ÚDAJE O PONUKE BAKALÁRSKEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

  UČITEĽSTVO HUDBY A CIRKEVNEJ HUDBY

  Názov a opis
  Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania  Inf. listy
   Št. plán
  Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Bc. 29.06.2022 IL-UHCH
  ŠP-UHCH
  Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov externá Bc. 29.06.2022 IL-UHCH ŠP-UHCH

   

  Forma štúdia: denná

  Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

  Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)

   

  Podmienky prijatia na štúdium

  – získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania;
  – záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty;
  – prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami;
  – úspešné absolvovanie štúdia na konzervatóriu alebo na ZUŠ II. stupňa;
  – úspešné absolvovanie talentovej skúšky pred prijímacou komisiou na úrovni konzervatória, alebo ZUŠ:

   

  Prílohy k prihláške 

  – rodný list (overená kópia);
  – sobášny list (len pri zmene rodného priezviska);
  – maturitné vysvedčenie (overená kópia); (ak bolo získané v zahraničí, tak aj rozhodnutie o jeho nostrifikácii);
  – čestné prehlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity vlastnou formuláciou;
  – doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (35 €).

   

  Talentová skúška

  1. Praktická časť: (podľa toho, čo uchádzač študoval na konzervatóriu alebo na ZUŠ)
   a, hra na klavíri (1 etuda, 1 skladba z obdobia barok/klasicizmus, 1 skladba z obdobia romantizmus/20. storočie);
   b, hra na organe (rýchla časť z Triovej sonáty, 1 skladba z obdobia barok/klasicizmus, 1 skladba z obdobia romantizmus/20. storočie);
   c, spev (technické cvičenie – vokalíza, 1 ľudová pieseň v úprave skladateľa, 1 umelá pieseň podľa vlastného výberu);
   d, dirigovanie (zadirigovať: 1 klasickú pieseň, 1 skladbu z gregoriánskeho chorálu, 1 skladbu z obdobia 20. stor.).
  2. Písomná časť a ústny pohovor (motivácia pre výber daného odboru): uchádzač preukáže vedomosti prostredníctvom testu z nasledujúcich oblastí: zápis nôt; ovládanie durových a molových stupníc; tvorenie a určovanie intervalov, kvintakordov – ich obratov, septakordov; základné vedomosti o svetových a slovenských skladateľoch; hudobné formy v jednotlivých umeleckých slohoch, prehľad hudobných interpretov, dirigentov;
  3. Intonácia a sluchova analýza: opakovanie zahratých tónov, metodických úryvkov zaintonovaním príkladov; určovanie intervalov, kvintakordov; opakovanie a analýza rytmických príkladov;

  Praktická časť tvorí 40%, písomná časť a motivačný pohovor tvorí 30%, intonácia a sluchová analýza tvorí 30% z celkového hodnotenia uchádzača o štúdium. Uchádzačovi o štúdium sa vypočíta priemerná hodnota známky za všetky roky štúdia na strednej škole podľa koncoročného vysvedčenia a priemerná hodnota známok z predmetov maturitnej skúšky. Uvedené hodnoty sa spriemerujú a vynásobia sa koeficientom strednej školy, ktorú uchádzač ukončil (koeficient 1 pre gymnázium; koeficient 2 pre strednú odbornú školu; koeficient 3 pre stredné odborné učilište s maturitou). Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti na prijímacom konaní. Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, tak prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali vyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.

   

  Poplatok za prijímacie konanie: 35,- € 

  Školné pri externej či nadštandardnej dĺžke štúdia: 650 €/rok

  Prihlášku zaslať na adresu: Teologický inštitút v Spišskom Podhradí

   Katolícka univerzita v Ružomberku

   Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

  Banka: Štátna pokladnica

  Názov účtu: Katolícka univerzita v Ružomberku, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

  IBAN: SK86 8180 0000 0070 0008 5886

  Variabilný symbol: 1550501

  Konštantný symbol: 0308

  Informácia pre prijímateľa: „PP“

  Zdravotne znevýhodnení študenti môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

  Koordinátor pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi: 

  PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD. - Prorektor, Prorektor pre vzdelávanie, martin.taraj@ku.sk, +421 53 419 41 26, +421 918 722 078