Akademický senát fakulty je samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty. Akademický senát a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci fakulty. Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú a na študentskú časť senátu. Členov zamestnaneckej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a členov študentskej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách  členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Pôsobnosť akademického senátu fakulty upravuje Štatútu KU a Štatút TF KU.

  Predseda:

  PhDr. Mgr. Imrich Degro, PhD. 

  Podpredseda - zamestnanecká komora:

  prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.

  Podpredseda - študentská komora:

  Mgr. Jakub Konkoľ 

  Členovia:

  PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.

  doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA., LL.M.

  prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.

  doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

  ThLic. Martin Majda, PhD.

  prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.