Registrácia používateľov

  Používateľom sa môže stáť každý záujemca nad 15 rokov po zaregistrovaní a získaní knižničného preukazu.

  Knižničný preukaz je platný jeden rok od vydania a jeho platnosť je možné obnovovať.

  Poplatok za vyhotovenie knižničného preukazu je v zmysle platného Cenníka služieb a poplatkov UK KU.

  Služby v knižnici sa poskytujú len po predložení vlastného preukazu.

  Výpožičné služby

  Absenčné výpožičné služby (výpožičky mimo priestorov knižnice – domov) 

  Výpožička sa realizuje prostredníctvom  objednávky z online katalógu priamo  v knižnici alebo cez internet. Ak je dokument požičaný, možno si ho rezervovať.

  Výpožičná lehota je 30 kalendárnych dni. Možno ju dvakrát predlžiť, ak na požičaný dokument nie je zaznamená rezervácia.

  Za nedodržanie výpožičnej lehoty sa uplatňujú sankčne poplatky v zmysle platného Cenníka služieb a poplatkov UK KU.

   Prezenčné výpožičné služby (v priestoroch knižnice – študovne)

  Sú to dokumenty, ktoré sa bežne nepožičiavajú absenčne a preto samotné štúdium dokumentov sa realizuje len v študovni knižnice. 

  Medziknižničné výpožičné služby (MVS a MMVS)

  Okrem základných výpožičných služieb knižnica poskytuje aj medziknižničné a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby. Ak knižnica nemá žiadanú publikáciu, používateľ môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky originálu alebo kópie dokumentu z inej knižnice v SR (Medziknižničná výpožičná služba –  MVS)  alebo zo zahraničia (Medzinárodná výpožičná služba – MMVS). Medziknižnične výpožičné služby sa  poskytujú za úhradu podľa platného Cenníka služieb a poplatkov UK KU.

  Knižnica má pre svojich používateľoch k dispozícii aj dve študovne a jednu čitáreň.

  Fond študovne je k dispozícii len k prezenčnému štúdiu. V študovni sú používateľom k dispozícii dokumenty, napr.: encyklopédie, slovníky, študijná literatúra, zbierky zákonov a pod.

  Multimediálna študovňa disponuje s 20 počítačmi. Slúžia na vyhľadávanie informácií na internete, v elektronických dokumentoch, interných aj externých databázach, prácu s vlastným textom v programe MS WORD a EXCEL – písanie diplomových prác a pod.

  V knižnici sa nachádza aj čitáreň, ktorú tvoria domáce a zahraničné odborné i populárne časopisy.

  Pre používateľov má knižnica aj  prístroj Self Chcek (možnosť pre študentov, aby si mohli samy realizovať vstupné aj výstupné postupy v knižnici), digitálny knižničný asistent a Bibliobox.

   Reprografické služby

  Reprografické služby sú v knižnici poskytované predovšetkým samoobslužnou formou.

  1. Samoobslužné kopírovanie je zabezpečené prostredníctvom stroja Konica minolta, cena  0,05 € / A4.
  2. Samoobslužné skenovanie je poskytované prostredníctvom skenera e-Scan Táto služba je bezplatná!
  3. Samoobslužná tlač je k dispozícii na kopírovacom stroji Konica minolta za rovnakých podmienok a cien, aké platia pre samoobslužné kopírovanie.

  Spoplatnené služby sú realizované podľa platného Cenníka služieb a poplatkov UK KU.