Základné predpisy:

 

Veda:

 

Štúdium:

Celouniverzitný študijný poriadok na KU, platný od 16.4.2019, harmonogram akademického roka, smernica o školnom, fromulár žiadosti na zníženie školného a bankové údaje k žiadosti sú na úradnej výveske KU, vnútorné predpisy.

 

Iné: