Akademický senát fakulty je samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty. Akademický senát a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci fakulty. Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú a na študentskú časť senátu. Členov zamestnaneckej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a členov študentskej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách  členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Pôsobnosť akademického senátu fakulty upravuje Štatútu KU a Štatút TF KU a ďalšie vnútorné predpisy.

  Predseda:

  prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.

  Podpredseda - zamestnanecká komora:

  doc. JUDr. ICDR. Juraj Jurica, PhD.

  Podpredseda - študentská komora:

  Mgr. Jakub Konkoľ 

  Členovia:

  doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA., LL.M.

  Ing. Kristián Fečík

  ThLic. František Fudaly, PhD.

  doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

  Marek Kurtulík

  prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.