Vyplnenie licenčných zmlúv k záverečnej práci:
  Pre správne uloženie práce v systéme AIS a následné odoslanie do centrálneho registra záverečných prác je potrebné vyplniť licenčné zmluvy v systéme a to : licenčnú zmluvu pre CRZP a licenčnú zmluvu pre vysokú školu.
  V licenčnej zmluve pre CRZP je potrebné zaznačiť:v čl.3 ods.2 bez odkladnej lehoty a v čl.3 ods.3 aj bez použitia.
  V licenčnej zmluve pre vysokú školu je potrebné zaznačiť prvú možnosť a to: sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely

  Podpis autora licenčnej zmluvy pre CRZP a licenčnej zmluvy pre vysokú šolu:
  V procese odovzdania záverečnej práce autor (študent) podpisuje licenčné zmluvy (zakliknúť políčko "Podpísať elektronicky..."). Elektronickým podpisom tak vyjadruje súhlas prostredníctvom informačného systému VŠ.
  Následne je možné záverečnú prácu označiť ako finálnu.
   
  Odovzdanie licenčných zmlúv:
  Licenčné zmluvy nie je potrebné doručiť na študijné oddelenie, nakoľko sa už podpisujú elektronicky.