Hosťovské prednášky v Rige

    Katedra histórie a biblických vied sa v roku 2011 aktívne zapojila do spolupráce s Teologickým inštitútom v Lotyšsku v Rige, ktorý je afiliovaným pracoviskom Lateránskej univerzity v Ríme. Členovia katedry prof. Tyrol, Doc. Lapko, Doc. Trstenský a ThDr. Fenik mali týždňové prednášky v každom semestri z biblických predmetov, keďže tamojšiemu inštitútu chýbajú odborníci v daných predmetoch. Preto sa s prosbou o kvalifikovaných vyučujúcich obrátili na našu fakultu. Prednášky boli v anglickom, talianskom a poľskom jazyku. Aj v roku 2012 sa bude pokračovať v tejto aktivite.

    Hosťovské prednášky z Izraela

    Ďalšou výraznou aktivitou je pozvanie profesorov z Fakulty biblických vied a archeológie v Jeruzaleme, vystúpili so svojimi prednáškami na pôde Teologickej fakulty v Košiciach a Teologického inštitútu. Po predchádzajúcich profesoroch, ktorými boli F. Manns, E. Alliata, v roku 2011 pricestoval prof. P. Kaswalder, ktorý je odborník na biblické archeológiu a starozákonné knihy deuteronomistického diela. Na marec 2012 sú naplánované prednášky ďalšieho profesora z tejto fakulty prof. C. Bottiniho, ktorý je odborník na Evanjelium podľa Lukáša, Skutky apoštolov a Jakubov list.

    Fakultný projekt

    Katedra histórie a biblických vied začala v roku 2011 spoluprácu so Slovenskou národnou knižnicou (SNK) so sídlom v Martine. SNK poskytla svoje priestory a prístroje na na digitalizáciu tejto Biblie. Taktiež digitalizovala faksimile Bodmerovho papyrusu, ktorý sa nachádza v knižnici TF. V rámci vnútrofakultného projektu sa pripravuje monografia, ktorá priblíži komplexným spôsobom tento papyrus.