Výberové konanie na KU v Ružomberku, TF v Košiciach, TI Spišská Kapitula, 3.7.2024, CZ 00482/2024 TF

  CZ 00482/2024 TF

  Výberové konanie

  na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte,

  Teologický inštitút Spišská Kapitula v Spišskom Podhradí

   

  Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte, Teologický inštitút Spišská Kapitula v Spišskom Podhradí:     

  • 1 funkčné miesto profesora na Katedre spoločenských vied v odbore 33. Sociálna práca, v študijnom programe Sociálna práca, v špecializácii na sociálnu prácu, na  Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí,
  • 1 funkčné miesto docenta na Katedre systematickej teológie v odbore Teológia, v študijnom programe Katolícka teológia, v špecializácii na dogmatickú a fundamentálnu teológiu, na Teologickom inštitúte  v Spišskom Podhradí.

   

  Požiadavky: kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa aktuálneho znenia  § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. a podľa Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

   Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Termín nástupu: po vzájomnej dohode

  Uchádzači podajú prihlášku na výberové konanie na adrese: Dekanát Teologickej fakulty v Košiciach KU v Ružomberku, Hlavná 89, 041 21 Košice, do 05. augusta 2024. K prihláške je potrebné doložiť štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o  vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností, resp. akademických hodností, prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti, prehľad pedagogických a projektových aktivít a výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace). Obálku označte heslom „Výberové konanie TF KU“. Prihlášky zaslané e-mailom nebudú akceptované.

  doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

  dekan TF KU