Informácia o výsledku výberového konania vyhláseného na TF KU 18.03.2024

  CZ00107/2024TF

  Informácia o výsledku výberového konania na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach na 1 funkčné miesto docenta v odbore 33. Sociálna práca na TF KU.

  a) Zoznam členov výberovej komisie:

  Predseda komisie: prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD., TF KU

  Člen výberovej komisie: prof. ThDr. Jozef Jurko, PhD., - menovaný VR KU, doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD. – menovaný dekanom TF KU, prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. - menovaný Veľkým kancelárom KU a rektorom KU, Ing. ThDr. Anton Babjak, PhD. - zástupca zamestnancov KU, zástupca študentov bez hlasovacieho práva: Kristián Fečik

  b) Údaje uchádzačov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas:

  Uchádzač neudelil súhlas na uverejnenie svojich údajov.

  c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť:

  33. Sociálna práca


  d) Počet uchádzačov: 1