Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied za obdobie 2014 – 2019.

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied za obdobie 2014 – 2019. Cieľom hodnotiaceho procesu je porovnanie a zvýšenie kvality vedeckej a umeleckej tvorby a podpora konkurencieschopnosti vedeckých inštitúcii. Výsledkom periodického hodnotenia činnosti vedeckých inštitúcií sú profily kvality jednotlivých inštitúcií v 28 oblastiach výskumu. Profil kvality je vyjadrením úrovne kvality výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vo vybranej oblasti výskumu pre dané pracovisko v hodnotenom období. Prvé výsledky ohľadom periodického hodnotenia spolu aj s vysvetlením základných pojmov boli 19. a 20. decembra 2022 zverejnené na stránke https://ver.cvtisr.sk/vysledky/ a https://www.minedu.sk/periodicke-hodnotenie-vyskumnej-vyvojovej-umeleckej-a-dalsej-tvorivej-cinnosti/.

    Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku bola hodnotená v oblastiach hodnotenia: filozofia a teológia, pedagogické vedy a sociálna práca a dosiahla nadpriemerne ocenenie tvorivej činnosti medzi hodnotenými pracoviskami na vysokých škôl a SAV.

    Dekanát TF KU