www.erasmusplus.sk - hlavná stránka programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
  ec.europa.eu - európska stránka programu

  http://www.scholarshipportal.eu/ - Scholarhipporta
  http://www.saia.sk/ - Slovenská akademická informačná agentúra
  http://www.stipendia.sk/ - Národný štipendijný program
  http://www.saaic.sk/ - Národná agentúra programu celoživotného vzdelávania / Erasmus
  http://www.esn.org/ - Erasmus Student Network
  http://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Home.alej - Programy EÚ
  https://eurodesk.eu/ - Online Database of European Programmes

  https://leonet.joeplus.org/en/ - JOE+ (Job Officer Exchange – Leo-Net): https://leonet.joeplus.org/en/
  https://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx - Search for offers SAIA
  https://ceepus.saia.sk/en - The CEEPUS Programme (Central European Exchange Programme for University Studies)

  Informácie sú dostupné na univerzitnej stránke o medzinárodných vzťahoch (http://www.ku.sk/index.php/sluzby-studentom/medzinarodne-vztahy)

  Stratégia internacionalizácie TF KU

  V tomto dokumente rozumieme internacionalizáciou TF KU nadväzovanie nových a posilňovanie existujúcich väzieb TF KU na medzinárodnú akademickú komunitu tvorenú univerzitami a ďalšími výskumnými inštitúciami a na normy a pravidlá v nej zaužívané za účelom napomáhať plneniu poslania a strategického cieľa KU.

  Stratégia internacionalizácie