www.erasmusplus.sk - hlavná stránka programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
ec.europa.eu - európska stránka programu

http://www.scholarshipportal.eu/ - Scholarhipporta
http://www.saia.sk/ - Slovenská akademická informačná agentúra
http://www.stipendia.sk/ - Národný štipendijný program
http://www.saaic.sk/ - Národná agentúra programu celoživotného vzdelávania / Erasmus
http://www.esn.org/ - Erasmus Student Network
http://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Home.alej - Programy EÚ
https://eurodesk.eu/ - Online Database of European Programmes

https://leonet.joeplus.org/en/ - JOE+ (Job Officer Exchange – Leo-Net): https://leonet.joeplus.org/en/
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx - Search for offers SAIA
https://ceepus.saia.sk/en - The CEEPUS Programme (Central European Exchange Programme for University Studies)

Informácie sú dostupné na univerzitnej stránke o medzinárodných vzťahoch (http://www.ku.sk/index.php/sluzby-studentom/medzinarodne-vztahy)