHO pre liečbu multirezistentnej TBC a implementáciu stratégie DOTS v liečbe TBC

  • zástupca Slovenskej republiky v rámci Euro TB, WHO
  • odborný konzultant – poradca pre krajiny európskeho regiónu  WHO / Uzbekistan, Estónsko, Bielorusko, Ukrajina, Turkmenistan/
  • účasť na Ministerskom fóre 22.10.2007 Berlín „Všetci spoločne proti tuberkulóze“ ako člen ministerskej delegácie
  • člene delegácie SR na Neformálnej rade ministrov zdravotníctva EU 3.-4.10.2016 Bratislava
  • 7.2018 hlavný odborný odborník – organizátor V4 míting Bratislava MZ SR – problematika tuberkulózy v rámci slovenského predsedníctva V4 krajín
  • Od roku 2017 školenie asistentov osvety zdravia z marginalizovaných skupín obyvateľstva Vyšné Hágy – hlavný organizátor a odborný garant celkovo 5x
  • - 21.2.2019 – hlavný organizátor V4 porady na úrovni ministrov zdravotníctva venovanej problematike tuberkulózy v krajinách V4
  • 2.2019 zriadenie WHO kolaboratívneho centra pre prácu s marginalizovanými skupinami obyvateľstva v NUTPCHaHCH Vyšné Hágy – jeho vedúci a odborný garant
  • - 4.7.2019 porada expertov pre tbc v rámci WHO kolaborat. centra – hlavný organizátor

  Členstvo:

  • v medzinárodnej organizácii – od roku 1997 člen IUATLD – International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases.
  • viceprezident International Union against Tuberculosis and Lung Diseases, Europa od roku 2012
  • prezident International Union against Tuberculosis and Lung Diseases, Europa region na roky 2015-2017
  • člen ERS – European Respiratory Society v rokoch 2009-2011 národný delegát
  • od r. 2015 vedúci pracovnej skupiny ERS pre tuberkulózu ERS WG Tuberculosis
  • člen TB NET – sekcia klinika tuberkulózy od roku 1999
  • v odbornej spoločnosti – SPFS – člen výboru SPFS od roku 1999, od roku 2003 I. podpredseda spoločnosti, od 11/08 vedecký sekretár výboru  od 11/2019 prezident odbornej spoločnosti
  • v redakčnej rade Respiro - časopisu pre kontinuálne vzdelávanie v pneumológii a ftizeológii
  • člen správnej rady neziskovej organizácie „Jeseň života“, Kvetnica 2007- 2011
  • člen Vedeckej rady Slovenskej lekárskej komory od r. 2007
  • člen vedeckej rady Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku od r. 2009
  • od roku 2017 doteraz člen DNCC of the ECDC for TB Surveilllance
  • člen Advocacy Council of the European Respiratory Society od roku 2017
  • člen Board of the UNION – International Union against TB and Lung Diseases - správnej rady –od roku 2018
  • člen Akademického senátu Katolíckej univerzity od r. 2019

   

   

  Organizácia a usporiadanie medzinárodných odborných podujatí:

  Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva od roku 2009 doteraz

   

  Hlavný organizátor – Tatranské pneumologické a pneumochirurgické dni, 10. – 12.10.1996,    Vyšné Hágy

                                  - Tatranské pneumologické a pneumochirurgické dni 23. – 25.9.1999,     Vyšné Hágy

          -  Slávnostná vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia  ústavu, 7. – 9.6.2001, Vyšné Hágy

                                  - Tatranské pneumologické a pneumochirurgické dni 4.-6.9.2003, Vyšné  Hágy

  • študijný pobyt ukrajinských expertov pre TBC na Slovensku / WHO a PATH/ Vysoké Tatry          
  • študijný pobyt moldavských  expertov pre TBC na Slovensku / WHO a Caritas Austria/ Vysoké Tatry 14.-22.8.2006

   člen organizačného výboru:

  Slávnostná vedecká konferencia pri príležitosti 65. výročia založenia   ústavu, 21.9.2006, Vyšné Hágy

  Tatranské pneumologické a pneumochirurgické dni 2008, 17.-18.1.2008

  Tatranské pneumologické a pneumochirurgické dni 2009, 22.-23.1.2009

  Tatranské pneumologické a pneumochirurgické dni 2011, 8.-9.9.2011

  Slávnostná vedecká konferencia pri príležitosti 75.  výročia založenia    ústavu, 23.9.2016, Vyšné Hágy

  • člen vedeckého výboru konferencie: II. ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet“ na tému „ Chudoba“ organizátor KURK
  • člen vedeckého výboru kongresov SPFS a ČPFS Hradec Králové, Bardejovské Kupele, Praha, Bratislava, Nový Smokovec, Brno
  • člen vedeckého výboru I., II.a III.  IV. V. VI. vakcinologického kongresu -13.1.2010 12.-14.1.2011 12.-14.1.2012 17.19.1.2013 16.-18.1.2014 20.1.2015, Štrbské Pleso
  • hlavný organizátor a prezident medzinárodnej konferencie kategórie A- 7th Conference of the Union Europe region -24.6.2016 Bratislava 
  • 7.2018 hlavný odborný odborník – organizátor V4 míting Bratislava MZ SR – problematika tuberkulózy v rámci slovenského predsedníctva V4 krajín
  • 8.2018 školenie asistentov osvety zdravia z marginalizovaných skupín obyvateľstva Vyšné Hágy – hlavný organizátor a odborný garant
  • - 21.2.2019 – hlavný organizátor V4 porady na úrovni ministrov zdravotníctva venovanej problematike tuberkulózy v krajinách V4
  • 2.2019 zriadenie WHO kolaboratívneho centra pre prácu s marginalizovanými skupinami obyvateľstva v NUTPCHaHCH Vyšné Hágy – jeho vedúci a odborný garant
  • - 4.7.2019 porada expertov pre tbc v rámci WHO kolaborat. centra – hlavný organizátor

   

  Jazykové schopnosti:

   

  Anglický, nemecký a ruský jazyk – aktívne / z jazyka nemeckého štátna jazyková skúška/