Vedecká rada je zložená z významných odborníkov v oblasti filozofie, teológie, sociálnej práce a cirkevnej hudby pôsobiacich na fakulte a na iných univerzitách alebo vedeckých pracoviskách. Prerokúva dôležité otázky rozvoja fakulty v oblasti vzdelávania a vedy, hodnotí vedecký výskum a prerokúva žiadosti o habilitácie a menovania za univerzitných profesorov.

doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. - katolícka teológia, predseda VR TF KU

 

Externí členovia

J.E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita, veľký kancelár TF KU a KU

prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., dekanka FF PU v Prešove - sociálna práca

prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD., dekan TF TU v Trnave - katolícka teológia

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., CMBF UK Bratislava - katolícka teológia

prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., dekan GTF PU v Prešove - katolícka teológia

prof. ThDr. Martin Weis, PhD., TF JU v Českých Budějoviciach - katolícka teológia

 

Interní členovia

prof. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. - katolícka teológia (liturgická hudba)

prof. PhDr. Tadeusz Bąk, PhD. - sociálna práca

doc. PhDr. Janka Bursová, PhD. - sociálna práca

PhDr. Imrich Degro, PhD. - katolícka teológia (filozofia)

doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD. - katolícka teológia (pastorálna psychológia)

prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. - katolícka teológia (cirkevné dejiny)

Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D. - katolícka teológia, prodekan pre výchovu a vzdelávanie TF KU

ThDr. Michal Janiga, PhD. - katolícka teológia (pastorálna teológia)

prof. dr. hab. Edward Jarmoch, PhD. - sociálna práca

doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. - didaktika náboženskej výchovy

SLLic. Andrej Krivda, PhD. - katolícka teológia (liturgika), prodekan pre vedu a výskum TF KU

doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková PhD. - sociálna práca

doc. ThDr. Peter Majda, PhD. - katolícka teológia (pastorálna teológia)

prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. - katolícka teológia (liturgika)

ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD. - katolícka teológia, prodekan pre mobility a rozvoj TF KU

prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD. – katolícka teológia (biblická teológia SZ)

 

Súhlas AS TF KU s vymenovaním členov VR TF KU v Ružomberku vyjadril 13. februára 2020.

Pozvánky na zasadania a oznamy VR TFKU

 

Aktuálne zápisnice zo zasadaní VR TF KU