Absolvovanie pedagogických praxí študentov učiteľstva na TF Košice KU v Ružomberku

  K profesijnej príprave študenta učiteľstva patrí aj praktická príprava študenta na prácu v škole. S ohľadom na mieru samostatnej aktivity praktikantov, jej organizácie a obsahového zamerania je na TF KU pedagogická prax pre študentov učiteľstva realizovaná na troch úrovniach. Prvá je náčuvová prax, počas ktorej študent sleduje ako prebieha vyučovací proces druhá priebežná prax, ktorú študent absolvuje počas dvoch semestrov na strednej aj základnej škole. Je kombináciou náčuvovej praxe a súvislej. Posledná je súvislá prax, počas ktorej sa študent aktívne zúčastňuje vyučovacieho procesu a navrhuje vlastné vyučovacie hodiny. Všetky praxe prebiehajú pod dohľadom cvičného učiteľa a pod kontrolou a organizáciou metodika pedagogických praxí.

  Kontakt:

  metodik pedagogických praxí

  PhDr. PaedDr. ThLic. Gabriela Genčúrová, PhD.

  Teologická fakulta Košice KU v Ružomberku

  Katedra spoločenských vied

  Telefón: +421 55 6836 128

  Mobil:   +421 908 143 575

  E-mail: gabriela.gencurova@ku.sk

   

  Formuláre a základné inštrukcie k pedagogickej praxi:

  Náčuvová pedagogická prax

  Náčuvová pedagogická prax je určená študentom učiteľských študijných programov. Uskutočňuje sa za účelom prvej skúsenosti študenta s konkrétnym vyučovacím procesom.  Skladá sa z vlastného pozorovania a rozboru (analýzy) pozorovanej pedagogickej reality s vyvodením záverov o nej.

  Informačný list  o pedagogickej praxi študentov

  1. roč. učiteľského Bc. štúdia a DPŠ

  Formulár určený len pre študentov, ktorí vykonávajú prácu učiteľa na strednej alebo základnej škole. Potvrdenie nahradzuje povinnú prax.

  Študent musí mať pre absolvovanie pedagogickej praxe potvrdený súhlas konkrétnej ZŠ alebo SŠ o tom, že môže na danej škole absolvovať pedagogickú prax.

  Hospitačný záznam študenta.
  Vyplňuje študent v stanovenom počte náčuvov, v spolupráci s cvičným učiteľom (rozbory).

   

  Priebežná pedagogická prax

  Priebežná pedagogická prax je určená študentom učiteľských študijných programov. Táto, tzv. aj asistenčná prax je prechodom medzi pozorovaním vyučovacej hodiny a vlastnou realizáciou vyučovacej hodiny. Študent sa na základe skúsenosti z pozorovania učí navrhnúť vlastnú vyučovaciu hodinu.

  Informačný list  o pedagogickej praxi študentov

  1. roč. a 2. roč. učiteľského Mgr. štúdia a DPŠ

  Formulár určený pre študentov, ktorý vykonávajú prácu učiteľa na strednej alebo základnej škole. Potvrdenie nahradzuje povinnú prax.

  Študent musí mať pre absolvovanie pedagogickej praxe potvrdený súhlas konkrétnej ZŠ alebo SŠ o tom, že môže na danej škole absolvovať pedagogickú prax.

  • Tlačivo na náčuvovú prax - tlačivo A

  Tlačivo na pribežnú prax - tlačivo B  

  Záznamy študenta o hospitácii a príprave na vyučovaciu hodinu.
  Vyplňuje študent v stanovenom počte druhu hodín pedagogickej praxe, v spolupráci s cvičným pedagógom (rozbory).

  Tlačivo vyplňuje cvičný pedagóg. Hodnotí celkovú prácu a prípravu študenta na pedagogickú prax.

   

  Súvislá pedagogická prax

  Súvislá pedagogická prax je určená študentom učiteľských študijných programov. Súvislá prax, inak nazývaná aj výstupová, sa vyznačuje priamou pedagogicko-didaktickou činnosťou praktikanta. Výsledkom praxe sú samostatné výstupy praktikanta pripravené pod dohľadom cvičného učiteľa a ich rozbory (analýzy).

  Informačný list  o pedagogickej praxi študentov
  5. roč. učiteľského Mgr. štúdia a DPŠ

  Študent musí mať pre absolvovanie pedagogickej praxe potvrdený súhlas konkrétnej ZŠ alebo SŠ o tom, že môže na danej škole absolvovať pedagogickú prax.

  Formulár určený pre študentov, ktorý vykonávajú prácu učiteľa na strednej alebo základnej škole. Potvrdenie nahradzuje povinnú prax.

  Záznam študenta o príprave na vyučovaciu hodinu.
  Vyplňuje študent v stanovenom počte hodín pedagogickej praxe, v spolupráci s cvičným pedagógom (rozbory).

  Tlačivo vyplňuje cvičný pedagóg. Hodnotí celkovú prácu a prípravu študenta na pedagogickú prax.