Príslušná katedra do konca októbra 2023 zverejní v AIS témy záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov prvého, druhého a spojeného I. a II. stupňa a tiež pre študentov DPŠ, príp. R-NV. Študenti predposledných ročníkov si vyberajú tému do 15.01.2024 (študenti DPŠ do 30.11.2023) a elektronicky sa na ňu prihlásia v AIS.

  Do konca januára 2024 vedúci príslušnej katedry schváli zadanie záverečnej práce v AIS.

  Študent má právo písomne navrhnúť katedre svoju vlastnú tému a školiteľa záverečnej práce, môže tak urobiť najneskôr do konca novembra 2023.

  Študenti končiacich ročníkov Bc. a Mgr. stupňa odovzdávajú záverečné práce najneskôr do 19. apríla 2024 v tlačenej pevnej väzbe (študenti DPŠ, R-NV a MASTER do 26. apríla 2024 v tlačenej pevnej alebo mäkkej lepenej väzbe), nie hrebeňovej na študijné oddelenie v počte 2 ks.

  Pred odovzdaním záverečnej práce je študent povinný:
  • nahrať elektronickú verziu do Centrálneho registra záverečných prác (prostredníctvom AIS),
  • elektronicky podpísať licenčné zmluvy (tie nie je potrebné doručiť na študijné oddelenie),

  Následne, najneskôr do 17. mája 2024, študent doručí na študijné oddelenie (neplatí pre študentov DPŠ a R-NV): 

  • 1x vytlačený Protokol o kontrole originality (obojstranne),
  • písomné vyjadrenie ku kontrole originality podpísané študentom a školiteľom (študent, ktorý má percento originality vyššie ako 0,00%).