Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na TF KU

- je určené študentom a absolventom neučiteľských študijných programov druhého stupňa v študijnom odbore 37. teológia.

Absolvent DPŠ získava kvalifikačné vzdelanie na výkon povolania učiteľ a oprávnenie vyučovať na základných a stredných školách. Na výkon tohto povolania v predmete náboženská výchova/náboženstvo je potrebné okrem úspešného absolvovania DPŠ aj súhlas príslušnej cirkvi s vykonaním tohto povolania (Kánonická misia).

Úspešné absolvovanie kvalifikačného vzdelávania DPŠ znamená absolvovať základný aj rozširujúci modul DPŠ.

Podmienky získania pedagogickej kvalifikácie:

- absolvovanie DPŠ  - základný modul

- absolvovanie DPŠ – rozširujúci modul

- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.

Dĺžka štúdia DPŠ:

Študenti DPŠ absolvujú predmety študijného plánu v rozsahu sumárne 200 hodín za dva roky v štandardnej dĺžke štúdia:

- DPŠ základný modul - prvý rok; 

- DPŠ rozširujúci modul - druhý rok pre študijný program náboženská výchova /náboženstvo (súčasťou je aj pedagogickú prax).

Prihlasovanie na DPŠ:

  • Prihláška DPŠ je v tejto prílohe
  • Termín prihlásenia sa na štúdium: do 30.9.2021
  • Prijímacie konanie sa realizuje bez prijímacej skúšky.
  • Požadované prílohy: (originály alebo úradne overené kópie):
  • čestné prehlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity vlastnou formuláciou
  • doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania 2. stupňa: overená kópia magisterského diplomu a kópia dodatku k diplomu (alebo výpis výsledkov Mgr. štúdia)
  • odporúčanie vlastného farára podľa trvalého bydliska, u rehoľníkov odporúčanie rehoľných predstavených; v odporúčaní má byť vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača, o jeho kresťanskom živote (stav, rodina a pod.). Ak farár menovaného nepozná, priloží uchádzač vyjadrenie aj od kňaza, ktorý ho pozná.

 

Platba za prihlásenie sa na DPŠ:

Prihláška je bezplatná.

Cena za štúdium DPŠ na TF:

- 500 eur za akademický rok

Prihlášku spolu s požadovanými prílohami zaslať na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta,

Hlavná 89, 041 21 Košice