www.erasmusplus.sk - hlavná stránka programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
  ec.europa.eu - európska stránka programu

  http://www.scholarshipportal.eu/ - Scholarhipporta
  http://www.saia.sk/ - Slovenská akademická informačná agentúra
  http://www.stipendia.sk/ - Národný štipendijný program
  http://www.saaic.sk/ - Národná agentúra programu celoživotného vzdelávania / Erasmus
  http://www.esn.org/ - Erasmus Student Network
  http://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Home.alej - Programy EÚ
  https://eurodesk.eu/ - Online Database of European Programmes

  https://leonet.joeplus.org/en/ - JOE+ (Job Officer Exchange – Leo-Net): https://leonet.joeplus.org/en/
  https://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx - Search for offers SAIA
  https://ceepus.saia.sk/en - The CEEPUS Programme (Central European Exchange Programme for University Studies)

  Dôležitú súčasť činnosti Teologickej fakulty predstavuje spolupráca s domácimi a so zahraničnými inštitúciami. Táto spolupráca je podmienkou rozvoja vysokoškolského vzdelávania v kontexte Bolonskej deklarácie. Reflektovanie špecifických vzdelávacích a vedeckovýskumných princípov, obsiahnutých v apoštolských konštitúciách Veritatis Gaudium (08.12.2017), Sapientia Christiana (15.04.1979), Ex corde Ecclesiae (15.08.1990) a v Ordinationes Kongregácie pre katolícku výchovu (29.04.1979) i ďalších dokumentoch tejto kongregácie, podporuje kompatibilitu fakulty s fakultami rovnakého zamerania, nie len doma, ale aj v zahraničí.

   Na poli domácej spolupráce fakulta má podpísané memorandá a iné dohody o spolupráci, ktoré sú využívané najmä v realizácií praxe v konkrétnych študijných programoch na TF KU. Spolupráca s pracoviskami a univerzitami v rámci Slovenska sa ďalej realizuje organizovaním konferencií, seminárov, výstav a taktiež formou aktívnej účasti pedagógov na ich konaní, vytváraním spoločných pracovných tímov pre získanie a následnú realizáciu vedeckých grantov v národnom i medzinárodnom rozmere a účasťou odborníkov v rámci pozvaných hosťovských prednášok a ďalších akademických aktivít. Tieto aktivity sa dejú na interpersonálnej báze medzi vedecko-pedagogickými partnermi a doktorandmi v rámci Katolíckej univerzity v Ružomberku i v rámci ďalších univerzít na Slovensku.

   Na poli medzinárodnej spolupráce fakulta dynamizuje svoje aktivity priebežným uzatváraním bilaterálnych zmlúv. Fakulta zmluvne spolupracuje s akademickými partnermi z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Talianska a Ukrajiny. Vzájomná spolupráca a realizácia napĺňania obsahu zmlúv je systematizovaná určenými koordinátormi.

  Informácie sú dostupné na univerzitnej stránke o medzinárodných vzťahoch (https://www.ku.sk/medzinarodne-vztahy/medzinarodna-spolupraca/)

  Stratégia internacionalizácie TF KU

  V tomto dokumente rozumieme internacionalizáciou TF KU nadväzovanie nových a posilňovanie existujúcich väzieb TF KU na medzinárodnú akademickú komunitu tvorenú univerzitami a ďalšími výskumnými inštitúciami a na normy a pravidlá v nej zaužívané za účelom napomáhať plneniu poslania a strategického cieľa KU.

  Stratégia internacionalizácie