Pedagogická stáž študenta v škole má formu súvislej praxe, ktorá trvá nepretržite jeden mesiac.  Počas nej praktikant vykonáva hospitácie a realizuje vlastné vyučovanie pod vedením cvičného učiteľa a v rozsahu stanovenom metodikom pedagogických praxí z VŠ. Cieľom pedagogickej stáže je umožniť budúcemu učiteľovi overiť si svoje skúsenosti pri priamej aj nepriamej pedagogickej činnosti. Po absolvovaní stáže praktikant disponuje so súborom podkladových pedagogických materiálov zo všetkých druhov pedagogickej praxe, ktoré reprezentujú jeho profesijné kvality. Tieto výstupy z pedagogickej z praxe - portfólio,  môže študent predložiť zamestnávateľovi pri uchádzaní sa o zamestnanie.

  Kontakt:

  metodik pedagogických praxí

  PhDr. PaedDr. ThLic. Gabriela Genčúrová, PhD.

  Teologická fakulta Košice KU v Ružomberku

  Katedra spoločenských vied

  Telefón: +421 55 6836 128

  Mobil:   +421 908 143 575

  E-mail: gabriela.gencurova@ku.sk

   

  Formuláre a základné inštrukcie k pedagogickej praxi:

  Pedagogická stáž je určená študentom učiteľských študijných programov. Študent absolvuje 8 hospitácií a 15 vyučovacích hodín. Robí záznamy z porád, služieb, popisuje prácu so školskými dokumentmi a iné činnosti spojené s nepriamou pedagogickou činnosťou podľa pokynov.

  Študent musí mať pre absolvovanie pedagogickej praxe potvrdený súhlas konkrétnej ZŠ alebo SŠ o tom, že môže na danej škole absolvovať pedagogickú stáž v danom predmete.

  Záznamy študenta o hospitácii a príprave na vyučovaciu hodinu.
  Vyplňuje študent v stanovenom počte druhu hodín pedagogickej praxe, v spolupráci s cvičným pedagógom (rozbory).

  Tlačivo vyplňuje cvičný pedagóg. Hodnotí celkovú prácu a prípravu študenta na pedagogickú prax.

  • Denník praktikanta (záznamník stážistu) – je zložený z viacerých formulárov reprezentujúcich úroveň realizácie pedagogickej praxe a samotného angažovania sa praktikanta do pedagogického procesu. Okrem tlačív Sú to dokumenty ako Časové snímky, Pozorovanie naplňovania kognitívnych cieľov, Riešenie pedagogickej situácie, Diagnostické preverovanie vedomostí, Využívanie didaktických metód, pomôcok a techniky, Zoznam hospitácií a priamej pedagogickej činnosti, Záznam z nepriamej pedagogickej činnosti.
  • Záverečná správa praktikanta na konci praxe praktikant napíše správu z absolvovanej praxi, hodnotí školu, učiteľa a vlastnú činnosť.
  • Obal portfólia – jednotný reprezentatívny obal výstupu z pedagogickej praxe