Inovačné vzdelávanie

  Inovačné vzdelávanie

  Inovačné vzdelávanie

  Cieľom inovačného vzdelávania v zmysle § 55 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.

  Inovačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 50 hodín.

  Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou. Po úspešnej záverečnej prezentácii sa pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi vydá osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

   

  Programy inovačného vzdelávania na TF KU:

   Názov programu: Využitie poznatkov psychológie písma vo vzdelávaní

  Inovačné vzdelávanie sa na Teologickej fakulte  KU Košice organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania v súlade s  § 55 a § 56 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na základe a v rozsahu oprávnenia vydaného rektorom KU v Ružomberku pod evidenčným číslom INV-CCVTF-1/2023 s platnosťou do 31.8.2028.

  Inovačné vzdelávanie Využitie poznatkov psychológie písma vo vzdelávaní je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov podľa Zákona č. 138/2019 Z. z.  a spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon ich činnosti podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z. Je zamerané na rozvoj profesijných kompetencií oblasti psychológie písma, psychodiagnostiky a liečebnej pedagogiky.

  Prihlasovanie na inovačné vzdelávanie je každoročne k dátumu 30. október.

   Viac o programe: Využitie poznatkov psychológie písma vo vzdelávaní  nájdete TU.