Akademický senát fakulty je samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty. Akademický senát a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci fakulty. Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú a na študentskú časť senátu. Členov zamestnaneckej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a členov študentskej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách  členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Pôsobnosť akademického senátu fakulty upravuje § 27 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 5 Štatútu TF KU.

  Predseda:

  PhDr. Mgr. Imrich Degro, PhD. 

  Podpredseda - zamestnanecká komora:

  prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.

  Podpredseda - študentská komora:

  Mgr. Jakub Konkoľ 

  Členovia:

  PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.

  doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA., LL.M.

  prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.

  doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

  ThLic. Martin Majda, PhD.

  prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.

  Denis Čuchran (študentská komora)

  Šimon Mesarč (študentská komora)

  Šimon Škvarko (študentská komora)