Ako učiť učiteľov učiť - inovácia profesijnej prípravy budúcich učiteľov

  Projekt ESF - OPĽZ - MŠVVŠ SR realizovaný na TF KU 2020-2023

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:312010Z19
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2023
  Vedúci projektu:ThLic. PaedDr. PhDr. Gabriela Genčúrová, PhD.
  Zahraničný projekt:nie

  TF KU získala nenávratný finančný príspevok (NFP) vo forme projektu spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom (ESF) a štátnym rozpočtom SR, Projekt je sprostredkovaný cez Operačný program Ľudské zdroje Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR (OPĽZ - MŠVVŠ SR), prioritná os Vzdelávanie. Projekt 312010Z19 s názvom Ako učiť učiteľov učiť - inovácia profesijnej prípravy budúcich učiteľov je schválený na obdobie 2020-2023. Je orientovaný na študentov učiteľstva a rozvoj profesijnej spolupráce s cvičnými školami a učiteľmi. Hlavná riešiteľka za TF KU je ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD. Viac informácii je možné násť na tomto plagáte.