Vedecká rada je zložená z významných odborníkov v oblasti filozofie, teológie, sociálnej práce a cirkevnej hudby pôsobiacich na fakulte a na iných univerzitách alebo vedeckých pracoviskách. Prerokúva dôležité otázky rozvoja fakulty v oblasti vzdelávania a vedy, hodnotí vedecký výskum a prerokúva žiadosti o habilitácie a menovania za univerzitných profesorov.

  doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. - katolícka teológia, predseda VR TF KU

   

  Externí členovia

  J.E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita, veľký kancelár TF KU a KU

  prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., dekanka FF PU v Prešove - sociálna práca

  doc. SSL. Ing. Jozef Jančovič, PhD., dekan CMBF UK Bratislava - katolícka teológia

  prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. - katolícka teológia (liturgika)

  prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., dekan GTF PU v Prešove - katolícka teológia

  prof. ThDr. Martin Weis, PhD., TF JU v Českých Budějoviciach - katolícka teológia

   

  Interní členovia

  prof. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. - katolícka teológia (liturgická hudba)

  doc. PhDr. Janka Bursová, PhD. - sociálna práca

  PhDr. Imrich Degro, PhD. - katolícka teológia (filozofia)

  doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD. - katolícka teológia (pastorálna psychológia)

  prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. - katolícka teológia (cirkevné dejiny)

  Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D. - katolícka teológia, prodekan pre výchovu a vzdelávanie TF KU

  ThDr. Michal Janiga, PhD. - katolícka teológia (pastorálna teológia)

  prof. dr. hab. Edward Jarmoch, PhD. - sociálna práca

  doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. - didaktika náboženskej výchovy

  SLLic. Andrej Krivda, PhD. - katolícka teológia (liturgika), prodekan pre vedu a výskum TF KU

  doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková PhD. - sociálna práca

  doc. ThDr. Peter Majda, PhD. - katolícka teológia (pastorálna teológia)

  ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD. - katolícka teológia, prodekan pre mobility a rozvoj TF KU

  prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD. – katolícka teológia (biblická teológia SZ)

   

  Pozvánky na zasadania a oznamy VR TFKU

   

  Aktuálne zápisnice zo zasadaní VR TF KU