Vedecká rada je zložená z významných odborníkov v oblasti filozofie, teológie, sociálnej práce a cirkevnej hudby pôsobiacich na fakulte a na iných univerzitách alebo vedeckých pracoviskách. Prerokúva dôležité otázky rozvoja fakulty v oblasti vzdelávania a vedy, hodnotí vedecký výskum a prerokúva žiadosti o habilitácie a menovania za univerzitných profesorov.

  Predseda

  doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. – teológia, sociálna práca

  Externí členovia

  J.E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita, veľký kancelár TF KU a KU
  prof. ThDr. Martin Weis, PhD., TF JU v Českých Budějoviciach - teológia
  doc. SSL. Ing. Jozef Jančovič, PhD., dekan CMBF UK Bratislava – teológia

  doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD., dekan GTF PU v Prešove - teológia
  prof. ThDr. Peter Vansač, PhD., Dr.h.c., VŠZaSP Bratislava - sociálna práca

  prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., Dr.h.c., GTF PU v Prešove - teológia, filozofia

   

  Interní členovia

  prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. - teológia, prodekan pre vedu a výskum TF KU

  ThLic. PaedDr. PhDr. Gabriela Genčúrová, PhD., - didaktika náboženskej výchovy, prodekanka pre výchovu a vzdelávanie TF KU
  ThDr. Michal Janiga, PhD. - teológia, prodekan pre mobility a rozvoj TF KU
  prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. - učiteľstvo cirkevnej hudby, teológia

  prof. dr. hab. Edward Jarmoch, PhD. - sociálna práca

  prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD. - teológia
  prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD. - sociálna práca

  doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD. - teológia
  doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková PhD. - sociálna práca
  doc. PhDr. Janka Bursová, PhD. - sociálna práca
  doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. - didaktika náboženskej výchovy

  doc. ThDr. Peter Majda, PhD. – teológia