Prečo preradili vedeckú monografiu AAA/AAB do kategórie BAA/BAB odborná monografia?

  Prípadne: Prečo preradili kapitolu vo vedeckej monografii ABC/ABD na kapitolu v zborníku AEC/AED?

  Dôvodov môže byť niekoľko, napríklad:

  Odpoveď CVTI SR:

  „Publikácia je výsledok kongresu (uvedené v jej úvode), a teda sa nemôže vykazovať ako vedecká monografia. Podľa definície vedeckej monografie ide o vedecké dielo spravidla jedného až troch autorov, čo v tomto prípade nie je dodržané, keďže autorov v publikácii je spolu 20. Nakoľko kapitoly, resp. časti nie sú autorizované, nemôže byť publikácia zaradená ani v kategórii AFC. Rovnako sa zistilo, že niektoré časti už boli vydané v iných zdrojových dokumentoch, čo je tiež v rozpore s definíciou vedeckej monografie a narúša to charakter nadväznosti kapitol v monografii. Z týchto dôvodov bola publikácia preradená do kategórie BAA.“

  Ak ide o záverečné práce, dôvodom môže byť:

  „Výskumné otázky zostali nezmenené, v použitej literatúre sú doplnené zdroje, čo sa premietlo v texte pár novými vetami. Čo sa kódov týka, bola doplnená jedna polstrana s inými kódmi oproti diplomovej práci.

  Diplomová práca sa nemôže považovať za vedeckú monografiu, ak sa doplní jej obsah takto minimálne, výskum zostane nezmenený, doplní sa pár viet a s tým súvisiaca použitá literatúra a zároveň sa školiteľ uvedie ako spoluautor.

  Napriek kvalite diplomovej práce je jej dopracovanie, prepracovanie a doplnenie o ďalší výskum a vedecké výsledky v knižnej podobe v zmysle platnej vyhlášky nedostatočné a nie je možné ju považovať za vedeckú monografiu, obzvlášť, ak sa záverečné práce typu diplomová práca podľa legislatívy v Crepči vôbec neevidujú a diplomová práca bola obhájená v tom istom roku, ako vyšla publikácia.“

   

  Aké sú podmienky EPC pre evidenciu vedeckej monografie?

  http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/malametodika/metodika_monografia-zbornik.pdf

   

  Čo v prípade, keď článok vyšiel v rôznych jazykových mutáciách v rôznych zdrojoch?

  http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/2020/metod_pok_2020_0525.pdf

   

  Je dôvodom preradenia to AAA/AAB do BAA/BAB, že recenzenti monografie nie sú profesori alebo docenti?

  To nebýva dôvodom pre preradenie.

  http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/malametodika/metodika_monografia-zbornik.pdf

  http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/2020/metod_pok_2020_0525.pdf

   

  Za akých podmienok môže byť článok registrovaný ako databázový (ADN/ADM)?

  Databázový článok = vyhľadateľný v databáze Scopus alebo Web of Science.

  Dôležité: To, že je časopis indexovaný, neznamená, že je automaticky databázový aj každý článok v tom časopise. Je nutné, aby bol konkrétny článok vyhľadateľný v databáze Scopus alebo WoS kvôli konkrétnemu ID.

  http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/2020/metod_pok_2020_0525.pdf

  s. 33.

   

  Čo nemožno do CREPČ2 evidovať?

  • publikácie, ktoré ešte neboli vydané,
  • knižne vydané bakalárske a diplomové práce,
  • osobné blogy a stránky na internete,
  • e-learningové kurzy,
  • PPT prezentácie a prednášky,
  • články v dennej tlači a v prílohách dennej tlače,
  • rozhovory v rozhlasových a televíznych reláciách,
  • rozhovory, ak jediným zamestnancom vysokej školy je účastník interview (autor interview si záznam nevykazuje),
  • verejne dostupné interné dokumenty (interné politiky, stratégie rozvoja, organizačno-metodické pokyny, smernice a pod.).

  http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/malametodika/metodika_monografia-zbornik.pdf

  s. 5

   

  Je možné sa proti rozhodnutiu OHO CVTI SR odvolať?

  „V zmysle Zákona, CVTI SR ako prevádzkovateľ CREPČ v prípade nesprávnej kategorizácie publikácie na základe formálnych znakov upraví kategorizáciu záznamu. O zmene a jej dôvodoch bude vysoká škola informovaná prostredníctvom svojej akademickej knižnice. Voči zmene kategorizácie na základe formálnych znakov nie je možné podať opravný prostriedok. Ak o nesprávnom zaradení do kategórie EPC rozhodne OHO na základe obsahových znakov, CVTI SR informuje vysokú školu o návrhu na zmenu kategorizácie prostredníctvom akademickej knižnice vysokej školy. Návrh na zmenu kategorizácie obsahuje najmä odôvodnenie na zmenu kategórie EPC. Vysoká škola má právo prostredníctvom svojej akademickej knižnice podať písomnú námietky k návrhu na zmenu kategórie EPC do 20 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. CVTI SR postúpi námietky OHO, ktorý sa k námietke vyjadrí do 60 pracovných dní od ich doručenia. Ak sa OHO v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie publikácie zostáva v kategórii EPC navrhnutej a zapísanej vysokou školou do CREPČ. Ak OHO vyhovie námietkam vysokej školy, odôvodnenie Metodika evidencie publikačnej činnosti – vykazovacie obdobie CREPČ 2020 Strana | 11 vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení najmä uvedie, aké skutočnosti boli podkladom pre vyjadrenie a ako sa vysporiadal s námietkami. Proti vyjadreniu OHO k námietkam nie je možné podať opravný prostriedok.“

  http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/malametodika/metodika_monografia-zbornik.pdf

   

  Ako môžem nájsť svoje články v CREPČ2?

  http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/crepc2/pdf/vseobecne_manualy/pre_autorov_1803.pdf

   

  PRAVIDLÁ PRI KÓDOCH OHLASOV

  Prečo ohlas na publikáciu nemá kód 1 alebo 2, keď sa časopis nachádza v databáze?

  Pri databázových ohlasoch platí rovnaká podmienka ako pri článkoch, ohlas - článok, musí byť vyhľadateľný v databáze (len vtedy môže mať kód 1 alebo 2), inak má kód 3 alebo 4, pri recenzii 5 alebo 6. Podľa toho, či sa ohlas nachádza v domácom alebo zahraničnom zdroji.

  Nestačí, že je v databáze indexovaný časopis. Je nutné, aby sa tam nachádzal konkrétny článok, ktorý má svoje ID, ktoré treba nahodiť do systému - prepojiť to.

  UPOZORNENIE:

  Nie všetko sa do databázy Web of Science a/alebo Scopus dostane. S veľkou pravdepodobnosťou sa tam nedostanú recenzie alebo anotácie na knihy a teda ostane im kód ohlasu 5 (zahraničný zdroj ohlasu) alebo 6 (domáci zdroj ohlasu).

   

  Prečo sa ohlas z roku 2020 nenachádza v CREPC2?

  Dôležité je to, ku ktorému článku sa daný ohlas pripája. Či ide o článok do roku 2017 (vtedy sa pripíja do CREPC1) alebo ide o článok, ktorý je evidovaný v CREPC2 (od r. 2018 a vtedy sa pripája cez CREPC2).

   

  Ktoré databázy sú pre EPC relevantné?

  Prečo sa článok v databáze Erih plus nepovažuje za databázový?

  Databáza Erih plus nie je pre evidenciu relevantná, vyhláška ju za takú nepovažuje. Ak chcete, aby mal článok databázovú kategóriu, musí byť vyhľadateľný ten konkrétny článok aspoň v jednej z databáz Scopus alebo WoS .

  Vtedy je možné mu priradiť kategóriu ADM - zahraničné časopisy indexované v databázach  WoS alebo Scopus. Alebo kategóriu ADN - domáce časopisy indexované v databázach WoS alebo Scopus .

  Pri databáze Current Contents Connect s kat. ADC - článok v karentovanom časopise. 

   

  Aké sú kritériá na to, aby bol článok zaradený do kategórie štúdia charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách ABA / domácich vydavateľstvách ABB?

  Okrem ďalších nutných kritérií podľa prílohy Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti viď v prílohe http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/vyhlaska-crepc,creuc.pdf

  je nutné, aby

  - pred vydaním boli posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8 zákona,

  - majú rozsah aspoň 3 AH, náklad aspoň 100 exemplárov, príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN,

  - ak majú tieto práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie AEC, AED.

   

  Prečo sa nezmenila kategória príspevku AFC na ADM / ADN, keď sa môj príspevok nachádza v databáze Web of Science alebo Scopus?

  Ak je kapitola v zborníku indexovaná v databáze Scopus alebo Web of Science, bude pri nej  v CREPC2 poznámka, že je kapitola indexovaná v databáze Scopus  alebo Web of Science, ale kategória ostáva AFC. Nemení sa na ADM či ADN. Dôvodom je, že kategóriu ADM/ADN možno priradiť len k článkom v časopisoch (zdrojový dokument musí byť časopis) a nie ku kapitolám v zborníku. Za zborník sa pokladá aj časopis, ktorý vychádza len raz ročne! 

  Za svoju publikačnú činnosť zodpovedá autor.