Informácie o fakultách univerzity si zverejňujú jednotlivé fakulty individuálne, hromadným prístupom na internetovej stránke a na verejne prístupnom mieste v sídlach fakúlt. Na vývesnej tabuli sa zverejňujú informácie o mieste, čase a spôsobe, akým možno získavať informácie o univerzite a tiež aj informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

  Adresa univerzity a kontaktné spojenia:

  1. adresa: Katolícka univerzita v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 60, 03401 Ružomberok,

  2. telefónne číslo: +421 44 430 46 93,

  3. faxové číslo: +421 44 430 46 94,

  4. e-mailová adresa: info[zavinac]ku.sk,

  5. internetová stránka: www.ku.sk.

  Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia univerzity vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené:

  Proti rozhodnutiu univerzity o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva rektorovi, ktorý o ňom rozhodne do 15 dní od doručenia odvolania. Ak rektor univerzity v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

  Náležitosti potrebné na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií:

  - žiadosť musí byť podaná písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom,

  - zo žiadosti musí byť zjavné, že je určená univerzite, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

  Ak žiadosť nemá horeuvedené predpísané náležitosti, univerzita bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve univerzity žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, univerzita žiadosť odloží. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená univerzite. Na požiadanie univerzita písomne potvrdí podanie žiadosti, vydá doklad o prijatí a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

  Postúpenie žiadosti

  Ak univerzita, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti univerzita bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

  Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

  Univerzita sprístupňuje informácie na žiadosť ústnym oboznámením, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou a elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne univerzita so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

  Lehoty na vybavenie žiadosti

  Žiadosť o sprístupnenie informácií univerzita vybaví najneskôr do desiatich dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

  Zo závažných dôvodov môže univerzita predĺžiť lehotu najviac však o desať dní ak:

  - vyhľadávanie a zber požadovaných informácií je na inom mieste, ako je sídlo univerzity vybavujúcej žiadosť,

  - v jednej žiadosti sa požaduje vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií,

  - existujú také preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých sa dá predpokladať, že sa odstránia v rámci predĺženej lehoty.

  Predĺženie lehoty univerzita oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr však pred uplynutím 10 dňovej lehoty, a to aj s uvedením dôvodu. Ak univerzita v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne informácie, či nevydá rozhodnutie a ani nesprístupní informáciu, predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa odmietla poskytnúť informácia. Za deň rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

  Úhrada nákladov a správnych poplatkov

  Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť sumu materiálových nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Od správnych poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o slobodnom prístupe k informáciám podľa osobitného predpisu (§ 4 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).