Veronika, absolventka troch stupňov programu Náuka o rodine

  „Štúdium programu Náuka o rodine bolo silnou a zároveň štartovacou skúsenosťou, ktorá ma pripravovala na misiu, ktorá je dnes mojou prácou, mojou záľubou a zároveň povolaním“
  • Absolventka troch stupňov programu Náuka o rodine na TF KU v Košiciach
  • Živnostník v oblasti cestovného ruchu, lektorka Misijnej školy Karola Wojtylu

  Štúdium programu Náuka o rodine bolo silnou a zároveň štartovacou skúsenosťou, ktorá ma pripravovala na misiu, ktorá je dnes mojou prácou, mojou záľubou a zároveň povolaním...

  Počas štúdia na TF som zatúžila po ešte hlbšom a dôkladnejšom poznaní tematiky rodiny, vzťahov, ľudskej sexuality, povolania a výchovy k láske. Obrovskou výzvou a túžbou zároveň bol pre mňa Inštitút sv. Jána Pavla II. pri Lateránskej univerzite v Ríme – kolíska mojich štúdií. Po bakalárskom ročníku som vycestovala na rok do Ríma. Samotný Inštitút, ale aj medzinárodná študentská komunita, zahraniční profesori a pobyt vo Večnom meste boli silnou, formujúcou skúsenosťou pre moje ďalšie smerovanie. V mojom srdci rástla túžba nielen po dôkladnom štúdiu toho, čo nám veľký svätec, sv. Ján Pavol II. vo svojej náuke zanechal, ale aj po odovzdávaní tohto nádherného poznania ďalej.

  Po návrate z Ríma som sa rozhodla pokračovať na doktorandskom stupni štúdia. Venovala som sa téme výchovy sexuálnej túžby v skúsenosti lásky.

  Po ukončení štúdia som začala pracovať v rodinnom penzióne. Výhodou tejto práce je to, že mi umožňuje zatriediť si čas a pracovné povinnosti tak, aby som sa mohla venovať tomu, čo som vždy túžila robiť - deliť sa o to novum, ktoré som počas svojho štúdia spoznala a ktoré mi otvorilo nové, radostné cesty žitia svojho povolania. Prijala som pozvanie do lektorského tímu Misijnej školy Karola Wojtylu. MŠKW je pre mňa vzácnym miestom, ktoré mi umožnilo stretávať sa s množstvom ľudí a deliť sa s nimi o nadobudnuté poznanie, prejsť s nimi cestu objavovania svojej identity, vlastnej sexuality a cestu odhaľovania svojho miesta v žití povolania.

  Aktuálne spolu s tímom MŠKW ponúkame semestrálne formačno-vzdelávacie programy s témou „Ľudská láska, sexualita a zmysel života v učení Katolíckej cirkvi“, ponúkame prezenčné, alebo online štúdium knihy „Láska a zodpovednosť“ a štúdium katechéz sv. JPII. O ľudskej láske v Božom pláne. V rámci aktivít MŠKW pripravujeme aj víkendové kurzy Teológie tela a víkend „O láske a zodpovednosti“.

           Veľkou skúsenosťou a obohatením môjho formovania v tejto oblasti bola aktívna účasť na prekladateľskom projekte knihy Josého Noriegu Eros a jeho poslanie. Aktuálne som zapojená do nového projektu prekladu a korektúry knihy Láska a zodpovednosť od Karola Wojtylu.

  Veronika Dubecká