Master v teológii

  Master v teológii manželstva a rodiny je dvojročným akademickým programom druhého stupňa cirkevných štúdií náboženských vied.

  MASTER V TEOLÓGII MANŽELSTVA A RODINY

  Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  otvára prihlasovanie na akademický program

  Master v teológii manželstva a rodiny v akademickom roku 2024/25.

  Maximálny počet uchádzačov, ktorí budú prijatí v akademickom roku 2024/25 je 20, uchádzači z Košickej arcidiecézy môžu byť uprednostnení.

   

  Charakteristika

  Master v teológii manželstva a rodiny je dvojročným akademickým programom druhého stupňa cirkevných štúdií náboženských vied.

  Program je zameraný na osobnú i profesionálnu formáciu všetkých, ktorí pracujú a chcú pracovať v Cirkvi a v spoločnosti v oblasti manželstva a rodiny, zvlášť kňazov, zasvätených osôb, manželských párov, seminaristov i jednotlivcov.

  Hlavným zámerom programu je voviesť študentov do katolíckeho učenia Cirkvi o manželstve a rodine, osvetliť hlboké antropologické princípy tohto učenia a následne zodpovedať aktuálne otázky, ktorým dnešná kultúra čelí.

   

  Organizátori

  Na programe sa organizačne podieľajú Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, konkrétne Vyšší inštitút náboženských vied, ktorý je k Teologickej fakulte pridružený, Košická arcidiecéza prostredníctvom Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach a Akadémia Karola Wojtylu. Celý program je koordinovaný v spolupráci s Kongregáciou pre katolícku výchovu vo Vatikáne.

   

  Cieľ programu

  Cieľom programu je „formovať myseľ i srdce“, koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach a zodpovedných aktérov pomáhajúcich profesií tak, ako to bolo vlastné sv. Jánovi Pavlovi II., patrónovi tohto programu.

   

  FORMOVAŤ MYSEĽ – pretože rásť môžeme iba vďaka poznaniu.

  Obsah programu vychádza zo základu, ktorý tvorí učenie Cirkvi o manželstve a rodine predovšetkým posledných pápežov (Pavla VI., Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Františka). Uvedený základ obohacuje pohľad spoločenských vied, ktoré sa na manželstvo a rodinu pozerajú z rôznych uhlov pohľadu (filozofia, teológia, právo, psychológia, medicína, pedagogika). Touto kombináciou sa vytvára fundovaný základ pre kvalitné vzdelanie a formáciu konkrétnych aktérov.

   

  FORMOVAŤ SRDCE a ducha spoločenstvapretože láske sa je možné učiť len v spoločenstve.

  Celý program je obohatený o spoločné slávenie Eucharistie, spoločné stolovanie, rozhovory pri občerstvení. Nad rámec akademickej formácie ponúkame ďalšie kultúrne, duchovné či spoločenské aktivity pre rozvoj vzťahov na ľudskej i duchovnej úrovni.

  Duchovným správcom programu je riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach, ktorý okrem duchovnej starostlivosti zabezpečuje i prepojenie študentov s ich farnosťou a ich zapojenie do pastorácie.

   

  Hlavné piliere programu

  Program je postavený na troch pilieroch.

  • Akademický pilier – jeho úlohou je akademická formácia, či už v rámci prednášok, skúšok, samoštúdia, domácich zadaní, štúdia literatúry.
  • Duchovný pilier – súčasťou každého vyučovacieho dňa je spoločná sv. omša a modlitba počas vyučovacieho procesu. Tento pilier programu dáva štúdiu špecifickú pečať a poukazuje na potrebu prepojenia teológie so spiritualitou.
  • Pilier spoločenstva – spoločenstvo vytvárajú študenti, deti, animátori a vyučujúci spolu pri spoločnom stolovaní, občerstvení. Študenti si medzi sebou rozdeľujú viaceré úlohy, ktoré program oživujú a obohacujú. Súčasťou programu sú dve víkendové stretnutia za rok, ktorých cieľom je rozmer spoločenstva a priateľstva rozvíjať. Spoločenstvo je vnímané ako priestor, kde sa učíme a praktizujeme teológiu.

   

  Obsah štúdia

  Filozoficko-teologický základ

  Osoba z pohľadu filozofickej a teologickej antropológie

  Manželstvo a rodina vo Svätom Písme

  Dokumenty Magistéria o manželstve a rodine

  Morálna teológia – princípy

  Morálna teológia – špeciálna

  Pastorácia manželstva a rodiny

  Základy bioetiky

  Teológia manželstva a rodiny

  Lektúra diela Karola Wojtylu „Láska a zodpovednosť“

  Teológia tela – katechézy o ľudskej osobe a láske

  Kánonické právo manželské

  Manželstvo ako sviatosť

  Spiritualita manželského a rodinného života

   

  Spoločenskovedný blok

  Všeobecná a klinická psychológia manželstva a rodiny

  Výchova k manželstvu a rodičovstvu a sexuálna výchova

  Biomedicínsky rozmer manželského života

  Rodina v právnom systéme spoločnosti

  Pedagogika rodiny

  Aplikovaná psychológia manželstva a rodiny

  Sociálna a rodinná politika

  Sociológia rodiny

  Sprevádzanie manželov a rodín

  Súčasťou štúdia je vykonanie pastoračnej praxe v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu a Kurz prirodzených metód plánovania rodičovstva.

   

  Vyučujúci

  Lektormi programu sú kňazi, manželia a odborníci zo Slovenska i zahraničia, profesori i absolventi Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre vedy o manželstve a rodine a absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau. Formou hosťovských prednášok sú zapojení aj zahraniční profesori. Garantom programu je Mons. Marek Forgáč, PhD., košický pomocný biskup.

   

  Cieľové skupiny

  Program je určený pre osobnú i profesionálnu formáciu kňazov, zasvätených, manželských párov, seminaristov i jednotlivcov.

  Hlavným zámerom je formácia budúcich koordinátorov farskej pastorácie rodín (kňazi, seminaristi, rodiny, zasvätení), ktorí môžu v budúcnosti napomáhať rozvoju pastorácie rodín vo farnostiach (v sprevádzaní manželov, v príprave na manželstvo, vo vedení rodinných spoločenstiev, v katechéze detí, mladých i dospelých, v odbornej pomoci rozvedeným a rodinám v kríze).

  Ďalším zámerom je následná profilácia odborníkov pre prácu s rodinou. Osobitnou cieľovou skupinou sú preto odborníci (psychológovia, právnici, lekári, zdravotnícky personál, sociálni pracovníci, učitelia, vychovávatelia, katechéti, pastorační pracovníci a sociálni pedagógovia)

   

  Organizácia štúdia

  Štúdium je rozdelené do dvoch rokov. Akademický rok prebieha vždy od septembra do mája, pričom jeden akademický rok pozostáva z 11 vopred dohodnutých termínov. Program sa realizuje počas sobôt, v rámci ktorých je vyučovací deň rozvrhnutý do ôsmich vyučovacích hodín, medzi nimi je čas na občerstvenie, spoločný obed, zdieľanie, rozhovory s vyučujúcimi i študentmi. Ďalšia časť štúdia pozostáva zo samoštúdia, lektúry zadaných textov, vypracovania zadaní a úloh alebo z kolokvií, a e-learningu.

  Táto forma je vhodná zvlášť pre pracujúcich a pre manželské páry s deťmi. Jej výhodou je nižšia časová náročnosť, pestrá paleta hosťujúcich prednášajúcich, family friendly prvok, ktorý umožňuje štúdium aj pre rodičov s deťmi vďaka prítomným animátorom. Súčasťou štúdia sú dve víkendové stretnutia za rok.

   

  Uchádzači o štúdium

  Študenti sa delia na riadnych, mimoriadnych a hosťujúcich.

  Program Master je štúdiom druhého stupňa cirkevných štúdií náboženských vied. Ako riadni študenti sa môžu prihlásiť absolventi bakalárskeho štúdia náboženských vied alebo ekvivalentného filozoficko- teologického štúdia.

  Absolvent získava vatikánsky diplom s titulom Master seu Licentiatum in Scientiis religiosis de matrimonio et familia (Master v náboženských vedách so zameraním na manželstvo a rodinu) vydávaný Vyšším inštitútom náboženských vied na TF KU.

  Pre získanie titulu je potrebné absolvovať všetky prednášky a skúšky, vykonať pastoračnú prax, napísať záverečnú prácu pod vedením školiteľa a úspešne absolvovať záverečnú skúšku Lectio coram z predmetu Teológia manželstva a rodiny a Rodina v pohľade spoločenských vied.

   

  Iní záujemcovia sa môžu prihlásiť ako tzv. mimoriadni študenti, pričom po absolvovaní im nebude udelený akademický titul, ale certifikát o absolvovaní programu.

  Pre získanie certifikátu o absolvovaní je potrebné absolvovať všetky prednášky a skúšky, vykonať pastoračnú prax, a úspešne absolvovať záverečnú skúšku Lectio coram z predmetu Teológia manželstva a rodiny a Rodina v pohľade spoločenských vied.

  Po absolvovaní štúdia (v oboch formách) a po splnení podmienok môžu účastníci získať kánonickú misiu arcibiskupa.

  Hosťujúcimi študentmi sú tí, ktorí nechcú získať akademický titul, ani certifikát, chcú len absolvovať pasívne prednášky.

   

  Školné

  • Jednotlivci 300,- €/akademický rok
  • Manželský pár 500,- €/akademický rok

  Tento program je vyňatý zo slovenského systému školstva, tzn. neexistujú naň žiadne dotácie, školné predstavuje reálne náklady. Úhrada školného sa vzťahuje na všetky tri tipy študentov.

  Školné je potrebné uhradiť po zápise do 30. októbra príslušného akademického roka. Ak by mala byť výška školného prekážkou pre absolvovanie programu, v prípade objektívnych dôvodov je možné požiadať o rozdelenie školného na 3 splátky, prípadne sa náklady môžu uhradiť v spolupráci s farnosťou, spoločenstvom.

  Okrem školného študent uhrádza náklady na 2 víkendové stretnutia za rok a obedy počas stretnutí. Občerstvenie počas stretnutí je v réžii komunity študentov.

   

  Prihlásenie

  Pre prihlásenie je potrebné vyplniť prihlášku a podpísanú prihlášku spolu s prílohami doručiť na Teologickú fakultu najneskôr do 30. apríla 2024.

  Elektronickú prihlášku

  Prihlášku na vysokoškolské štúdium (v tlačenej verzii)

   K prihláške je potrebné doložiť:

          1. Dokumenty o ukončení štúdia

  • V prípade VŠ vzdelania – kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania
  • V prípade SŠ vzdelania – overená kópia maturitného vysvedčenia.
  • Prosíme Vás aj o doručenie certifikátov absolvovaných programov a školení v oblasti pastorácie rodín (Štúdium rodiny, kurz prirodzených metód plánovania rodičovstva...)

   

  1. Štruktúrovaný životopis s fotografiou, kópiu rodného (v prípade manželstva i sobášneho listu) stačí neoverenú.

   

  1. Odporúčanie farára (ideálne miestneho farára, prípadne kňaza povereného vedením Vášho spoločenstva alebo kňaza, ktorý Vás osobne pozná); v prípade kňazov odporúčanie ordinára, v prípade rehoľníkov - odporúčanie predstaveného. Odporúčanie je potrebné adresovať doc. Radoslavovi Lojanovi, PhD., dekanovi Teologickej fakulty KU. Má v ňom byť krátka referencia o Vás, o vašom živote, o vašej participácii na živote farského spoločenstva, prípadne o profesionálnej službe rodinám a dôvody, pre ktoré vás na štúdium odporúča.

   

  1. Motivačný list - ktorý predstavuje Vás, stav v ktorom žijete, pozadie, predošlé aktivity v službe rodinám, prípadnú zmienku o osobe, ktorá vás o programe informovala a predovšetkým Vaše motivácie pre štúdium, či prípadné očakávania. List má byť napísaný s diakritikou a podpísaný, na jednej A4. V prípade manželov môže byť napísaný spoločne.

  Maximálny počet uchádzačov, ktorí budú prijatí v akademickom roku 2023/23 je 20, uchádzači z Košicej arcidiecézy môžu byť uprednostnení.

   

  MASTER V MÉDIÁCH

  Program Master na rádiu Lumen (od 41:30)

  Master očami študentov (promo video)

  Video pozvánka na štúdium

   

  KONTAKTY

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Teologická fakulta v Košiciach

  Hlavná 89, 041 21 Košice

  www.tf.ku.sk

  master@ktfke.sk

   

  Vyšší inštitút náboženských vied

  Teologická fakulta v Košiciach - Vyšší inštitút náboženských vied ponúka štúdium bakalaureátu náboženských vied, ktoré možno absolvovať s možnosťou získať cirkevný diplom alebo certifikát o účasti na prednáškach z oblastí teologických vied.

  K prvému zápisu na štúdium je potrebný súhlas farára/administrátora farnosti bydliska a maturitné vysvedčenie (pre certifikát je možná výnimka). Prednášky sa konajú po 15. septembri v utorky od 15,30 do 17,30 na Teologickej fakulte a možno sa ich zúčastňovať aj pripojením na internete.

  Viac informácii je na web stránke: https://sites.google.com/ktfke.sk/inv/