Vnútorný systém kvality

    Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku je konzistentne previazaný súbor politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorého KU zabezpečuje a rozvíja kvalitu napĺňania svojho poslania v oblasti vysokoškolského vzdelávania, tvorivých činností a ďalších súvisiacich činností. Katolícka univerzita v Ružomberku k 31. 08. 2022 zosúladila svoj vnútorný systém so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a štandardmi pre vnútorný systém.

    Na TF KU v rámci vnútorného systému kvality na KU sa celý proces zosúlaďovania (Január 2020 - August 2022) realizoval v súlade s  európskymi (Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, ESG 2015) a národnými (Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality, Štandardy pre študijný program atď.) predpismi. Dokumentácia inovovaných a vylepšených študijných programov bola konzultovaná so zainteresovanými stranami (zástupcami študentov, absolventov, zamestnávateľov a i.), ktorých pripomienky sa zapracovali do finálnych návrhov. V rámci dokumentácie boli pripravené opisy študijných programov, vnútorné hodnotiace správy, odporúčané študijné plány, informačné listy predmetov, formuláre výstupov tvorivej činnosti a celý „akreditačný spis“ bol po viacerých kolách pripomienkovania posúdený nezávislou pracovnou komisiou. Tá bola spravidla zložená z externých posudzovateľov – z experta z odboru, z odborníka na systém kvality, zo zástupcov študentov, absolventov a zamestnávateľov. Posudzovanie súladu študijných programov so štandardmi prebiehalo do augusta 2022. Teší nás, že na záver celého procesu boli kladné vyjadrenia pracovných komisií, na základe ktorých Rada kvality KU schválila všetky zosúladené študijné programy na TF KU a TI SK.

    Okrem inovácie obsahu vzdelávania zameraných na študenta je aj súčasťou celého procesu detailnejšie zverejňovanie informácií týkajúcich sa celkového štúdia, ale aj jednotlivých študijných programov. Študenti a verejnosť tak majú prístup k informáciám o rôznych aspektoch vysokoškolského vzdelávania – od podrobností o obsahu študijných programov (v časti katedry a študijné programy) cez profily vyučujúcich (v časti katedry a VÚPCH) po rôznorodé informácie o študentskom živote na celej TF KU.