ÚDAJE O PONUKE MAGISTERSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

  KATOLÍCKA TEOLÓGIA

   

  Názov a opis
  Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania  Inf. listy
   Št. plán
  Katolícka teológia Teológia denná Mgr. 29.06.2022 IL-KT ŠP-KT

   

   

  Forma štúdia: denná

  Štandardná dĺžka štúdia: 6 rokov

  Udeľovaný akademický titul: magister (Mgr.)

   

  Podmienky prijatia na štúdium

  – získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania;
  – záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty;
  – prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami;
  – úspešné vykonanie prijímacej skúšky;
  – výsledné poradie uchádzačov sa stanovuje podľa výsledkov prijímacej skúšky.


  Prílohy k prihláške

  – rodný list (overená kópia);
  – maturitné vysvedčenie (overená kópia), (ak bolo získané v zahraničí, tak aj rozhodnutie o jeho nostrifikácii);
  – čestné prehlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity (vlastnou formuláciou);
  – doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 35 €;
  – krstný list so záznamom o birmovke a o sobáši;
  – sobášny list rodičov z farského úradu;
  – odporúčanie vlastného farára podľa trvalého bydliska, u rehoľníkov odporúčanie rehoľných predstavených. V odporúčaní má byť vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača, o jeho kresťanskom živote (stav, rodina a pod.).
  Ak vlastný farár menovaného nepozná, priloží uchádzač vyjadrenie aj od kňaza, ktorý ho pozná.

  Obsah prijímacích skúšok

  Prijímacie skúšky pre študijný program Katolícka teológia sú písomné a ústne a absolvujú ich všetci kandidáti. Požadujú sa vedomosti a zručnosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov v rozsahu gymnaziálneho učiva.

   

  Kritériá pre prijatie na štúdium

  – prospech na strednej škole: max. 20 bodov;
  – písomný test: max. 80 bodov;
  – písomná práca: max. 20 bodov;
  – ústny pohovor: max. 20 bodov; Uchádzač musí získať min. 80 bodov.

   

  Študijná literatúra

  Gymnaziálne učebnice Náuky o spoločnosti: Filozofia - obidve časti, Sväté Písmo, Katechizmus Katolíckej Cirkvi (SSV 1998, 2007), Ján Pavol II.: Encyklika Ecclesia de Eucharistia, Benedikt XVI.: Encyklika Deus Caritas est, Dejiny týkajúce sa Katolíckej Cirkvi v rozsahu gymnaziálnych učebníc dejepisu.

   

  Poplatok za prijímacie konanie: 35,- € 

  Školné pri nadštandardnej dĺžke štúdia: 650 €/rok

  Prihlášku zaslať na adresu: Teologický inštitút v Spišskom Podhradí

   Katolícka univerzita v Ružomberku

   Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

  Banka: Štátna pokladnica

  Názov účtu: Katolícka univerzita v Ružomberku, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

  IBAN: SK86 8180 0000 0070 0008 5886

  Variabilný symbol: 1550501

  Konštantný symbol: 0308

  Informácia pre prijímateľa: „PP“

  Zdravotne znevýhodnení študenti môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

  Koordinátor pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi: 

  PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD. - Prorektor, Prorektor pre vzdelávanie, martin.taraj@ku.sk, +421 53 419 41 26, +421 918 722 078